Dokumentering av forskjeller mellom smittemodeller

Karla Meza Parada har studert smittemodeller som brukes for å teste vaksiner mot laksebakterien Piscirickettsia salmonis. Hun konkluderer med at det ikke er store forskjeller mellom de ulike smittemodellene, men funnene i studien tilsier at hvilken smittemodell man bør bruke i vaksinetesting, avhenger av hva man vil undersøke. Hvis målet er å teste vaksineeffektivitet, kan en smittemodell basert på injeksjon brukes. Den er mer kostnadseffektiv enn en modell basert på smitte mellom fisk. Modellen basert på smitteoverføring fra infiserte til friske fisker, bør brukes hvis man vil undersøke bakteriens patogenitet. Dette er fordi denne metoden ligner mer på en reell bakteriell infeksjon.

Viktig for chilensk oppdrettsnæring
Funnene i studien er særlig relevant for chilensk oppdrettsnæring, der piscirickettsiosis, som skyldes Piscirickettsia salmonis, er en av de mest utbredte sykdommene. Chile har den største lakseoppdretts-industrien i verden etter Norge, og sykdommen fører til store økonomiske tap. Vaksiner er det viktigste tiltaket for å forebygge sykdommen, og kunnskap om hvordan man kan forutse vaksineeffektivitet er derfor svært viktig for både legemiddelindustrien og oppdrettere. Denne studien dokumenterer forskjellen mellom ulike smittemodeller og gir noen retningslinjer for hvilke modeller som bør brukes i fremtidige studier av piscirickettsiosis og forebygging av sykdommen.

Karla Meza Parada forsvarer sin avhandling "Comparative study of challenge models to evaluate protection after immunization with Piscirickettsia salmonis" torsdag 12. desember.

Published 6. desember 2019 - 12:33 - Updated 11. august 2020 - 10:42