Laserbasert oppmåling av bygningsobjekter og bygninger

Interessen for å bruke BygningsInformasjonsModeller (BIMer) i forvaltning, drift og vedlikehold av bygninger er økende. Ulike teknologier for innsamling av data for å etablere slike modeller er i rask utvikling. De vanligste teknologiene er basert på bilder, strukturert lys, laser eller en kombinasjon av disse. Ny teknologi utfører målingene veldig effektivt, men ikke med samme nøyaktighet som tradisjonelle metoder. Denne studien har undersøkt hvordan en raskt kan etablere en BIM i et eksisterende bygg. Dette ble gjort ved å utforske to ulike aspekter av problemstillingen.   

Det første aspektet ser på produktspesifikasjon og foreslår et rammeverk til bruk ved bestilling og kontroll av laserbasert innmåling av eksisterende bygning. Studiet viser at det mangler en entydig produktspesifikasjon for oppmåling av eksisterende bygg med det formål å ekstrahere en BIM. Et annet moment er at slike måleoppdrag sjelden blir grundig kontrollert. Basert på dette ble det utviklet en produktspesifikasjon i samarbeid med ulike bygningseiere. Dette samarbeidet gjorde det mulig å teste produktspesifikasjonen på virkelige prosjekter.  

Det andre aspektet i studiet undersøker hvordan en mest effektivt kan måle opp en bygning, og hvordan dette kan gjøres med et laserbasert system. I løpet av studiet ble et bærbart lasersystem utviklet gjennom tre ulike steg. Fokuset på det første og andre steget var å måle objekter med sirkulært tverrsnitt, og ble gjennomført i samarbeid med Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet. Lasersystemet ble brukt til å måle tre diameter i brysthøyde innenfor prøveflater med en størrelse fra 250 til 500 m2. Slike prøveflater blir brukt til å kalibrere flybårne lasermålinger for skogtaksering. Det bærbare lasersystemet fant 87.5% av trærne, med et midlere avvik på 0.1 cm og en RMSE på 2.2 cm. Det unike med løsningen er knyttet til hvordan trærne blir segmentert og hvordan trærnes diameter blir estimert uten å miste presisjon som en følge av svak posisjons- og orienteringsløsning. Det tredje steget ble utviklet for innendørs datafangst. Hovedfokuset var å undersøke hvordan treghetsløsningen kunne bli støttet av lasermålingene når signalet fra navigasjonssatellittene uteble.

Published 23. April 2019 - 14:17 - Updated 24. April 2019 - 12:12