Sykdomskontroll og infeksjoner hos storfe i Bosnia-Hercegovina

Det overordnede målet med studien har vært å bidra til kunnskap om fire infeksjoner, Brucella spp., Chlamydia abortus, Coxiella burnetii og Neospora caninum, som alle er kjent for å forårsake reproduksjonsproblemer hos kyr. Studien viser at i Bosnia-Hercegovina bidrar særlig smittestoffet Nospora canium til forekomsten av aborter hos storfe.

Mangel på kompetanse
Videre påviser studien stor mangel på kompetanse hos melkebønder når det gjelder drift og fôring. Dette er en underliggende mekanisme som legger til rette for forekomst av andre reproduksjonsproblemer. Softic slår fast at en bedre håndtering av storfeproduksjon er en betingelse for at man får utviklet en effektiv melkeproduksjon i Bosnia-Hercegovina.

Adic Softic forsker på reproduksjonsproblemer hos storfe i Bosnia-Hercegovina.

Foto
Adic Softic

Folkehelseperspektiv
Adis Softic påpeker i sitt arbeid at det i Bosnia-Hercegovina ikke finnes noe system for systematisk samling og analyse av nasjonale data når det gjelder reproduksjon hos husdyr. I lys av sine funn og ut fra et folkehelseperspektiv, anser han det for å være et stort behov for et slikt system. Flere av smittestoffene som skaper reproduksjonsinfeksjoner hos storfe kan overføres til mennesker, og derfor er det viktig å kjenne til utbredelsen av dem. Softic påpeker at særlig i og med at Bosnia-Hercegovinas muligheter til å eksportere meieriprodukter til EU og kjøttprodukter til Tyrkia nå øker, vil det bli enda viktigere med systematisk datainnsamling og sykdomskontroll.

Bidrag til kompetanseutvikling

Målet med doktorgradsavhandlingen er å bidra til kompetanseutvikling hos bønder, veterinærer og forbrukere, samt sørge for økt oppmerksomhet om betydningen av en godt drevet melkeproduksjon for næringsutvikling i Bosnia-Hercegovina. Videre er studien et direkte bidrag til folkehelsen gjennom kontroll av infeksjoner som smitter mellom dyr og mennesker. Resultatene fra studien er også viktige for Bosnia-Hercegovinas naboland på Balkan, siden disse landene tilhører et felles epidemiologisk område.

Adis Softic forsvarte sin doktorgradsavhandling «Reproductive problems in cattle in Bosnia and Hercegovina» tirsdag 18. juni, 2019.

Les disputasoppsalg her.

 

Published 13. juni 2019 - 9:14 - Updated 21. February 2020 - 16:21