Snømugg og overvintringsskade på gras

  • Vinterskade på forskjellige nye gras-populasjoner fra feltforsøk på Graminor, Hamar
    Foto
    Mohamed Abdelhalim

Doktorgradsforskningen til Mohamed Abdelhalim vil bidra til sikre og raskere foredling av snømuggresistente grassorter. 

Snømugg og overvintringsskade på gras

Soppsykdommen snømugg (Microdochium nivale) er, ved siden av isbrann, den viktigste årsak til vinterskader på engvekstene våre. Fremtidige klimaendringer kan bidra til å forsterke vinterskader på engvekstene våre. Derfor er det viktig for å finne frem til hvordan de kan reduseres. Dette er temaet i doktorgraden (PhD) til Mohamed Abdelhalim.

Tittelen på avhandlingen "Microdochium nivale i flerårig gras: Resistens mot snømugg, patogenitet og genetisk diversitet"

Tid og sted for prøveforelesning og disputas: Onsdag 30. april 2016, kl. 13:15 i auditoriet på SKP,  (Senter for klimaregulert planteforskning), Syverudvn. 6, Ås

Emne for prøveforelesningen: "Challenges and opportunities for plant disease management in the northern temperate zone in light of climate change"

Resistens

Landbruket er avhengig av grasarter som overvintrer sikkert fra år til år. Angrep av snømugg kan gi flekker eller større flater med dødt gress og er også et problem på fotball- og golfbaner og i parker. Grasplanter blir mer motstandsdyktige mot snømugg når de blir kuldeherdet om høsten før snøen kommer. Varme høster kan derfor føre til at den induserte resistensen avtar og at angrepene forsterkes. Flerårig raigras og raisvingel er fôrgrasarter som landbruket ønsker å benytte mer når klimaet blir varmere og mildere. Disse artene har liten resistens mot overvintringssopper sammenliknet med arter som timotei og engsvingel. Abdelhalim har studert variasjon i resistens i sorter og foredlingsmaterialer av disse artene mot ulike stammer av snømuggsoppen. Han har brukt plantemateriale som ikke har vært kuldeherdet med tanke på relevans for framtidige klimaforhold. Abdelhalim har også studert genetisk variasjon mellom stammer av snømuggsoppen, testet nye indirekte metoder for å påvise og kvantifisere soppinfeksjon med hjelp av DNA metoder, og identifisert gener som er involvert i tidlig fase av infeksjonsprosessen ved bruk av høyoppløselig sekvensering av genuttrykk.

Skade av snømugg sopper på toårig raigras på Ås

Skade av snømugg sopper på toårig raigras på Ås

Foto
Mohamed Abdelhalim

Foredling

Svært få arter og sorter av flerårig gras vi bruker i dag har tilstrekkelig resistens mot snømugg, derfor er foredling av nye og resistente sorter viktig. For å forbedre prosessen utvelgelse av resistent plantemateriale er det behov for raskere og mer presise metoder. Doktorgradsarbeidet til Mohamed Abdelhalim er et viktig bidrag til dette, bl.a. med økt kunnskap om betydningen av utvalg av foredlingsmateriale som har vært utsatt for naturlig seleksjon (eks. fra Nord-Norge). Ved å identifisere det genetiske grunnlaget for slik resistens gis det muligheter for screening av store antall genotyper under foredlingsprosessen.

Hovedveileder har vært prof. Anne Marte Tronsmo (NMBU) med prof. Odd Arne Rognli (NMBU), prof. May Bente Brurberg (NIBIO), dr. Ingerd Skow Hofgaard (NIBIO), dr. Petter Marum (Graminor) og dr. Åshild Ergon (MNBU) som medveiledere.

Bedømmelseskomité: Professor Tom Hsiang, University of Guelph, Canada, professor Paula Persson, Sveriges lantbruksuniversitet (SLU), Sverige og forsker Dr. Morten Lillemo, IPV, NMBU

Avhandlingen ligger til offentlig gjennomsyn på Universitetsbiblioteket, Tårnbyningen: 2016:32 ISSN 1894-6402, ISBN 978-82-575-1334-5.

Published 29. mars 2016 - 10:27 - Updated 27. juni 2018 - 14:25