Avløpsvann - en verdifull ressurs

For å imøtekomme denne nye strategien er det utviklet nye behandlingsenheter som kombineres og integreres i et kildeseparerende avløpssystem for å maksimere ressursutnyttelsen fra avløpsvannet samtidig som miljøbelastninger og helserisiko minimeres.

Med den nåværende trenden og prognosene for befolkningsvekst i byene vil håndtering og utslipp av avløpsvann fortsette å representere en betydelig sosial, økonomisk og miljømessig utfordring.

Avløpsvann fra husholdninger er imidlertid en ressurs med flerdimensjonal verdi ettersom den inneholder næringsstoffer, energi og vann på samme tid og kan spille en nøkkelrolle i utviklingen av en sirkulær økonomi.

Dette nærings-PhD-arbeidet, som ble finansiert av Norges forskningsråd og Ecomotive AS, tok sikte på å utvikle innovative tekniske løsninger for kombinert avløpsbehandling og ressursgjenvinning i et lukket system for lokal gjenbruk, samtidig som miljø og helse ivaretas.

Hovedresultatet fra PhD-arbeidet til Melesse Eshetu Moges er tekniske løsninger som kan omdanne konsentrert kildeseparert svartvann til en hygienisert, flytende gjødsel, høykvalitets biogass (> 75% CH4), proteinrik biomasse (mikroalger og annen biomasse) og rent vann for bruk til andre formål enn drikkevann.

Arbeidet har demonstrert potensialet ved å bruke avløpsvann fra husholdninger som en plattform for NEW-ressurser (nutrients, energy, water) som gir gode muligheter for en sirkulær økonomi og grønn utvikling. Dette innebærer at utfordringene med håndtering av avløpsvann kan bli morgendagens muligheter innen vann, mat og energi gjennom å utvikle nyskapende miljøteknologiske løsninger for behandling og ressursgjenvinning.

Systemet som ble utviklet i dette PhD-arbeidet vil kunne bidra til bærekraftig vann- og avløpshåndtering, reduserte miljøpåvirkninger og helserisiko og bidra til matsikkerhet ved at mat kan produseres lokalt basert på ressurser i avløpsvannet. Dette åpner også opp nye muligheter for sosialt engasjement og en bevisstgjøring som kan stimulere forbrukerne til mer bærekraftig adferd.

Published 9. august 2019 - 10:22 - Updated 7. oktober 2019 - 11:03