Studenter fra MINA i felt ved Syverudbekken og Årungen

seksjon:

Jord- og vannfag

MINAs seksjon for jord- og vannfag har ledende nasjonal kompetanse innen jordfaglige, vannfaglige og geologiske prosesser, fra liten skala til nedbørsfelt og innsjøer, samt i ulike tidsperioder.

 • Totalt cirka 60 fagpersoner.
 • Cirka 30 ph.d.-kandidater.
 • NMBUs kunnskapssenter for geologi, hydrologi, limnologi og jordvitenskap. 
 • Hovedansvar for fakultetets studieprogrammer innen miljøvitenskap.

Førsteamanuensis Åsgeir Almås er seksjonsleder.

 • For å bidra til å løse utfordringer knyttet til miljø- og klimaendringer, samt oppnå bærekraftig planteproduksjon har samfunnet et stort behov for forskning og undervisning innen bærekraftig bruk av arealressurser, prosesser i jord- og vannsystemer, samt utvikling av natur- og kretsløpsbaserte løsninger. MINAs seksjon for jord- og vannfag har en ledende nasjonal kompetanse innen jordfaglige, vannfaglige og geologiske prosesser, fra liten skala til nedbørsfelt og innsjøer, samt i ulike tidsperioder.

  Våre forskere dekker georessurser i landskapet, vannets hydrologi og transport av stoffer og varme gjennom jordsmonnet til grunnvann, elver og innsjøer. Jord som økosystem og dets fysiske og kjemiske betydning som klimaregulerende-, vekst- og rensemedium er sentralt i seksjonens virksomhet.

  Vår forskning og undervisning dekker arktisk, tempererte og tropiske systemer, fra alpine til lavereliggende områder. Seksjonen råder over felt- og laboratorieinstrumentering ledet av personell med høy laboratoriekompetanse som muliggjør fysiske og biogeokjemiske prosess-studier i natur- og grønne produksjonssystemer.

 • EarthresQue er et Senter for Forskningsdrevet Innovasjon (SFI) finansiert av Norges forskningsråd. Senteret vil utvikle teknologier og systemer for bærekraftig håndtering og behandling av avfall og overskuddsmasser.

 • Seksjonen består av tre faggrupper (leder i parentes):

  • Geologi (Mona Henriksen)
  • Hydrologi og limnologi (Gunnhild Riise)
  • Jord (Susanne Eich-Greatorex)
  • Fast vitenskapelig ansatte i faggruppa:

  • Fast vitenskapelig ansatte i faggruppa:

  • Fast vitenskapelig ansatte i faggruppa: