Arbeidslivserfaring for MINA-studenter

Student og veileder.

Relevant arbeidserfaring

Her finner du informasjonen du trenger for å komme i gang med arbeidslivserfaring for studenter ved Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning (MINA).

Ønsket med arbeidslivserfaring er å knytte studiene tettere opp mot aktuelt arbeidsmarked og gi studentene en forståelse av hvordan opparbeidet fagkunnskap anvendes i aktuelt arbeidsliv.

Informasjon for virksomheter

 • Arbeidslivserfaring er fag (emner) ved Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning (MINA) hvor studenter i en tidsbegrenset periode skal arbeide i en virksomhet med et avtalt prosjekt eller med andre relevante problemstillinger. Studenten skal ha faglig bakgrunn for å kunne gjennomføre avtalte arbeidsoppgaver og de skal være relevante i forhold til det arbeidsmarkedet studenten utdanner seg mot. Ønsket med arbeidslivserfaring er å knytte studiene tettere opp mot aktuelt arbeidsmarked og gi studentene en forståelse av hvordan opparbeidet fagkunnskap anvendes i aktuelt arbeidsliv. Vi ønsker at både student og virksomhet skal ha gjensidig nytte av erfaringsoppholdet.

  • En motivert og ivrig student som benytter tid og ervervet kunnskap inn mot et sett av virksomhetens arbeidsoppgaver.
  • Resultater og leveringer studenten produserer gjennom arbeidsoppholdet.
  • Erfare hvilken kompetanse våre studenter innehar.
  • Muligheten til å spille inn forslag til endringer i studienes innhold basert på deres erfaringer om faglige styrker og svakheter hos våre studenter.
  • Bli kjent med potensielt nye arbeidstakere for din virksomhet.
  • At dere har relevante problemstillinger godt egnet for et tidsbegrenset arbeidsopphold.
  • At dere stiller opp med en kontaktperson/veileder for studenten i den aktuelle perioden.
  • At dere legger til rette for at studenten integreres i et arbeidsmiljø.
  • At dere gir studenten tilbakemeldinger gjennom oppholdet og gjennomfører en medarbeidersamtale omtrent midt i perioden.
  • At dere tar tak i eventuelle utfordringer som måtte oppstå, og kontakter intern veileder eller emneansvarlig ved MINA ved behov. 
  • Dere blir kontaktet av en student som ønsker opphold i deres virksomhet.
  • Dere vurderer om dere har aktuelle arbeidsoppgaver og kapasitet til å ta imot en student.
  • Dere vurderer om studenten har den faglige bakgrunnen og de personlige egenskapene dere er ute etter.
  • Dere oppnevner en kontaktperson/veileder for studenten.
  • Studenten finner selv en intern faglig veileder ved MINA.
  • Det må utarbeides en avtale mellom virksomhet, MINA og student. Her skal arbeidsoppgaver defineres og forventet læringsutbytte beskrives. Avtalemalen til MINA skal brukes.
  • Dersom oppholdet i virksomheten medfører tilgang på taushetsbelagt informasjon, bør en taushetserklæring signeres.
  • Kontrakten godkjennes av MINA og studenten blir oppmeldt i arbeidslivserfaringsemnet. Først da kan selve arbeidet i virksomheten starte.
 • Studenten får studiepoeng for avtalt arbeidstid og arbeidsmengde i arbeidserfaringsemnet, og skal følgelig ikke ha lønn for arbeidet. Om det er behov for intern opplæring må virksomheten betale for det. For virksomheter med tilholdssted langt unna studiested/studentens hjemsted, kan virksomheten bekoste opphold og reise, det samme om det er behov for reisevirksomhet i arbeidserfaringsperioden. Om det er ønskelig å kombinere arbeidslivserfaringsemnet med sommerjobb eller lignende må det være tydelig definert hvilken periode som inngår i arbeidslivserfaring, og ikke.

 • I Norge er arbeidsgivere pliktet å ha yrkesskadedekning for sine ansatte. For staten faller dette inn under selvassurandørordningen. Dvs. at statlige arbeidsgivere ikke kan kjøpe yrkesskadeforsikring, og at eventuell skade blir dekket av staten selv. Når våre studenter er i arbeidslivspraksis hos en ekstern virksomhet, har de krav på samme yrkesskadedekning som praksisstedets egne arbeidstakere. Det betyr at praksisverten skal forsikre praksisstudenter innen sin vanlige forsikringsordning. Studenten må normalt dekke dette selv, på lik linje som studenter i andre emner kjøper lærebøker.

