Senter for fiskeforsøk

Vårt landbaserte fiskelaboratorium driver med forskning og undervisning på laksefisk.

småfisk

Kontaktinfo

E-post: Wuyahan@nmbu.no

Telefon: 41 21 60 37

Øvrige adresser

Åpningstider

08:00 - 15:00

Vi tilbyr tjenester i vårt småskala RAS-anlegg ved
Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU), både for universitetets forsknings- og undervisningsaktiviteter og for eksterne oppdragsgivere innen akvakultur.

Anlegget bruker resirkulert ferskvann (RAS), har fisketanker for fôringsforsøk og laboratorier for studier av fiskeadferd, rogn og yngel, vannkjemi og disseksjon. Våre moderne fasiliteter, solide tekniske ekspertise og tilknytningen til forskningsmiljøene ved NMBU gir grunnlag for forskning og utdanning på et internasjonalt høyt nivå.

Vi er lokalisert sentralt på Campus Ås med gangavstand både til forskningsmiljøene og studentene. Laboratoriet har egen produksjon av laks og regnbueørret som brukes i forsøkene. Driften er basert på resirkulering av ferskvann med 3 RAS-enheter.

fiskerogn
fiskerogn Foto: Trollskog

 • Hos oss kan du gjøre kontrollerte småskalaforsøk i tre uavhengige RAS-enheter i alle fiskens livsstadier utenom sjøvann:

  • Fôringsforsøk
   Tilvekst og fordøyelighet i grupper ned på individ- og ingrediensnivå
  • Miljøtoksikologi
   Testing av enkelparameter på ion-nivå 
  • Oppdrettsteknologi
   Testing av utstyr som sensorer, kamera, klekkeskap, pumper, vifter mm
  • Kontrollert miljø
   Lysstyring, karstørrelse, fisketettet og vannkvalitet
 • Fôringsforsøk utgjør hovedaktiviteten ved anlegget, der nye fôrråvarer undersøkes med høy presesjon. Det foregår også annen aktivitet i forsøksrommene, for eksempel undersøkelser av ulike typer lyssetting og uttesting av nye tekniske installasjoner.

  Fôringsforsøk

  Vi har fire separate avdelinger for gjennomføring av fôringsforsøk for at fisken i hvert av forsøkene skjermes fra annen aktivitet. Lyssetting, vannmiljø og tankmiljø er standardiserte og uspist fôr kan samles opp for nøyaktig beregning av fôrutnyttelsen.

  Vi har fiskestørrelser opp til 1 kg, men fleste fôringsforsøk gjennomføres med 10-200 grams fisk. Tankstørrelsen i de fleste forsøk er 300L og hvert av rommene har opptil 24 kar.

  Fiskeadferd

  Fiskeadferd og stresspåvirkning knyttet til for eksempel handtering og miljøforhold har fått økt oppmerksomhet. Vi har et eget laboratorium der fiskeadferden studeres under kontrollerte betingelser og med kamerovervåking. 

  Vannkjemi og miljø

  Vannmiljøet er viktig for fiskens trivsel og helse. Vi har en vannkjemilab og en egen avdeling (isotop-labb) der forbindelser i vannet eller i fôret kan undersøkes enkeltvis og i kombinasjon. Eksempelvis kan vi studere kort- og langtidseffekter når vannet forurenses av forbindelser slik som svovelforbindelser eller aluminium. Denne avdelingen har eget renseanlegg og benytter ikke resirkulert vann.

  Disseksjonslabb  

  Vi har en romslig, velutstyrt disseksjonslabb som benyttes i forskning og i undervisning. I forskning er det spesielt ved avslutning av forsøkene at det er gunstig med den korte avstanden mellom fisketankene og disseksjonslabben da vi kan behandle ultraferske vevsprøver. I undervisningen benyttes disseksjonslabben i mange ulike kurs, der studentene kan lære om fiskeanatomi og fysiologi, stoffskifte, fiskekvalitet og ikke minst fiskehelse og fiskevelferd.

  Lab ved senter for fiskeforsøk
  Lab ved senter for fiskeforsøk Foto: Janne Karin Brodin

  Undervisning og forsøksvirksomhet ved NMBU

  Veterinær-, teknologi- og biologi-miljøene ved universitetet gjennomfører sine forskningsprosjekt og studentundervisning ved senteret.

  Både bachelor og mastergradsstudenter er flittige brukere av fiskelaboratoriet for å sikre at de får en god kombinasjon av praktisk og teoretisk læring. Allerede første semester på akvakulturstudiet får studentene praktisk trening innen produksjonsbiologi, fiskevelferd og fiskeadferd, der fisk følges opp daglig under kyndig veiledning. Videre er fiskehelsebiologi, fôr og fôring, filetkvaliteten samt vannkvalitet viktige tema for studentene.

  Kunnskap om de tekniske installasjonene i et landanlegg og samspill med biologien er også et viktig tema for studentene. Tallbehandling og økonomisk forståelse er naturligvis fokus innen de praktiske øvingene.

  Students at Centre for fish trials
  Students at Centre for fish trials Foto: NMBU
 • Vennligst kontat senteret Wuyahan@nmbu.no +47 41 21 60 37

 • Ta kontakt for en hyggelig fagprat

Adresser

Besøksadresse : Arboretveien 40, 1430 Ås