Støtte til innovativ undervisning 2019

  • Prosjekt - Innovativ undervisning
    Foto
    Håkon Sparre

NMBU ønsker å bygge kompetanse og fremme initiativer innen innovativ undervisning. For fjerde året på rad er det delt ut støtte til prosjekter med mål om å utvikle undervisningen. Seks gode prosjekter er tildelt støtte. Utlysningen er et ledd i satsingen på fremragende forskning og utdanning.

Støtte til innovativ undervisning 2019

Utlysning 2019 

Tema for årets utlysning; digitalisering for læring. Det digitale samfunn er et eget innsatsområde i NMBUs strategi og et område, hvor det er behov for å bygge kompetanse, prøve ut nye modeller og dele erfaringer. Tematiseringen av årets utlysning er et ledd i dette arbeidet.

Utlysningen i 2019 er på totalt 600 000 kroner. Alle fagmiljøer ved NMBU ble invitert til å søke. Frist for å søke midler var 13. mai. Vurderingskomiteen hadde sitt møte 3. juni.

Følgende prosjekter er tildelt støtte:

Elin Børrud

Dugnad for digital innovasjon (blog-stafett om hvordan vi skal integrere digitale verktøy i undervisningen)

LANDSAM

Ronny Steen

Bruk av digitale 3D-modeller og virtuell virkelighet (VR) for å redegjøre for sammenhengen mellom bygning og levesett for norske sjøpattedyr

MINA

John Debenham

iKlinikk – spillbasert læring i veterinærfag

VET

Gunnhild Riise og Thomas Rorlack

“Årungen online” – etablering av et utelaboratorium for realitetsnær undervisning i limnologi

MINA

Oliver Tomic, Yngve Maral Moe og Hans Ekkehard Plesser

Aktiv-læringbasert undervisning i programmering ved NMBU

REALTEK

Hilde Vinje

Utvikling av tverrfaglig undervisningssamarbeid mellom statistikk og mikrobiologi

KBM

 

Ta gjerne kontakt med Læringssenteret ved Mike Moulton for mer informasjon om ordningen. 

 

Om støtteordningen

Målsettingen med støtteordningen er å prøve ut undervisnings- og/eller vurderingsformer som kan øke studentenes læringsutbytte og gjennomføringsgrad. Prosjektene skal utformes på en måte, som gir nytteverdi på tvers av programmer/fakulteter.

Kriterier for vurdering av søknadene:

  • Relevans: Hvordan svarer prosjektet på målsettingen om å øke studentenes læringsutbytte og gjennomføringsgrad?
  • Forankring: Hvordan er prosjektet forankret i eget fakultets strategier og mål på utdanningsområdet?
  • Realisme: Er prosjektet gjennomførbart med ressursene, tidsrammen og støtteapparatet som er til rådighet?
  • Evaluering, deling og samarbeid: Hva er planene for deling/formidling av kunnskaper, erfaringer og resultater fra prosjektet? Hvordan kan prosjektet ha nytteverdi for andre miljøer ved NMBU?

Støtteordningen har en ramme på totalt 2,3 mill. kroner, fordelt over 4 år (2016-2019). Det skal være årlige utlysninger av støtte i denne perioden. Utlysningene skjer på våren. Det gis støtte til inntil 5 prosjekter ved hver utlysning.

Det stilles krav om egeninnsats fra de aktuelle fakultetene, på svarende til størrelsen på den enkelte tildeling.

Søknadsskjema skal benyttes. Eventuelle vedlegg tas ikke med i vurderingen.

Vurderingskomiteen består av prorektor, tre vitenskapelig ansatte (undervisningsledere), leder for Læringssenteret og to studenter.

Læringssenteret avholder et felles oppstartsseminar og følger opp prosjektene underveis i arbeidet.

 

Utlysning 2018

Utlysningen i 2018 hadde et tema; utvikling av vurderingsformer. Dette er et område, hvor det er behov for å bygge kompetanse, prøve ut nye modeller og dele erfaringer. Tematiseringen av årets utlysning er et ledd i dette arbeidet.

Tematiseringen av utlysningen innebar at prosjekter som tar for seg utvikling av vurderingsformer ble prioritert i vurderingen for støtte.

Utlysningen i 2018 var på totalt 600 000 kroner, som skulle deles på inntil 5 prosjekter. Alle fagmiljøer ved NMBU ble invitert til å søke.

Frist for å søke om støtte var mandag 30. april. Det kom inn 11 søknader innen fristen. Kommiteen vurderte søknadene i et møte 23. mai.

Følgende prosjekter ble tildelt støtte:

Søkers navn

Prosjektets navn

Fakultetstilhørighet

Ann Kristin Egeli

Utvikling
av OSCE (Objektivt strukturert klinisk eksamen)
VET

Elin Børrud

PBL
– læringsutbytte i tverrfaglig problembaserte undervisningsopplegg (Fra
erfaring til kunnskap om hva som virker)

LANDSAM

Elin Kubberud

«3Mer
modellen» - peer mentoring i formativ vurdering ved NMBU

HH

Ronny Steen

Læringsstøttende
vurdering – med bruk av digital teknologi

MINA

Siri Fjellheim

Samarbeidslæring
og hverandreevaluering i kurs med mange studenter

BIOVIT

 

Om utlysningen 2017

Utlysningen våren 2017 var på totalt 600 000 kroner, som skulle deles på inntil 5 prosjekter. Alle fagmiljøer ved NMBU ble invitert til å søke. Frist for å søke om midler var 28. april.

Det kom inn 13 søknader, noe som er mer enn en dobling sammenlignet med 2016. Vurderingskomiteen hadde sitt møte 5. mai og offentliggjøringen av tildelingen fant sted ved NMBUs Læringsfestival 1. juni.

Følgende prosjekter ble tildelt støtte:

Søkers navn

Prosjektets navn

Fakultets-tilhørighet

Nicolai Worren

Utvikling av simulering for   undervisning i organisasjon og ledelse

HH

Anne Gravdal, Morten Sørlie   og Yngve Stenstrøm

Flipped lab i kombinasjon   med blended learning - digital simulering av kjemiske reaksjoner og metoder

KBM

Solve Sæbø

Omvendt klasserom i   storskala statistikkurs

KBM

Ronny Steen

Bruk av digitale verktøy og   metoder for å bidra til aktiv læring - alt under ett tak ved bruk av   læringsplattformen canvas

MINA

Anne Torgersen

Økt læringsutbytte i   kompliserte ferdigheter og pedagogisk kompetanseheving i   studenttilbakemeldinger hos undervisere

VET

 

Om utlysningen i 2016

Det var seks søkere, og samtlige ble tildelt støtte.

Følgende prosjekter ble tildelt midler:

Søkers navn

Prosjektets navn

Fakultets-tilhørighet

John McNeish

Digital Storytelling as a Tool to Explore the Relationship Between Energy and Society

Noragric

Odd Ivar Lekang

Project Based Learning – Hvordan fremme undervisningsbasert innovasjon gjennom et engasjert tverrfaglige studentmiljø

IMT

Trine L’Abee-Lund

Ny og tidsmessig smittevernopplæring i laboratoriet

MatInf

 Nils Sanne

Videogenerert egenundervisning – sharing and learning

HH

Roland Kallenborn

From empirical research to scientific writing and publishing in natural sciences

IKBM

Ekaterina Avershina Translation in action: virtual interactive learning IKBM

 

 

 

 

Published 7. mars 2016 - 9:54 - Updated 17. juni 2019 - 13:34