Utdanning for bærekraftig utvikling

Kirsti Marie Jegstads doktorgradsarbeid bidrar med kunnskap om hvordan utdanning for bærekraftig utvikling kan integreres i kjemi- og naturfagsundervisning, samt i naturfagslærerutdanning.

Utdanning for bærekraftig utvikling

Doktorgradsarbeidet har undersøkt hvordan utdanning for bærekraftig utvikling kan integreres i kjemi- og naturfagsundervisning, samt i utdanning av lærere til naturfagene. I dagens samfunn står vi ovenfor en rekke lokale og globale utfordringer knyttet til blant annet global oppvarming, behov for nye energikilder og areal- og ressursfordeling. I tillegg har vi hatt en kunnskapsintensiv samfunnsutvikling og skolen må forberede elevene på et fremtidig samfunn som stiller en rekke nye og ukjente krav. Utdanning for bærekraftig utvikling handler om fremtidsrettet undervisning som gjør elevene i stand til å delta i dette samfunnet og til å bidra til å løse fremtidens utfordringer.

Gjennom avhandlingen har jeg utviklet en modell for hvordan utdanning for bærekraftig utvikling kan integreres i kjemiundervisning spesielt og i naturfagundervisning generelt, innenfor rammene for dagens skolesystem og uavhengig av læreplanfokus. Videre har jeg undersøkt hvordan lærerutdanningen ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU), som har et overordnet mål om å utdanne lærere som kan bidra til bærekraftig utvikling, integrerer utdanning for bærekraftig utvikling i utdanningen av naturfagslærere. 

Funn fra doktorgradsavhandlingen viser at utdanning for bærekraftig utvikling kan være en naturlig del av kjemi- og naturfagundervisningen gjennom arbeidsmåter der elevene er aktive og hvor utvikling av kompetanser står i sentrum. Dette viser at utdanning for bærekraftig utvikling kan være i fokus, uavhengig av faglige tema. Funnene fra avhandlingen kan også, gjennom det konkrete eksempelet fra NMBU, bidra til å øke forståelsen for hvordan lærerutdanningsinstitusjoner kan arbeide med utdanning for bærekraftig utvikling. Spesielt har jeg funnet at bruk av uteundervisning, fenomenbasert undervisning og utforskende arbeidsmåter, sammen med fokus på et godt læringsmiljø åpner opp for en systematisk og helhetlig tilnærming til utdanning for bærekraftig utvikling. Imidlertid har jeg også identifisert utfordringer knyttet til studentenes forståelse av konseptet utdanning for bærekraftig utvikling og i hvilken grad det er til stede i undervisningen.

Forskningsarbeidet er et bidrag til et fagområde hvor det tidligere har vært lite empirisk forskning, og hvor det har vært spesielt mangelfullt i den norske konteksten. Arbeidet kan dessuten være et bidrag inn i diskusjonen rundt de nye læreplanene, der bærekraftig utvikling er ett av tre prioriterte temaer, og videre oppfølging av de nye læreplanene i skoler og lærerutdanningsinstitusjoner.

Kirsti Marie Jegstad disputerer ved NMBU 8. februar 2018

Published 26. januar 2018 - 16:27 - Updated 21. February 2018 - 10:17