Nytt prosjekt: Effektene av jakt og fiske på Amazonas’ skoger

Amazonasbassenget er det største og mest artsrike tropiske skog- og elvesystemet i verden. Det spiller en avgjørende rolle i global klimaregulering, bevaring av biologisk mangfold og er hjem til hundrevis av tradisjonelle urfolkskulturer. Samtidig er området under kraftig press fra trusler som avskoging, branner og klimaendringer. Dessverre stopper ikke lista der.
– En annen, mer usynlig og lumsk trussel, er overdreven jakt av dyr og fiske, sier NMBUs professor Torbjørn Haugaasen.

Viktig matkilde
– Jakt og fiske er svært viktig matauk for mer enn 20 millioner mennesker i regionen.
Regnskogbefolkningen i Amazonas har det høyeste inntaket av fiskeprotein på kloden. Haugaasen forteller videre at denne høstingen i mange tilfeller ikke er å anse som bærekraftig, og at enkelte dyre- og fiskebestander nå er på kraftig vei nedover.
– Vi vet per dags dato ikke hvordan jakt og fiske påvirker økosystemet på en større skala.

Tambaqui (Colossoma macropomum). Også kjent som pacu, eller kjempepacu. Disse fiskene er frøspisere/spredere og er sterkt truet av overfiske i mange områder.

Foto
Vladimir Wrangel/Shutterstock

Tomme skoger
For tiden pågår det en intens debatt blant forskere om selve skogsøkosystemets strukturer er truet av lokalbefolkningens jakt. De er bekymret for at "tomme skoger" muligens mister helt essensielle økologiske funksjoner.
– Vi lurer også på om en av disse funksjonene er lagring av karbon.
Forskernes hypotese er at større, urørte skogsområder gradvis mister karbon på grunn av overdreven jakt.
– Jakt på viktige frøspredere, som apekatter og fisk, forstyrrer og forsinker spredningen av, og veksten til mange trær og lianer.

Karbonlekkasje
Han forteller at det er mulig at mangelen på frøspredere forrykker hele skogens dynamikk.
– Når trærne ikke får spredd frøene sine, kommer det ikke nye individer til, og de blir erstattet av andre tresorter med andre egenskaper.
Trær med store frø som er spredt av store dyr som gjerne blir jaktet på har gjerne veldig hard ved og lagrer dermed mye karbon. Om disse trærne ikke har noe rekruttering vil det sakte, men sikkert, bli færre trær av hard ved. Disse byttes ut med trær som lagrer mindre karbon og det fører til en «lekkasje» av karbon etter hvert som skogens struktur endres.
– Denne hypotesen og implikasjonene for karbonlagringen i tropiske skoger er imidlertid aldri blitt undersøkt på stor skala.
Før nå.

Mattrygghet møter naturforvaltning
Haugaasen er leder av et nytt, stort forskningsprosjekt som har nettopp dette temaet som hovedmål. Prosjektet, «Kaskadeeffekter av jakt og fiske på økosystemtjenester i Amazonas’ skoger», har fått tilslag på Norges Forskningsråds MILJØFORSK-program. Det er et fireårig prosjekt som omfatter åtte vitenskapelige samarbeidsinstitusjoner.
– Prosjektet adresserer de mest kritiske problemene ved grensesnittet mellom mattrygghet, bevaring av biologisk mangfold og naturressursforvaltning i Amazonas, i tillegg til globale klimaspørsmål, avslutter Haugaasen.

Published 5. oktober 2018 - 16:02 - Updated 20. juli 2021 - 13:05