Matematikk 1 for 8. - 13. trinn

Samlinger

For studieåret 2021/2022 vil samlingene være:

 • Uke 35 (30. august - 3. september)
 • Uke 44 (1. - 5. november)
 • Uke 50 (13. - 17. desember)
 • Uke 4 (24. - 28. januar)
 • Uke 11 (14. - 18. mars)
 • Uke 24: (13. - 17. juni)

Det er krav om minimum 80 % oppmøte på samlingene til hver modul.

Kompetanse for kvalitet
Dette studiet er en del av Kompetanse for kvalitet (KFK) som er et videreutdanningsprogram for lærere i regi av Utdanningsdirektoratet. Du kan få støtte for å følge dette studiet. For mer informasjon, og for å søke gå til: www.udir.no/videreutdanning.

Innledning
Videreutdanningen i matematikk har som mål å gi lærere en solid faglig bakgrunn og trygghet i matematikk og matematikkdidaktikk. Studiet er bygd opp av matematikkemner som gir både en breddekompetanse for å dekke alle emner fra læreplanene i norsk skole, men også en faglig fordypning innenfor enkelte fagområder.

Beskrivelse av studiets innhold
Studiet er delt opp i to moduler à 15 studiepoeng (stp). Modul 1 går i høstsemesteret, mens modul 2 går i vårsemesteret. Det anbefales å ta begge modulene.

Modul 1 (høst):

 • Kalkulus med programmering
 • Matematikkdidaktikk

Modul 2 (vår):

 • Matematisk logikk
 • Sannsynlighet og statistikk
 • Matematikkdidaktikk, inkludert en matematikkdidaktisk semesteroppgave.

Faglig innhold og læringsutbytte.

Kort beskrivelse av arbeidsform
Studiet er nett- og samlingsbasert, og studentene vil kunne følge nettforelesninger og få nettbasert individuell oppfølging. I tillegg er det 3 ukesamlinger à 5 dager per semester på NMBUs campus i Ås. Egne veiledere med matematikkfaglig og didaktisk kompetanse vil følge opp studentene. Veiledere vil gi støtte i det faglige og didaktiske arbeidet og legge til rette for kontinuerlig faglige og didaktiske diskusjoner. Egenstudier kommer i tillegg.

Organisering, antall samlinger, lengde på samlinger og læringsplattform
Studiet er organisert som et nettbasert studium, og studentene følger forelesninger og får oppfølging via Internett. Det er i tillegg 3 samlinger à 5 dager på campus Ås per semester. (se uker lenger opp).

Arbeidskrav/vurdering/eksamen
Studiet inkluderer jevnlige obligatoriske innleveringer i matematikk og matematikkdidaktikk, semesteroppgave i matematikkdidaktikk og skriftlige eksamener.

Det er krav om erfaringsdeling, det vil si at studentene må videreformidle enkeltdeler av faginnholdet / det fagdidaktiske innholdet til lærerkollegaer ved skolen der de jobber. Det blir lagt til rette for dette i studiet. Det vil også gjennomføres et arbeidskrav relatert til pedagogisk bruk av IKT.

Eksamen: Skriftlige eksamener i hvert av matematikkemnene i begge modulene. Semesteroppgave i matematikkdidaktikk. Samlet vurdering av hver modul med bokstavkarakter A – F.

Opptakskrav – utover gjennomført godkjent lærerutdanning
Full fordypning i matematikk fra videregående skole (R2, 3MX, 3MN eller tilsvarende).

Kontakt:

  • For informasjon om faglig innhold, undervisning mm.:
  • Marte Bråtalien
   marte.bratalien@nmbu.no
   Tlf: 67 23 15 71

   Joakim Skogholt
   joakim.skogholt@nmbu.no 
   T
   lf: 67 23 15 31

  • For informasjon om søknad, opptak, støtte og andre administrative spørsmål:

Published 22. januar 2016 - 15:24 - Updated 15. januar 2021 - 14:26