Diagnostikk for alvorlig diarésykdom hos barn i lavinntektsland

NMBU Veterinærhøgskolen er partner i et ph.d.-prosjekt ved Universitetet i Bergen og Sykehuset i Vestfold hvor man har forsket på diagnostikk for tarmparasitten Cryptosporidium. I global sammenheng er denne parasitten den nest viktigste årsaken til diaré hos barn under 2 år i global sammenheng. Den er en viktig årsak til barnedødsfall og underernæring, særlig i land i Afrika og Sørøst-Asia. Det er ingen vaksine, og foreløpig finnes kun ett godkjent medikament, som ikke er særlig effektivt. Nye medikamenter er under utvikling, men utprøving og bruk av disse i fattige land vil kreve gode tester der resultatet kommer mens pasienten venter.

I denne studien har forskerne testet to metoder for diagnostikk, og målet var å finne ut om disse metodene kan brukes for pålitelig og pasientnær diagnostikk av Cryptosporidium. Resultatene er publisert i en artikkel i  fagtidsskriftet Lancet Infectious Diseases (LID). Professor Lucy Robertson ved Faggruppe for parasittologi ved Veterinærhøgskolen, er medforfatter. Den kan leses på sciencesdirect.com.

I studien ble prøver undersøkt med mikroskop og en ny papirstrimmel-hurtigtest. Mikroskopi med driftssikre lysdiodelamper (LED-mikroskopi) er en robust svakstrømsteknologi, og tusenvis av slike mikroskop har blitt distribuert til lavinntektsland gjennom de siste 5-10 år for tuberkulosediagnostikk. Papirstrimmel-hurtigtesten har den viktige teknologiske nyvinningen at den tåler lagring utenfor kjøleskap.

Diagnostisk presisjon og praktisk gjennomførbarhet av metodene ble evaluert hos barn under 5 år i sørvest-Etiopia. Området har høy forekomst av diarésykdom og underernæring, og er globalt sett representativt for de befolkninger som er hardest rammet av sykdommen.

Diagnostisk presisjon omfatter testmetodens evne til å fange opp sykdommen (sensitivitet) med treffsikkerhet (spesifisitet). Konvensjonelle mikroskopiske metoder for å påvise Cryptosporidium har dårlig sensitivitet og spesifisitet og er lite i bruk. Testegenskaper blir vanligvis undersøkt i studier i høyinntektsland eller under idealiserte forhold. Både sensitivitet, spesifisitet og praktisk gjennomførbarhet bør imidlertid undersøkes «på bakken», i typiske helseinstitusjoner i lavinntektsland som behandler de barna som har størst forventet nytte av behandling.

I en sammenhengende periode fra desember 2016 til juli 2018 rekrutterte studien alle barn med diaré fra et regionalt sykehus i Jimma by og fra Serbo helsesenter på landsbygda utenfor. 1384 barn med diaré ble inkludert. Feltarbeidere rekrutterte også 946 kontroll-barn uten diaré fra to geografisk definerte kildepopulasjoner omkring sykehuset og helsesenteret. Hos de barna som leverte avføringsprøve, ble LED-mikroskopi og hurtigtest utført av vanlige helsearbeidere, og resultatene ble senere sammenlignet mot et bredt panel av veletablerte referansetester.

Den diagnostiske studien viste en sensitivitet på 88% for LED-mikroskopi og 89% for hurtigtesten. Begge tester hadde høy spesifisitet (99%). Dette er en stor forbedring i forhold til dagens tilgjengelige metoder i fattige land. LED-mikroskopi for å påvise Cryptosporidium er en billig og god metode og er enkelt å integrere med allerede eksisterende infrastruktur for tuberkulosediagnostikk i lavinntektsland. Der LED-mikroskop ikke er tilgjengelig kan hurtigtesten være et godt alternativ.

Published 4. desember 2020 - 9:25 - Updated 4. desember 2020 - 9:43