Oljemarkedet påvirkes av verdens BNP

Olje er den viktigste handelsvaren i verden. I tillegg er den vår viktigste energikilde. All transport, matvareproduksjon og industriell produksjon er fremdeles betydelig avhengig av olje og den spiller derfor en sentral rolle i verdensøkonomien og i internasjonal politikk. Prisen på råolje framstår imidlertid som betydelig ustabil med ekstreme prisendringer over tid. Det har vært mange diskusjoner omkring de ulike faktorene som påvirker oljeprisdynamikken inkludert den raske veksten i utviklingsland, krigene i Midtøsten, og den spekulative og ikke-konkurransedyktige oppførselen til OPEC.

For å forstå viktigheten av olje i verdensøkonomien, er det nødvendig å forstå hvilken rolle den spiller i makroøkonomien og spesielt hva som er de viktigste driverne for oljeprisene både på kort og lang sikt.

Lin Ma disputerer ved Handelshøyskolen 11.01.2019.

Foto
Privat
I Lin Ma sin avhandling finner hun at verdens bruttonasjonalprodukt (BNP) er den viktigste drivkraften til oljeprisene på lang sikt. Ma's doktorgradsarbeid viser også at OPEC utøver markedsmakt i oljemarkedet og at dette også er avgjørende for oljeprisene. I tillegg har Ma funnet det langsiktige forholdet mellom verdens BNP, global oljeproduksjon og oljepris er et viktig element for å kunne forutsi variasjoner i oljeprisene på kort sikt. På kort sikt er det imidlertid produksjonsendringer som er den viktigste drivkraften for prisendringer. Dette viste seg bl.a. da en voldsom økning i produksjon av amerikansk skiferolje førte til kraftig fall i oljeprisen.

Disse resultatene er nyttige for alle som er interessert i å forutse oljeprisen på lang og kort sikt, og kan være viktig for mange oljeproduserende land inkludert Norge. Disse landene bør vie strategisk oppmerksomhet til OPECs markedsmakt og effekten denne har på oljeprisen.

Til slutt har Lin Ma studert en investeringsmodell for Statens pensjonsfond utland (Oljefondet) og foreslår at statens petroleumsinntekter bør investeres hovedsakelig i aksjer til å begynne med og deretter redusere andelen aksjer over tid.

 

Published 7. januar 2019 - 13:49 - Updated 7. januar 2019 - 14:44