Mikroalger - mulighetenes organismer

Mikroalger er encellede organismer og er næringsgrunnlaget for det aller meste av livet i havet og finnes overalt hvor det er egnet lys og fuktighet. Forskning viser at det store mangfold av mikroalger kan brukes til svært forskjellige produkter/produksjoner, fra de viktige omega-3-fettsyrer og til å produsere hydrogengass. Mikroalger som mulig hydrogen-kilde er temaet for doktorgraden (PhD) til Daria Markina.

 

Tittelen på avhandlingen: «Virkning av dyrkingsforholdene på fotoautotrof vekst og biokjemisk sammensetning av Chlamydomonas reinhardtii, som en potensiell kilde for bruk i produksjon av hydrogen».

Tid og sted for prøveforelesning og disputas: Onsdag 11 November 2015 kl. 12.15 i Auditorium SU105, Sørhellinga, Høgskoleveien 12, Ås

Emne for prøveforelesningen: "Towards better translation of laboratory results to photoautotrophic outdoor cultivation of microalgae: opportunities, limitations and future directions"

 

Modellorganisme

Hydrogen er en viktig energikilde. Etter hvert fremstår den også som mer og mer aktuell siden sluttproduktet ved forbrenning av hydrogen er vanndamp og dermed er fri for utslipp av klimagasser. Grønnalgen Chlamydomonas reinhardtii er en av de mikroalgene som under visse betingelser er i stand til å produsere hydrogengass og som ofte brukes som modellorganisme for å studere stoffskifte hos mikroalger generelt. Algene inneholder proteiner, karbohydrater og fett i forskjellige mengder. - Men veksthastigheten hos algene variere sterkt, kanskje fordi vi ikke har nok kunnskap til å gi de optimale vekstbetingelser, forteller Daria Markina.

 

Grunnforskning

Hensikten med doktorgradsarbeidet er å studere og finne fram til de optimale betingelsene for vekst og utvikling for grønnalgen Chlamydomonas reinhardtii. Denne mikroalgen kan vokse og utvikle seg under både i lys og med fotosyntese som energikilde, og i mørke med organisk karbon som energikilde. Både ulike mengder av nitrogen (N), fosfor (P), svovel (S), kalsium, magnesium og CO2-konsentrasjoner ble testet for å finne ut hvilke sammensetninger som ga best vekst. Resultatet fra dette forskningsarbeidet viste at en i stor grad kan styre den biokjemiske sammensetningen av C. reinhardtii ved å endre dyrkingsmiljøet. Dette er grunnforskning som viser at mikroalger er mulighetenes organisme som har potensiale til å utvikle og produsere ulike stoffer til ernæring, biobrensel og for industrien.

 

Daria Markina doktorgradforskning er viktig bidrag til kunnskapen om mikroalgenes muligheter.

Daria Markina doktorgradforskning er viktig bidrag til kunnskapen om mikroalgenes muligheter.

Foto
Even Bratberg

Daria Markina (28) er fra Novosibirsk i Russland, men har mye av sin oppvekst i Sør-Amerika og Frankrike. Hun har sivilingeniør grad i biokjemi og bioteknologi fra INSA Lyon i Frankrike og mastergrad i biokjemi fra Universitetet i Lyon. Hun begynte som doktorgradsstipendiat ved Institutt for plantevitenskap, NMBU i 2011 med støtte fra NMBU og Norges Forskningsråd.

 

Hovedveileder har vært prof. Hans Ragnar Gislerød (NMBU). Med veiledere har vært dr. Leiv M. Mortensen (NMBU), Prof. Jorunn E. Olsen, (NMBU) og dr. Igor A. Yakovlev, (NIBIO).

 

Bedømmelseskomité: Professor Niels Thomas Eriksen, Aalborg Universitet, Danmark,  Professor Packo P. Lamers, Wageningen University, Nederland,  Dr. YeonKyeong Lee, IPV, NMBU

 

Avhandlingen ligger til offentlig gjennomsyn på Universitetsbiblioteket, Tårnbygningen 2014:85, ISSN 1894-6402, ISBN 978-82-575-1244-6.

Published 6. november 2015 - 13:05 - Updated 28. mai 2021 - 10:53