Sammenhengen mellom bruk av raps i fôr og mengden jod i melk

Gisken Trøan disputerte 17. mars 2017 for graden ph.d. ved NMBU – Norges miljø- og biovitenskapelige universitet med avhandlingen «Effects of feeding rapeseed products differing in glucosinolate concentration on iodine concentration in cow milk» (norsk: «Effekt av fôring med rapsprodukter med ulik konsentrasjon av glukosinolat på konsentrasjonen av jod i kumelk»)

Jod er et sporelement som inngår i livsviktige hormon. Mangel på jod kan føre til helseproblem som struma og unormal fosterutvikling. Innholdet av jod i norsk jordsmonn er generelt lavt og struma var et kjent helseproblem fram til 1950 tallet. Fra den tid har jod blitt tilsatt kraftfôr til ku. Jod blir i stor grad overført fra fôr til melk, og gjennom høyt inntak av melk og melkeprodukt eliminerte det stort sett struma og andre helseproblem knyttet til jodmangel.

Undersøkelser utført bl.a. av NMBU (2008-2011) viste imidlertid at innholdet av jod i melk ble halvert i perioden mellom år 2000 og 2008. Den mest markante forandringen i fôringspraksis av melkekyr i denne perioden var økt bruk av rapsprodukter i kraftfôret.

Hovedmålet i dette forskningsprosjektet var å bestemme årsakene til redusert jodkonsentrasjon i norsk melk. Doktorgradsarbeidet til Trøan har avdekket at det er en sammenheng mellom bruk av rapsprodukt i fôr og innhold av jod i melk, og at jodinnhold i melk blir redusert selv ved lave nivå av glukosinolater i raps. I hovedsak synes reduksjonen være sterkere knyttet til bruken av rapsprodukt enn mengden glukosinolater i rapsproduktet. Dette er viktig kunnskap som betyr at analyse av glukosinolater ikke er påkrevet og at det i praktisk bruk er tilstrekkelig å beregne rapsmengden i fôret.

Doktorgradsarbeidet har resultert i modeller for å beregne innholdet av jod i melk. Modellene vil være viktige hjelpemiddel ved vurdering av optimalt innhold av jod i fôr og melk. Modellene er knyttet sammen med inntaket av jod fra ulike matvarer i representative utsnitt av befolkningen. Sett opp mot forventet inntak av melk og melkeprodukter synes et optimalt innhold av jod i melk ligge i området 150-200 ug/l. Dette samsvarer med dagens nivå av jod i melk.

 

Published 14. mars 2017 - 14:47 - Updated 28. juni 2018 - 9:08