Støtte til innovativ undervisning

Om ordningen

Som en del av NMBUs satsing på fremragende forskning, utdanning og innovasjon for bærekraft (FFUI Bærekraft) lyser Læringssenteret ut 1 million kroner en gang i året til innovative undervisningsprosjekter. Vi tar sikte på å støtte opptil 10 prosjekter.
Utlysningen for 2022 var åpen og alle fakulteter og fagmiljøer ble invitert til å søke. 

Målsettingen med ordningen er å stimulere til utvikling av nye undervisnings- og/eller vurderingsformer som kan øke studentenes læringsutbytte og gjennomføringsgrad. Prosjektene skal utformes på en måte som gir nytteverdi på tvers av programmer/fakulteter.

Søknadene blir vurdert opp mot følgende fem kriterier:

 1. Utdanning for bærekraftig utvikling: Hvordan bidrar prosjektet til å styrke NMBUs utdanning om, for og/eller som bærekraft?
  Hvordan bidrar prosjektet til styrket tverrfaglig kompetanse og/eller andre nøkkelkompetanser for bærekraft hos våre studenter?
 2. Forankring: Hvordan er prosjektet forankret i eget fakultets strategier og mål på utdanningsområdet?
 3. Relevans: Hvordan svarer prosjektet på målsettingen om å øke studentenes læringsutbytte og gjennomføringsgrad?
 4. Realisme: Er prosjektet gjennomførbart med ressursene, tidsrammen og støtteapparatet som er til rådighet?
 5. Evaluering, deling og samarbeid: Hva er planene for deling/formidling av kunnskaper, erfaringer og resultater fra prosjektet? Hvordan kan prosjektet ha nytteverdi for andre miljøer ved NMBU?

Søknadsskjema skal benyttes. Sidebegrensning: max. 5 sider.

Det stilles krav om egeninnsats fra fakultetet som tilsvarer størrelsen av den enkelte tildelingen.

Vurderingskomiteen består av prorektor for utdanning, tre vitenskapelig ansatte (undervisningsledere og/eller vitenskapelig ansatte med særlig pedagogisk kompetanse) og to studenter.

Søknader skal lastes opp på sak i P360 og sendes til godkjenning til dekan. Her er brukerveiledning som viser deg hvordan søknaden lastes opp og sendes på godkjenning i P360.

Læringssenteret er sekretariat for ordningen. Spørsmål kan rettes til Elisabeth Dyb ved Læringssenteret.

About the program

As part of NMBU's commitment to outstanding research, education and innovation for sustainability (FFUI Sustainability), the Learning Center announces NOK 1 million once a year for innovative teaching projects. We aim to support up to 10 projects.
The call for 2022 was open and all faculties were invited to apply. 

The overall aim for the program is to stimulate the development of new teaching and/or assessment methods that can increase students' learning outcomes and completion rates. The projects must be designed in a way that they can be useful across programs/faculties.

Applications are evaluated after the following five criteria:

 1. Education for sustainable development: How do the project contribute to strengthening NMBU's education about, for and/or as sustainability?
  How does the project contribute to strengthened interdisciplinary competence and/or other key competencies for sustainability among our students?
 2. Strategy: How does the project follow the faculty's strategies and goals in the field of education?
 3. Relevance: How does the project respond to the goal of increasing students' learning outcomes and completion rates?
 4. Realism: Is the project achievable with the resources, time frame and support apparatus available?
 5. Evaluation, sharing and collaboration: What are the plans for sharing knowledge, experiences and results from the project? How can the project be useful for other faculties at NMBU?

The application form must be used. Page limit: max. 5 pages.

It is required that the faculty supports the project with the equivalent amount being awarded to the project. 

The evaluation committee consists of the pro rector for education, three scientific staff (pro deans of education and/or study board leaders and/or scientific staff with special pedagogical competence) and two students.

The application must be uploaded on the case in P360 and sent for approval to the dean. Please see the user guide in Norwegian. If you are not sure how to upload the application in P360, you can call Elisabeth Dyb on Teams, and I will guide you through it.

