Kultur viktig for kontroll av sykdom

  • For å få bedre kontroll med sykdomsutbrudd er systemtenkning der man tar med kulturelle, sosioøkonomiske og økologiske faktorer viktig.
    Foto
    Shutterstock

Chisoni Mumbas doktorgradsarbeid viser at sykdommer ikke bare handler om biologiske faktorer, men er påvirket av kultur, sosioøkonomiske forhold og økologi.

Kultur viktig for kontroll av sykdom

Sosioøkonomiske, kulturelle og økologiske drivere er viktige ikke-biologiske faktorer når det gjelder mattrygghet og dyrehelse i storfekjeden i Zambia. Systemtenkning er bedre enn en lineær tankeprosess når det gjelder å håndtere både biologiske og ikke-biologiske faktorer som styrer sykdommer.

– Målet med denne forskningen var å få mer kunnskap om disse ikke-biologiske driverne med tanke på sykdommer hos husdyr og vise hvordan systemtenkning fungerer i håndtering av komplekse dyrehelseproblemer, forteller ph.d.-kandidat Chisoni Mumba.

Chisoni Mumba sammen med kollegaer under feltarbeid i Zambia.

Foto
Privat

Forskningen hans har vist at East Coast Fever er den viktigste husdyrsjukdommen som påvirker økonomien hos storfeeier, og systemmodellene har greid å bringe inn lokale perspektiver og kunnskaper som er til stor nytte ved håndtering av sjukdommen og begrense dens økonomiske konsekvenser.

– Jeg håper og tror at forskingen vil føre til en ny måte å se epidemiologien på. Gjennom å bruke systemtenkning ved håndtering av komplekse dyrehelseproblemer blir det lettere å finne varige løsninger og unngå uheldige konsekvenser av de tiltakene som blir satt i gang, sier Mumba.

Chisoni Mumba er utdannet University of Zambia med en Master of Science i Livestock Economics. Han forsvarer nå doktoravhandlingen sin «Sosioøkonomiske, kulturelle og økologiske drivere av mattrygghet- og dyrehelsefarer i storfekjøttkjeden i Zambia» ved NMBU Veterinærhøgskolen, Institutt for mattrygghet og infeksjonsbiologi 8. mars.

Published 8. mars 2018 - 10:51 - Updated 8. mars 2018 - 10:53