Utfordrer Einstein

  • Frdrik Andersen
    Foto
    Håkon Sparre

Når Fredrik Andersen den 8. desember disputerer med avhandlingen «Et forsvar av Kants a priori og Keplers vitenskapsfilosofi i lys av moderne rom-tidsfysikk», argumenterer han både mot Einstein og dagens ledende teoretikere innen rom-tdsfysikk.

Utfordrer Einstein

Fredrik Andersen argumenterer mot rom-tidsbegrepet i Einsteins spesielle relativitetsteori til fordel for et klassisk begrep om rom og tid. Han argumenterer for at dette på ingen måte strider mot de relevante data.

Standardoppfatningen i moderne vitenskapsfilosofi er at man må akseptere den spesielle relativitetsteoriens begrep om rom-tid og legge bak oss de klassiske begreper om rom og tid. En effekt av dette er at man også, en gang for alle, må gi opp Immanuel Kants forestilling om at man kan oppnå sikker viten om verden uten spesifikke undersøkelser (Syntetisk A priori).

I denne avhandlingen argumenterer Andersen for at det relativistiske romtidsbegrepet er problematisk og at det finnes kritikkverdige ledd både i Einsteins opprinnelige beskrivelser av sin teori, og i de moderne fremstillingene. I hovedsak rettes kritikken mot Einsteins begrep om «praktisk-rigide måleinstrumenter» som fungerer annerledes enn alle ander fysiske gjenstander.

Avhandlingen tar opp et generelt vitenskapsfilosofisk tema som angår hvorvidt man kan ta rasjonelle valg dersom man står overfor flere enn en vitenskapelig teori som kan redegjøre for dataene, og hvilken rolle vår hverdagserfaring bør ha i vitenskapelig teorikonstruksjon.

Andersen konkluderer med at det er fullt mulig å bevare både den Kantianske forestillingen om syntetisk a priori argumenter, og dermed også Euklidsk geometri som modell for rommet, samtidig som man redegjør for alle relevante data. Videre argumenteres det for at en slik teori er å foretrekke fremfor Einsteins spesielle relativitetsteori.

Avhandlingen viser at det ikke finnes noe hardt skille mellom filosofi og vitenskap i og med at vitenskapelig teori har i seg filosofiske elementer. I enkelte tilfeller, slik som i rom-tids filosofien, er det nyttig å trekke ut de filosofiske elementene og debattere disse eksplisitt og innenfor rammen av akseptert filosofisk debatt.

Published 5. desember 2017 - 14:37 - Updated 5. desember 2017 - 14:37