The Learning Center is the secretariat for the program. Questions can be directed to Elisabeth Dyb at the Learning Center.

Utlysning 2022

Utlysningen for 2022 var åpen, og tilleggskriteriet om utdanning for bærekraftig utvikling fra 2021 ble videreført. 12 søknader ble mottatt innen fristen 2 mai, og alle fakultetene ved NMBU var representert blant søkerne.

Det ble lyst ut 1 MNOK, og komiteen hadde sitt møte 16 mai. Følgende ni prosjekter støttes og følges opp som innovativt utviklingsarbeid innen undervisning ved NMBU:

Søker Prosjekt Fakultet
Siri Eriksen og Ruth Kjærsti Raanaas Social justice, disability and climate resilient development (utvikling av nytt kurs) LANDSAM
Morten Sørlie Bærekraftig matproduksjon når kjemien stemmer. KBM
Sigrid Gåseidnes på vegne av et studentinitiativ samt Catrin Tyl og Tove Devold NMBU FoodLab KBM
Geir Lieblein Utvikling av en verktøy-suite for erfaringsbasert og handlingsorientert læring ved NMBU BIOVIT
Tone Birkemoe og Rani Lill Anjum Vurdering som læring - utvikling og testing av en pedagogisk verktøykasse for mer varierte, student-aktive og ressursbesparende evalueringsformer MINA
Runa Rørtveit «Plastikk-Pluto» – utvikling av en innovativ læringsressurs i anatomiundervisningen VET
Erik Trond Aschehoug An experiential learning approach to academic publishing MINA
Nils Sanne Digital innovasjonsplattform HH
Thore Larsgård Hands-on Sustainability Reporting & Introduction to EU CSRD  HH

Alle dokumenter er tilgjengelig på sak 22/01006 i P360

Utlysning 2021

Utlysningen for 2021 var åpen, men følgende kriterier ble lagt til vurderingsgrunnlaget: 
Hvordan bidrar prosjektet til å styrke NMBUs utdanning omfor og/eller som bærekraft? Hvordan bidrar prosjektet til styrket tverrfaglig kompetanse og andre nøkkelkompetanser for bærekraft hos våre studenter?

Det ble lyst ut totalt 1 million kroner i 2021. 8 søknader ble mottatt innen fristen 25 mai og følgende 5 prosjekter ble tildelt støtte:

Elin Børrud Urban Lab NMBU LANDSAM
Ane Mohn Bjelland DigitalBugs - utvikling av en interaktiv læringsressurs for infeksjonsfag VET

Matthew Lynch

Supported by Nils Sanne and Elin Kubberød

Change agents for sustainability HH
Stian Stensland Formidling som studentaktiv læring i et framtidig bærekraftig naturbasert reiseliv MINA
Edvin Østergaard Student-driven Education for Sustainability REALTEK

Alle dokumenter er tilgjengelig på sak: 21/00716 i P360.

Utlysing 2019  

Tema for årets utlysing; digitalisering for læring. Det digitale samfunnet er eit eige innsatsområde i NMBUs strategi og eit område, der det er behov for å byggja kompetanse, prøva ut nye modellar og dela erfaringar. Tematiseringa av årets utlysing er eit ledd i dette arbeidet. 

Utlysinga i 2019 er på totalt 600 000 kroner. Alle fagmiljø ved NMBU vart inviterte til å søkja. Frist for å søkja middel var 13. mai. Vurderingskomiteen hadde møtet sitt 3. juni. 

Følgjande prosjekt er tildelte støtte:

Elin Børrud

Dugnad for digital innovasjon (blog-stafett om hvordan vi skal integrere digitale verktøy i undervisningen)

LANDSAM

Ronny Steen

Bruk av digitale 3D-modeller og virtuell virkelighet (VR) for å redegjøre for sammenhengen mellom bygning og levesett for norske sjøpattedyr

MINA

John Debenham

iKlinikk – spillbasert læring i veterinærfag

VET

Gunnhild Riise og Thomas Rorlack

“Årungen online” – etablering av et utelaboratorium for realitetsnær undervisning i limnologi

MINA

Oliver Tomic, Yngve Maral Moe og Hans Ekkehard Plesser

Aktiv-læringbasert undervisning i programmering ved NMBU

REALTEK

Hilde Vinje

Utvikling av tverrfaglig undervisningssamarbeid mellom statistikk og mikrobiologi

KBM

 

Utlysing 2018

Utlysinga i 2018 hadde eit tema; utvikling av vurderingsformer. Dette er eit område, der det er behov for å byggja kompetanse, prøva ut nye modellar og dela erfaringar. Tematiseringa av årets utlysing er eit ledd i dette arbeidet. 

