Bidrar til utvikling av vaksine mot lakseanemivirus

I fiskeoppdrett er det høy tetthet av dyr. Dette gir betydelig risiko for utbrudd av smittsomme sykdommer. Forbyggende tiltak som biosikkerhet og vaksinering er avgjørende for at fiskeoppdrett skal være bærekraftig. Dessverre gir ikke dagens virusvaksiner for fisk tilstrekkelig beskyttelse. Infeksiøs lakseanemivirus (ILAV), er et viktig virus i lakseoppdrett. Viruset kan føre til mange døde fisk og bekreftet utbrudd blant oppdrettslaksen krever tiltak som fører til store økonomiske tap.

Salmonid alphavirus-basert replikon – effektiv vaksinevektor
Astrid Wolf har i sin avhandling funnet at en DNA vektor basert på virusmaskineriet til salmonid alphavirus (SAV) kan være en lovende vaksinemodell for laksefisk.

– Vi konstruerte et slikt DNA-basert SAV replikon som vaksine mot infeksiøs lakseanemi (ILA). En enkelt intramuskulær injeksjon ga høy beskyttelse i atlantisk laks når vi hadde smitteforsøk med ILA-virus, sier Wolf.

Derimot så de ikke den samme beskyttelsen når injeksjonene ble gitt inne i kroppens bukhule til laksen, noe som indikerer at applikasjonsveien er viktig for at vaksinen skal ha effekt.

– Vi oppdaget også stimulering av medfødt immunrespons lokalt på injeksjonsstedet ved intramuskulær injeksjon, noe som øker vaksineeffekten og muliggjør immunisering med lavere doser enn for konvensjonelle DNA-vaksiner, forteller hun.

Stor dose ga god beskyttelse
Et vaksineringsforsøk hvor ulike mengder av inaktivert helvirus ILA-virus ble testet viste en sterk doseavhengighet av vaksineeffekten. Fullgod beskyttelse ble bare oppnådd med en høy dose, noe som ikke er kostnadseffektivt for kommersielle vaksiner.

– Vi så at i fisk som var beskyttet, ble ILA-virus i liten grad påvist, noe som indikerer at fisken enten ikke blir infisert, eller kvitter seg raskt med viruset. Graden av beskyttelse ble satt i sammenheng med mengden spesifikke antistoffer vaksinen induserte, sier Wolf.

Forbyggende tiltak som biosikkerhet og vaksinering er avgjørende for at fiskeoppdrett skal være bærekraftig. ILA utbrudd og påfølgende reguleringer kan føre til store økonomiske tap. Dagens virusvaksiner for fisk gir ikke tilstrekkelig beskyttelse, og det er stort behov for å utvikle virusvaksiner.

Bidrar til utviklingen av ILA-vaksineregimer
Avhandlingen bidrar til utvikling av ILA-vaksineregimer og til utvikling av et SAV-basert replikon som mulige vaksinevektor for Atlantisk laks. 

Videreutviklingen av et annet vaksinesystem basert på replikon, generering av virus- replikonpartikler (VRPs), fra SAV ble prøvd. Gjennomførbarheten av prinsippet ble demonstrert, men videre studier er nødvendig.

Astrid Wolf disputerer ved NMBU Veterinærhøgskolen torsdag 26. april. 

Published 23. April 2018 - 15:25 - Updated 23. April 2018 - 15:47