Naturbasert reiselivsbredde

Jeg kan vel ikke akkurat si at jeg hadde yrkeskarrieren godt planlagt da jeg pakket ut bagen på en studenthybel i Bø høsten 2004. Bachelor i natur og friluftsliv på Høgskolen i Telemark var planen. Men planer skal ikke alltid følges og tre år senere hadde den opprinnelige planen blitt erstattet av en ny. Riktignok hadde jeg utdannet meg innen samme felt som opprinnelig planlagt, men ”natur og frilufstliv” var erstattet med en såkalt ”egendefinert bachelorgrad” med vekt på naturforvaltning med friluftsliv. Det vil si at jeg selv satte sammen graden, dog selvfølgelig innenfor rammer og krav for hva en bachelorgrad må inneholde. Studiene i Bø besto av to år med naturforvaltning og et år med friluftslivsfag. At jeg valgte å selv definere hvilke fag graden inneholdt var i første planleggingsfase et resultat av usikkerhet knyttet til hvilket felt jeg egentlig ønsket å rette meg mot. Etter hvert utviklet imidlertid usikkerheten seg til et endelig og bevisst valgt basert på et ønske om å ha en bred naturforvaltningstilnærming som inkluderer mennesket som aktør i naturen. Valget om å fortsette med en mastergrad i naturbasert reiseliv på UMB, Ås ble en naturlig følge av dette. Gjennom masterstudiet fikk jeg ytterligere bredde knyttet til naturbruk, samfunnsperspektiv og samspill mellom mennesker og natur. Til tross for navnet inkluderer studiet også andre fag utover reiselivsrettede fag, noe jeg anser som veldig nyttig.

Masteroppgaven min dreide seg om reisemønsteret knyttet til Hjerkinn-området og hvilke implikasjoner dette har for bruk/turisme i Dovrefjell-Sunndalsfjella nasjonalpark. I oppgaven fikk jeg knyttet sammen alle perspektivene jeg har inkludert i studiene mine: naturforvaltning, friluftstliv og reiseliv. Å skrive masteroppgaven var krevende og tidvis preget av mye usikkerhet, men jeg lærte utrolig masse.

Jeg opplever at utdanningen min gir meg brede jobbmuligheter innen flere ulike felt. Jeg begynte jobbsøkingen omtrent 3 måneder før jeg leverte masteroppgaven. Jeg fikk tilbud på tre relativt ulike stillinger: en som koordinator for næringsutvikling knyttet til en nasjonalpark, en som besto av 50 % som friluftslivsforvalter og 50 % som prosjektleder knyttet til DNs verdiskapingsprogram for naturarven, og en innen forskning. Til tross for at jeg sverget på at jeg ”aldri skulle jobbe med noe som kunne minne om forskning” da masteroppgaven var levert, valgte jeg sistnevnte stilling. Jeg jobber i dag på Norsk institutt for naturforsknings (NINA) avdeling for naturbruk som er lokalisert på Lillehammer. Jeg jobber på flere ulike prosjekter, de fleste knyttet til friluftsliv, naturbasert reiseliv eller naturbruk. Arbeidsoppgavene mine spenner fra koordinering av feltarbeid og datainnsamling til databearbeiding og rapportering. Jeg får også vært en del ute i felt. Jeg er veldig fornøyd med jobben min og syns jeg får brukt mye av den kunnskapen jeg har fått gjennom studiene. Jeg tror at den brede studiebakgrunnen min delvis er årsak til at jeg har den jobben jeg har i dag. Jeg vil absolutt anbefale andre å velge et tilsvarende studieløp!

 

Published 24. juli 2014 - 11:20 - Updated 18. juli 2021 - 12:37