Forskningsprosjektet Sunnere storfekjøtt

Kjøttbransjen tar forskningsresultatene om en mulig sammenheng mellom rødt kjøtt og tarmkreft på alvor og har gått sammen om et stort prosjekt. Fokuset er å fremskaffe vitenskapelig kunnskap for å kunne fremstille storfekjøtt av beste ernæringskvalitet.

Forskningsprosjektet Sunnere storfekjøtt

NRF ku p beite
NRF ku p beite Photo: Liv Lnne Dille

I 2012 ble det bevilget penger fra Forskningsmidlene for jordbruk og matindustri (tidligere FFL/ JA) til et forskningsprosjekt på storfekjøtt og helse. Bakgrunnen er at kjøttbransjen tar den mulige assosiasjonen mellom rødt kjøtt og tykktarmskreft på alvor og vil bidra til å skaffe norsk kunnskap om dette.

Prosjektet går over 4 år, fra 2013 til 2016 og ledes av professor Bjørg Egelandsdal ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU). Forskningen skjer ved Nofima og ulike institutter ved NMBU. Hele den samlede kjøttbransjen har gått inn med midler. 

Kort beskrivelse av de ulike forskningsområdene
En rekke ulike temaer skal undersøkes i løpet av de fire årene prosjektperioden varer.

Det første året skal det arrangeres en lukket workshop med internasjonale forskere og skrives et opinion paper om hvor forskningen på kjøtt og kreft står i dag. Som et resultat av workshopen planlegges det å etablere en (nordisk) varig komité som kan gi lokale råd til bønder/forbrukere, industri samt våre nasjonale helsemyndigheter.

Et annet delmål er å gjøre gode analyser av innholdet av mineraler og andre næringsstoffer og bestanddeler i dagens storfekjøtt. For å sikre representative tall hentes det kjøtt fra ulike deler av landet til disse prøvene.

Videre skal Nofima “fordøye” ulike typer kjøtt i sin tarmmodell for å se etter potensielt karsinogene stoffer, mens Veterinærhøgskolen skal fôre mus med ulike typer kjøtt for å se om det er mulig å fremprovosere tarmkreft.

Basert på disse resultatene vil UMB velge fôr til storfe med potensial til å gi en bedre sammensetning av storfekjøttet. Kjøttet som produseres etter antatt forbedret fôring, vil bli validert i musemodellen. I tillegg skal det gjøres en liten intervensjonsstudie på frivillige deltakere hvor de spiser det antatt forbedrede storfekjøttet.

Prosjektmål
Det mest optimistiske suksesskriteriet vil være reviderte råd til kjøttbransjen angående fôring og slaktetidspunkt,basert på den kunnskapen som fremskaffes i løpet av prosjektperioden.

Published 4. juli 2014 - 12:07 - Updated 23. mai 2017 - 19:34