 • Ta kontakt med studierådgiver eller emneansvarlig for det aktuelle arbeidslivserfaringsemne. De vil kunne registrere dere som aktuell virksomhet og eventuelt formidle kontakt med studenter.

Informasjon for studenter

 • Arbeidslivserfaring er emner for studenter ved Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning (MINA) hvor studenten i en tidsbegrenset periode skal arbeide i en virksomhet med et avtalt prosjekt eller med andre relevante problemstillinger. Ønsket bak emnene er å knytte studiene ved fakultetet tettere opp mot aktuelt arbeidsmarked og gi dere en forståelse av hvordan opparbeidet fagkunnskap anvendes i aktuelt arbeidsliv. Emnet vil gi dere arbeidserfaring, praktisk læring og kontakter i arbeidslivet. Det er ønskelig at både dere som studenter og virksomhetene skal ha gjensidig nytte av erfaringsoppholdet.

 • Studenter på alle MINAs studieprogrammer kan ta et arbeidslivserfaringsemne.

  Siden det er ønskelig at studentene benytter kunnskap ervervet gjennom studiet, og skal kunne anvende dette på relevante arbeidsoppgaver i en virksomhet, må bachelorstudenter være i sitt tredje studieår og ha bestått minimum 120 studiepoeng før oppstart på emnet. Alle masterstudenter tatt opp på MINAs masterprogrammer kan gjennomføre et arbeidslivserfaringsemne.

 • Det er mulig å ta arbeidslivserfaringsemnene i alle studieårets undervisningsperioder, og også benytte ferier. De ulike studieprogrammene har forskjellige perioder hvor et slikt emne er lettere å innpasse. Hør med din studierådgiver. I tillegg må det passe med når virksomhetene har behov og aktuelle arbeidsoppgaver.

  Normert arbeidsmengde:

  Emnet kan enten være på 10 eller 15 studiepoeng alt etter omfanget av arbeidsoppgavene som skal gjennomføres:

  • 10 studiepoeng tilsvarer 250 timers arbeid hvorav minimum 150 timer skal være i virksomheten
  • 15 studiepoeng tilsvarer 375 timers arbeid hvorav minimum 250 timer skal være i virksomheten

  Arbeidstiden i virksomheten kan enten gjennomføres intensivt over en kort periode, eller strekkes utover ved å jobbe for eksempel en dag i uka. Resterende del av tiden benyttes til kontakt med virksomheten, kontraktskriving, gjennomføring av obligatoriske innleveringer og mappeinnleveringer.

 • Du må selv finne, og kontakte, en relevant virksomhet. Det kommer lister med noen aktuelle virksomheter og kontaktpersoner for MINAs forskjellige studieprogram. Det er også mulig å kontakte andre bedrifter. I tillegg må du finne en intern veileder ved MINA. Trenger du tips kan du kontakte studierådgiver eller emneansvarlig.

  • Virksomheter Fornybar energi (FORNY370) (kontakt emneansvarlig, Erik Trømborg)
  • Virksomheter Miljøvitenskap (MILJØ370) (kontakt emneansvarlig, Ole Christian Lind)
  • Virksomheter Skogfag (SKOG370) (kommer)
  • Finne, og kontakte, en relevant arbeidsplass/virksomhet.
  • Finne en intern veileder ved NMBU-MINA.
  • Skrive avtale med virksomhet/kontaktperson og MINA/faglig veileder.
  • Sende utfylt avtale til studieveileder-mina@nmbu.no.
  • Studieveileder sender bekreftelse på godkjent avtale til student, virksomhet og intern veileder, og melder deg opp til emnet «Arbeidslivserfaring» og gir tilgang til Canvas-rommet til emnet.
  • Skrive et praksisbrev i forkant av oppholdet. Du finner alle oppgavebeskrivelser i Canvas.
  • Du kan nå starte på gjennomføringen av praksisoppholdet (sjekk at du er forsikret gjennom praksisvertens forsikringsordning. Forsikringen må du kanskje dekke selv).

  Husk å:

  • føre timelister for arbeidet i virksomheter
  • at du skal ha en medarbeidersamtale i løpet av arbeidsperioden. Det skal skrives og leveres et referat fra samtalen.

  Ved avslutning av arbeidslivserfaringsemnet skal mappevurderingens deler leveres. Dette er:

  • et refleksjonsnotat om dine erfaringer gjennom praksisoppholdet
  • en video, podkast eller blogginnlegg

  Dette skal leveres i det semesteret du er meldt opp i.

 • Her finner du avtalemalen som skal inngås mellom deg, fagansvarlig på fakultetet og virksomheten. Ferdig utfylt avtale sendes til studieveileder-mina@nmbu.no.

Emnebeskrivelser