Har funnet organismer som reduserer klimagassutslipp fra jord

Dyrker gunstige bakterier

Grunntanken er enkel: landbruksjord tilføres store mengder organisk materiale i form av planterester, husdyrgjødsel, og slam fra kloakkrenseanlegg. En økende andel av denne materialstrømmen går nå via biogass-anlegg før det tilføres jord. Dette gir oss en mulighet til å dyrke opp store mengder «gunstige» bakterier i avfallet fra biogassproduksjonen, som så tilføres jord. Nyttig og billig, men ikke så enkelt å gjennomføre.

Jonassens «gunstige» bakterier er slike som effektivt reduserer den farlige klimagassen N2O til harmløst N2. Denne egenskapen avhenger av organismenes genetiske utrustning, man også av hvordan de regulerer genuttrykket, det vi kaller den regulatorisk fenotypen. For å studere denne reguleringen bruker man modellorganismer, organismer som er grundig karakterisert gjennom lang tids dyrking i laboratoriet. 

Slike modellorganismer er ubrukelige i jord; sannsynligvis fordi de er blitt domestisert i laboratoriet. Jonassen har derfor søkt etter «ville» N2O-spisende bakterier i jord og avfallet fra biogassproduksjonen, ved først å anrike dem under spesielle betingelser, så identifisere dem via sekvensering av anrikningens gener og proteiner, for til slutt å isolere enkeltorganismer.

Gode resultater

Arbeidet har båret frukter: flere isolerte organismer har vist seg å ha svært gunstige geno-/fenotyper, de gror godt i bio-avfallet, og når vi gjødsler jorden med dette, faller N2O-utslippet fra jord dramatisk.

Arbeidet er et samarbeid mellom NMBU Nitrogen Group og Vestfjordens Avløpselskap.  Samarbeidet vil fortsette for å utvikle robuste rutiner som kan tas i bruk på biogassanlegg, som dermed kan tilby bonden et gjødselprodukt som reduserer utslippet av N2O.

Grafen viser utslippet fra jord tilført CB-bakterien (rødt) og i kontrollen (sort).

Foto
Lars Bakken

Relatert innhold
En glad miljøhistorie om kloakk og lystgass

En glad miljøhistorie om kloakk og lystgass

Lystgass er en klimagass som er 300 ganger sterkere enn CO2. Utslippene skyldes i hovedsak bruk av kunstgjødsel. Kjell Rune Jonassen skriver doktorgrad om bakterier som kan tilføres jord for å redusere utslippet av lysgass.

Published 24. juni 2021 - 19:17 - Updated 25. juni 2021 - 9:02