Helserisiko ved lagring av vann i husholdninger

  • PhD student Nanthasane Vannavong
    Foto
    NMBU

Lagring av vann er vanlig i husholdninger i Laos og Thailand. Doktorgradsarbeidet til Nanthasane Vannavong viser at slikt vann er fekalt forurenset og angrepet av Aedes aegypti mygg - risikofaktorer for diaré og dengue.

Helserisiko ved lagring av vann i husholdninger

Målet med denne forskningen var å bestemme årsaksforhold og helserisiko forbundet med lagret husholdningsvann som er forurenset fekalt og infisert med Aedes aegypti mygg i Laos og Thailand.

Oppbevaring av vann i husholdninger er vanlig praksis i mange land i sør-øst Asia inkludert Laos og Thailand, hvor diaré og dengue er utbredt. Det er viktig å forstå hvordan vannlagring i husholdningsmiljøet kan føre til slik forurensning og myggangrep som har innvirkning på både diarésykdommer og denguefeber. Forholdet mellom disse sykdommene og husholdningsvannlagring er ikke helt klart og må derfor identifiseres for å danne grunnlag for å utvikle integrerte kontrolltiltak mot begge sykdomskompleksene.

Studien viste nivåene av Escherichia coli i vannet var over WHOs retningslinjer for drikkevannskvalitet, dvs. null E. coli / 100 ml. Også antallet myggpupper samlet fra vannbeholdere oversteg foreslåtte grenseverdier for denguetransmisjon på 0,5-1,5 myggpupper per person. Forekomsten av diarésykdom og dengue-lignende sykdom var høyere i denne studien enn data de nasjonale overvåkingssystemene.

Basert på studieresultatene anbefales det at drikkevann skal behandles før drikking for å forhindre diaré i husholdninger med dårlig vannkvalitet. Helseopplæringsprogrammer bør utføres for å redusere Ae. aegypti produksjon og dengue, for eksempel riktig bruk av lokk på vannbeholdere, ukentlig rengjøring av mindre vannbeholdere, samt bruk av larvicidet temefos i større vannholdige beholdere.

Nanthasane Vannavong disputerer den 15. desember 2017

Published 7. desember 2017 - 9:21 - Updated 7. desember 2017 - 9:21