NMBU er med på å starte nytt avlsprogram for Niltilapia i Etiopia

Kassaye Balkew Workagegn

Foto
Janne Karin Brodin
Oppdrett av denne arten skal bli et viktig bidrag til å gi næringsrik mat til den raskt økende befolkingen i Etiopa, som bikker 100 millioner i disse dager.

Workagegn har samlet inn tilapia fra ulike innsjøer i Etiopia, sammenlignet veksten, og undersøkt om det vil være gunstig å bruke krysningsavl, slik en gjør med fjørfe, gris og mange viktige produksjonsplanter. Krysningsavl er som regel mer lønnsomt enn såkalt linjeavl, men har hittil ikke blitt brukt i særlig grad på fisk.

Resultatene så langt tyder på at det kan være gunstig å gå videre med krysningsavl mellom noen av de undersøkte stammene, siden det på det meste ble funnet krysningseffekter på hele 26 %. Undersøkelsene viser også at det vil være lønnsomt å selektere for egenskapen tilvekst, som i dette tilfellet økte med 7 % etter en generasjons seleksjon. I denne første generasjonen ble det kun gjort en forsiktig seleksjon, fordi en ville sikre stor genetisk variasjon og representasjon fra de ulike stammene. I de neste generasjonene forventes en framgang på mer enn 10 % per generasjon.

Kandidaten har også undersøkt om en kan bestemme slaktegenskaper, som filetvekt og filetutbytte, på levende fisk. Dette er viktig for å kunne utnytte variasjonen innen familie, noe som kan bety en dobling av den genetiske framgangen på disse egenskapene. Resultatene viser at dette er fullt mulig for egenskapen filetvekt, der en med 95 % treffsikkerhet kan forutsi denne på levende fisk, mens resultatene for filetutbytte var mye svakere og en bare kunne forutsi dette med 21 % sikkerhet. Det blir derfor anbefalt å selektere for økt filetvekt istedenfor økt filetutbytte.

Det jobbes nå med planer om videreføring av avlsprogrammet bla. vha. norske bistandsmidler i et nært samarbeid med lokale kooperativer og de etiopiske myndighetene.

Kassaye Balkew Workagegn disputerte 19, februar 2019 NMBU med avhandlingen: “Establishment of a base population for long-term genetic improvement of Nile tilapia in Ethiopia

 

Published 21. February 2019 - 13:25 - Updated 22. February 2019 - 8:45