Korn på vannmettet jord

I doktorgradsarbeidet (PhD) sitt har Tove Sundgren studert og kartlagt faktorer som virker inn på planteveksten hos hvete og bygg ved slike fuktige vekstforhold.

Doktorgradsavhandlingen har tittelen: ‘Fenotypiske og genetiske studier av vannmetningstoleranse i hvete og bygg’, og skal forsvares på Norges miljø- og biovitenskapelig universitet (NMBU) den 19. september 2018.

Stress

Det er forventet at klimaendringene vil gi økt nedbør i visse områder av verden, og dette inkluderer nordområdene. Dette kan periodevis føre til stor vannmetning i jorda, som igjen kan gi grunnlag for ‘stress’ for plantene og til betydelige avlingstap i bygg, hvete og andre vekster. Dette tyder på et økt behov for hvete- og byggsorter som er mer tolerante ovenfor midlertidig vannmetning. Undersøkelser har vist at kornsorter tolererer vannmetning ulikt, både innen hvete og bygg. -Til tross for omfattende internasjonal forskningsaktivitet har likevel fremgangen til nå vært begrenset, forteller Tove Sundgren.

Feltforsøk med linjer av bygg og hvete viste genetisk variasjon for vannmetningstoleranse

Foto
Håvard Simonsen

Økt kunnskap

Den overordnende målsetningen med doktorgradsforskningen har vært å bidra med økt kunnskap om vannmetningstoleranse i hvete og bygg. I feltforsøk med ulike populasjoner av bygg og hvete, viste populasjonene genetisk variasjon for vannmetningstoleranse. Ved å følge tilveksten av skudd og røtter under kontrollerte forhold (veksthus), kunne doktoranden vise at tolerante linjer hadde en raskere og bedre rotutvikling under fuktige dyrkingsforhold. Studien indikerte også at røttenes anatomi har betydning for toleransen.  

-Egenskaper med røttene bidrar til ulik vannmetningstoleranse i korn, konkluderer Sundgren. Hun har også identifisert et genområde hos hvete som kan bli viktig å utforske videre for å forstå plantenes respons på oksygenmangel..

Tove Sundgren (32) er fra Vikingstad i Sverige. Hun har mastergrad i plantevitenskap ved NMBU i 2012 og jobbet deretter ved NIBIO Apelsvoll frem til hun begynte med doktorgraden i 2014. Sundgren er nå ansatt som rådgiver hos YARA. Forskningen er støttet økonomisk av Norges forskningsråd. Hovedveileder har vært prof. Anne Kjersti Uhlen (NMBU) og med dr. Morten Lillemo (NMBU) og dr. Wendy Waalen (NIBIO Apelsvoll) som medveiledere.

 

Published 6. september 2018 - 9:21 - Updated 28. mai 2021 - 11:36