– 2020 blir et positivt, men trangt år 

Byggeprosjektet er avhengig av ekstra bevilgninger for å rekke studiestart i 2020. Kunnskapsdepartementet øker derfor rammen til 8 milliarder i neste års statsbudsjett. 
– Vi er glade for at regjeringen nå sikrer at vi kan starte undervisning og forskning i det nye Veterinærbygget fra høsten 2020, sier rektor Sjur Baardsen. 
 
Ikke flere plasser på veterinærstudiet 
I 2008, da stortinget vedtok å flytte veterinærutdanningen til Ås, vedtok de samtidig å dimensjonere byggeprosjektet til 90 studieplasser. Dette innebærer en økning på 20 fullfinansierte plasser. Disse er ikke lagt inn i statsbudsjettet for neste år. 
– Nybyggets kapasitet vil ikke kunne utnyttes før vi kan ta opp 90 studenter per kull. Derfor er det leit at vi må vente på dette. Norges behov for veterinærer kommer til å øke. Faget og yrket blir bare viktigere framover, både for å sikre god dyrehelse og dyrevelferd, men også fordi veterinærmedisinen er sentral i å løse mange av bærekraftsutfordringene vi står overfor, sier Baardsen. 
 
Studiestøtten utvides 
I 2020-budsjettet fullfører regjeringen opptrappingsplanen for studiefinansiering. 
– Skal vi kunne utdanne gode kandidater, må studentene ha tid til å studere. Derfor er det positivt at regjeringen fullfører opptrappingen til 11 måneders studiestøtte, sier rektor Sjur Baardsen. 

Også studenttingsleder Tord Hauge er glad for økningen. 
– Dette er et viktig steg i riktig retning, og vi er glade for at det nå innføres 11 måneders studiestøtte. Men nivået er fortsatt for lavt. Det er et sterkt behov for at det også økes i størrelse, sier Hauge.

Han peker også på at regjeringen vil finansiere en levekårsundersøkelse blant studentene i 2020. 
– Vi er nødt til å vite hvordan studentene har det. Tidligere undersøkelser viser tydelig at de utgjør en sårbar gruppe. Dette kunnskapsgrunnlaget er avgjørende for å kunne lage gode velferdsordninger for studentene, sier Hauge. 

Krevende økonomi 
Kostnadene knyttet til flytting av NMBU Veterinærhøgskolen til campus Ås må dekkes av ordinære bevilgninger. I tillegg kommer kostnadene til drift både på Ås og på Adamstuen i en overgangsperiode, samt kutt på 6,6 millioner kroner som følge av avbyråkratiserings- og effektiviseringsreformen. 
– 2020 blir et spesielt år for NMBU. Det blir såpass ressurskrevende å flytte inn i og ta i bruk nytt bygg at vi er nødt til å utsette andre viktige saker. På toppen av det hele må vi bidra med betydelige ressurser i regjeringens gjennomgang av statlig eiendomsforvaltning. Satsingen på campus Ås er ikke bare et løft for NMBU, men for hele landet. Vi hadde håpet på ekstra drahjelp i 2020, men konstaterer at vi må løse dette selv innenfor en allerede presset rammebevilgning, sier administrasjonsdirektør Lars Atle Holm. 
 
– Forskningssatsing bør matche EU 
NMBU får midler til 10 nye studieplasser over fire år, knyttet til teknologi og det grønne skiftet. I 2020 utgjør dette 450 000 kroner.  
– Vi er glade for disse studieplassene, og skal sørge for at de følger langtidsplanen så godt som mulig. Samtidig hadde jeg håpet å se en enda mer ambisiøs satsing på forskning og utdanning for en bærekraftig utvikling enn vi ser i dette budsjettet, sier rektor Sjur Baardsen. 
– Regjeringen holder løftet om å satse mer enn en prosent av BNP i en omstillingsfase. Men vi er enige med Dag Rune Olsen i Universitets- og høyskolerådet i at hvis den norske satsingen på bærekraftig utvikling skal monne, så bør den matche EUs mål, altså tre prosent av BNP. Ambisiøs satsing på forskning og utdanning er avgjørende om vi skal nå bærekraftsmålene, sier Baardsen. 

 


 

Published 7. oktober 2019 - 13:58 - Updated 20. juli 2021 - 14:45