Fant nye smittestoffer i storfe i Tanzania

Tanzania er Afrikas tredje største husdyrland i antall dyr, og har omtrent 25 millioner storfe. Halvparten av alle husholdninger i Tanzania har husdyr. Storfe er svært viktig både som inntektskilde og matkilde. Da er det et problem at produksjonen per dyr er lav. Dyra har dårlig fruktbarhet, det går lenge mellom hver gang kyrne kalver og produksjon av kjøtt og melk er lav.

– Infeksjon kan være én av årsakene til lave kalvetall og dødelighet hos storfe, men kunnskap mangler, forteller Coletha Mtenga Mathew.

Mathew har i sitt doktorgradsarbeid beskrevet risikofaktorer og forekomst av noen utvalgte infeksjoner som kan gi reproduksjonsproblemer hos storfe. Antistoffer mot Brucella spp., bovint virusdiarévirus (BVDV), Neospora caninum og Simbu serogruppevirus ble påvist i arbeidet hennes.

Forekomsten varierte fra høy til nesten fri
– Vi så at antistoffer mot Brucella og BVDV var tydelig assosiert med abort, som var det reproduksjonsproblemet vi så oftest, forteller Mathew.

For disse to smittestoffene varierte prevalens, altså hvor mange kuer som hadde vært smittet, mye mellom områder som lå hverandre nært geografisk. Områder som nærmest var frie for smittestoffene lå nært områder med høy forekomst. Mathews arbeid viser at det er helt nødvendig med detaljert kunnskap om forekomst også innen områder der infeksjonene regnes som etablerte. Frie områder må identifiseres for at de skal kunne beskytte seg, og områder med mye smitte bør innføre kontrolltiltak for å begrense de negative konsekvensene.

– Dette er spesielt viktig fordi infeksjonene bidrar til dårlig dyrehelse, dårlig dyrevelferd og lav produksjon, sier hun.

Coletha Mtenga Mathew på feltarbeid i Tanzania.

Foto
Edwin Ngowi

Smitter fra dyr til menneske
Funnene er også svært viktige for human helse. Brucellose er en zoonose, som smitter fra dyr til menneske. Smitte skjer særlig ved inntak av upasteurisert melk, som fremdeles er vanlig i området. 

Nye genotyper i Tanzania
To nye genotyper av Brucella abortus ble påvist i storfe fra en stor melkebesetning. Disse skilte seg fra øvrige isolater fra Afrika, og antas derfor å ha et annet opphav. Karakterisering av smittestoffer er nødvendig for å belyse opprinnelse og smittesporing av infeksjoner både lokalt og internasjonalt.

Nye Simbu-virus i Afrika
Det ble også funnet antistoffer mot åtte nye Simbu serogruppevirus i Tanzania. Fire av dem har heller ikke har vært påvist i Afrika tidligere. 

– Vi fant også antistoffer mot Schmallenberg virus, samt flere nært beslektede virus, forteller Mathew.

Dette er interessant fordi Schmallenberg viruset først ble påvist i et utbrudd i Europa, men opprinnelsen til viruset er fortsatt ukjent. Studien indikerer at viruset var til stede i Tanzania allerede før utbruddet i Europa, noe som kan åpne for nye forklaringer på hva som er kilden til utbruddet i Europa. 

Kunnskapen som har kommet frem i dette doktorgradsarbeidet er viktig både lokalt og globalt. Lokalt bør det legges til grunn for forebyggende tiltak for både dyr og mennesker. Karakteriseringen av nye smittestoffer har særlig global interesse.

Coletha Mtenga Mathew disputerer ved NMBU Veterinærhøgskolen 8. desember med avhandlingen «Infeksjoner som gir reproduksjonsproblemer hos storfe i Tanzania: Forekomst, karakterisering og betydning».

Published 1. desember 2017 - 15:06 - Updated 14. desember 2017 - 9:30