Tematiseringa av utlysinga innebar at prosjekt som tek for seg utvikling av vurderingsformer vart prioriterte i vurderinga for støtte. 

Utlysinga i 2018 var på totalt 600 000 kroner, som skulle delast på inntil 5 prosjekt. Alle fagmiljø med NMBU vart inviterte til å søkja. 

Frist for å søkja om støtte var måndag 30. april. Det kom inn 11 søknader innan fristen. Komitéen vurderte søknadane i eit møte 23. mai. 

Følgjande prosjekt vart tildelte støtte:

Søkjars namn

Prosjektets navn

Fakultetstilhørigheit

Ann Kristin Egeli

Utvikling
av OSCE (Objektivt strukturert klinisk eksamen)
VET

Elin Børrud

PBL
– læringsutbytte i tverrfaglig problembaserte undervisningsopplegg (Fra
erfaring til kunnskap om hva som virker)

LANDSAM

Elin Kubberud

«3Mer
modellen» - peer mentoring i formativ vurdering ved NMBU

HH

Ronny Steen

Læringsstøttende
vurdering – med bruk av digital teknologi

MINA

Siri Fjellheim

Samarbeidslæring
og hverandreevaluering i kurs med mange studenter

BIOVIT

 

Utlysing 2017

Utlysinga våren 2017 var på totalt 600 000 kroner, som skulle delast på inntil 5 prosjekt. Alle fagmiljøa ved NMBU vart inviterte til å søkja. Frist for å søkja om middel var 28. april. 

Det kom inn 13 søknadar, noko som er meir enn ei dobling samanlikna med 2016. Vurderingskomitéen hadde møtet sitt 5. mai og offentleggjeringa av tildelinga fann stad ved NMBUs Læringsfestival 1. juni. 

Følgjande prosjekt vart tildelte støtte:

Søkjars namn

Prosjektets navn

Fakultets-tilhørigheit

Nicolai Worren

Utvikling av simulering for   undervisning i organisasjon og ledelse

HH

Anne Gravdal, Morten Sørlie   og Yngve Stenstrøm

Flipped lab i kombinasjon   med blended learning - digital simulering av kjemiske reaksjoner og metoder

KBM

Solve Sæbø

Omvendt klasserom i   storskala statistikkurs

KBM

Ronny Steen

Bruk av digitale verktøy og   metoder for å bidra til aktiv læring - alt under ett tak ved bruk av   læringsplattformen canvas

MINA

Anne Torgersen

Økt læringsutbytte i   kompliserte ferdigheter og pedagogisk kompetanseheving i   studenttilbakemeldinger hos undervisere

VET

Utlysing 2016

Det var seks søkjarar, og samtlege vart tildelt støtte.

Følgjande prosjekt vart tildelt midlar:

Søkjars navn

Prosjektets navn

Fakultets-tilhørigheit

John McNeish

Digital Storytelling as a Tool to Explore the Relationship Between Energy and Society

Noragric

Odd Ivar Lekang

Project Based Learning – Hvordan fremme undervisningsbasert innovasjon gjennom et engasjert tverrfaglige studentmiljø

IMT

Trine L’Abee-Lund

Ny og tidsmessig smittevernopplæring i laboratoriet

MatInf

Nils Sanne

Videogenerert egenundervisning – sharing and learning

HH

Roland Kallenborn

From empirical research to scientific writing and publishing in natural sciences

IKBM

Ekaterina Avershina Translation in action: virtual interactive learning IKBM

 

Published 7. mars 2016 - 9:54 - Updated 8. desember 2022 - 14:54