FoU-midler tildelt til universitetsskoler ved NMBU

“Med disse midlene ønsker vi å støtte utviklingen av nye bærekraftinitiativ og praksiser og/eller videreutvikling av allerede eksisterende initiativ i universitetsskolene og lærerutdanningen”, heter det i FoU-utlysningen som ILU ved NMBU sendte til universitetsskolene i høst. 

FoU-midlene skal stimulere forsknings- og utviklingssamarbeidet knyttet til utdanning for bærekraftig utvikling mellom lærerutdanningen på NMBU og de enkelte skolene i Universitetsskoleprosjektet. De tre universitetsskolene Frogn vgs, Ski vgs og Ås vgs har i samarbeid med forskere fra ILU søkt midler til ulike bærekraftsatsninger og har nå fått innvilget 50 000 kroner hver på disse satsningene. En sammenfatning av hva disse innebærer kan du lese mer om her.

 

Frogn videregående skole

Frogn vgs viderefører prosjektet Frognbær. En ny kunnskapshage skal bygges på skolens tak hvor elevene tar i bruk praktisk kunnskap om mål, beregninger, byggteknikk og vedlikehold. Drivhuset som allerede finnes på taket skal restaureres og bruken skal gjenopptas. Det er innvilget midler til blant annet kjøp av fruktpresse og dyrking av blomster, grønnsaker og ingredienser til matvareproduksjon og en betalingsterminal som skal brukes i forbindelse med bedriftskonto for elever. 

 

Ski videregående skole

Ski vgs har fått innvilget midler til oppstart av prosjektet “Kantine for bærekraftig utvikling”.

I forbindelse med denne satsingen er det innvilget midler til bygging av en biogassreaktor som skal brukes til undervisning i relevante fag (kjemi, fysikk og naturfag). Prosjektet skal være en del av undervisningen på skolen der elever engasjeres til å endre kantinen i en bærekraftig retning. Store deler av midlene skal gå til kursing av kantinepersonalet og utprøving av menyer i samarbeid med Matvalget. I tillegg vil det være en vurdering av emballasjebruk i samarbeid med forskere ved Fakultet for kjemi, bioteknologi og matvitenskap knyttet til emballeringsteknologi. 

 

Ås videregående skole

Ås vgs har fått innvilget et samlet beløp på tre prioriteringer. Første prioritet omhandler utviklingen av undervisningsopplegg med vekt på programmering og bærekraft med bruk av Micro Bit. Undervisningsopplegget skal kunne brukes av elever, lærere på Ås vgs og studenter og undervisere ved lærerutdanningen på NMBU. Micro Bit skal kunne brukes til å innhente og bearbeide målinger og data fra lokalmiljøet og kan benyttes i tverrfaglige undervisningssituasjoner.

Andre prioritet omhandler å utvikle to alternative dager for elevene der det legges opp til aktiviteter som dekker overordnet del av læreplanen med vekt på de tre tverrfaglige temaene folkehelse og livsmestring, demokrati og medborgerskap og bærekraftig utvikling. Aktivitetene kan for eksempel innebære redesign, personlig økonomi og studieteknikk.

Ås vgs tredje prioritet handler om utviklingen av et tverrfaglig opplegg der elevene skal jobbe utforskende med samfunnsrelevante temaer. Skolen søker midler til reisekostnader for å kunne ta med elevene ut på aktiviteter utenfor skolen, deriblant i lokalmiljøet og til andre eksterne arenaer. I tillegg er det søkt midler til å utvikle lærerens vurderingskompetanse i slike tverrfaglige undervisningssituasjoner.

Published 2. February 2021 - 11:53 - Updated 2. February 2021 - 11:53