Ny kunnskap om miljøgifter i fisk fra Tanzania

Eliezer Brown Mwakalapa er selv fra Tanzania, og bakgrunnen for forskningsprosjektet er Tanzanias økende behov for proteinrike matvarer som fisk, som følge av landets sterke befolkningsvekst. Fiskeindustrien i Det indiske hav opplever dårlig fangst, og man har derfor etablert lokale fiskeoppdrettsanlegg og økt importen av fisk fra både andre afrikanske land og fra Kina. Flere av oppdrettsanleggene ligger imidlertid i nærheten av flyplasser, motorveier og havneområder, noe som kan føre til forurensning i anleggene. Økt jordbruksaktivitet kan dessuten medføre forurensning av vannveier. 

Mer miljøgift i villfisk  

Mwakalapas hovedmål med doktorgradsarbeidet har vært å studere forekomster og nivåer av tungmetaller og ikke nedbrytbare miljøgifter, såkalte persistente organiske forbindelser (POP-er), i både oppdrettsfisk og villfisk. Han har også analysert de samme miljøgiftene i importert tilapia fra Kina. Studiet i Tanzania ble utført på oppdrettsanlegg og i havet utenfor Mtwara i det sørlig Tanzania, på oppdrettsanlegg på Zanzibars hovedøyer, Unguja og Pemba, og i havet utenfor Pemba. 

Mwakalapas studie avdekket at jevnt over inneholdt villfisk en større grad av ikke nedbrytbare miljøgifter enn oppdrettsfisk. Ingen av de undersøkte persistente organiske forbindelsene overskred imidlertid grenseverdier for konsum av fisk. Også når det kommer til tungmetaller er den største forekomsten hos villfisk, men det er store geografiske forskjeller. De største forekomstene av bly ble funnet i oppdrettsfisk og villfisk fra Mtwara i det sørlige Tanzania, og i villfisk fra Pemba. Samtlige nivåer av bly som ble påvist, overskred grenseverdien satt av Verdens helseorganisasjon (WHO) og Food and Agriculture Society (FAO), men det estimerte daglige inntaket av bly var likevel langt under de fastsatte grenseverdiene. 

Import av nye miljøgifter 

Når det gjelder importfisken fra Kina, avdekket studien store forskjeller i fiskens mønster av miljøgifter og tungmetaller, noe som kan tyde på fisken ikke kommer fra ett og samme område, slik forpakningene tilsier. Hvis dette stemmer, kan det gjøre det vanskelig å spore kilden til et eventuelt avvik. Mwakalapa presiserer at det behøves oppfølgende studier for å kunne avklare dette. Et annet interessant funn med hensyn til importfisken, var forekomsten av PCB-209. Dette kjemikalet er forbundet med tekstil- og pigmentindustrien, og det påviste innholdet i fisken fra Kina kan tyde på at den har vært i kontakt med utslipp fra slik industri. Mwakalapa viser gjennom disse funnene at import av fisk kan bidra til at nye POP-er finner veien til Tanzania. I de importerte tilapiane ble det også funnet arsenikk i mengder som kan ses i forbindelse med økt fare for kreftutvikling. 

Oppfordrer til overvåkning 

Mwakalapa konkluderer med at sannsynligvis utgjør hverken oppdrettsfisken eller villfisken i Tanzania en helserisiko for mennesker per i dag. På grunn av den økende industrialiseringen og befolkningsveksten, oppfordrer han likevel myndighetene i Tanzania og andre afrikanske land med lignende økonomisk vekst, til å etablere en praksis for å overvåke spredning av miljøgifter til miljø, dyr og mennesker.  

Eliezer Brown Mwakalapa forsvarte sin doktorgradsavhandling «Persistent Organic Pollutants (POPs) and heavy metals in fish from Tanzania – levels and associated helath risks to humans and fish» tirsdag 4. juni, 2019. 

Les disputasoppslag her.

Published 6. juni 2019 - 14:33 - Updated 21. February 2020 - 16:22