Jord- og vannfag

For å bidra til å løse utfordringer knyttet til miljø- og klimaendringer, samt oppnå bærekraftig planteproduksjon har samfunnet et stort behov for forskning og undervisning innen bærekraftig bruk av arealressurser, prosesser i jord- og vannsystemer, samt utvikling av natur- og kretsløpsbaserte løsninger. MINAs seksjon for jord- og vannfag har en ledende nasjonal kompetanse innen jordfaglige, vannfaglige og geologiske prosesser, fra liten skala til nedbørsfelt og innsjøer, samt i ulike tidsperioder.

Våre forskere dekker georessurser i landskapet, vannets hydrologi og transport av stoffer og varme gjennom jordsmonnet til grunnvann, elver og innsjøer. Jord som økosystem og dets fysiske og kjemiske betydning som klimaregulerende-, vekst- og rensemedium er sentralt i seksjonens virksomhet.

Vår forskning og undervisning dekker arktisk, tempererte og tropiske systemer, fra alpine til lavereliggende områder. Seksjonen råder over felt- og laboratorieinstrumentering ledet av personell med høy laboratoriekompetanse som muliggjør fysiske og biogeokjemiske prosess-studier i natur- og grønne produksjonssystemer.

Førsteamanuensis Mona Henriksen underviser nye studenter på bachelorprogrammet i miljøvitenskap.

Foto
Tommy Normann

Tilknyttede studieprogrammer: 

Tilknyttede sentre: 

  • EarthresQue er et Senter for Forskningsdrevet Innovasjon (SFI) finansiert av Norges forskningsråd. Senteret vil utvikle teknologier og systemer for bærekraftig håndtering og behandling av avfall og overskuddsmasser.

Tilknyttede faggrupper: 

Geologi

Leder: Henriksen, Mona

Fast vitenskapelig ansatte:
French, Helen
Henriksen, Mona
Huizenga, Jan Marten
Pearce, Danni

Hydrologi og limnologi

Leder: Riise, Gunnhild

Fast vitenskapelig ansatte:
Haaland, Ståle
Kitterød, Nils-Otto
Riise, Gunnhild
Rohrlack, Thomas

Jord

Leder: Eich-Greatorex, Susanne

Fast vitenskapelig ansatte:
Almås, Åsgeir R.
Bleken, Marina Azzaroli
Dörsch, Peter
Eich-Greatorex, Susanne
Krogstad, Tore
Lamande, Mathieu
Martinsen, Vegard
Mulder, Jan
Nemes, Attila
Pandey, Manoj Kumar
Sogn, Trine Aulstad
Strand, Line Tau

  

Kontakt våre faggruppeledere (detaljer nedenfor): 

Førsteamanuensis innen kvartærgeologi og faggruppeleder for geologi-gruppa.

Professor i limnologi og faggruppeleder for hydrologi og limnologi.

Førsteamanuensis i jordfysikk og planteernæring, og leder for faggruppe jord.

Published 1. august 2019 - 11:54 - Updated 26. august 2022 - 10:26