Nytt studieprogram om miljøforurensing i Arktis

Miljøet i Arktis er i dag under enormt press. Omfattende issmelting, endringer i næringskjeder og tap av permafrost skjer i et stadig raskere tempo.

Samtidig øker den industrielle aktiviteten i de arktiske områdene. Etter hvert som isen smelter blir det lettere å komme til områder som før var utilgjengelige. Dette har ført til økt utbygging av infrastruktur og transportlinjer, kommersielt fiske og utvinning av gass, olje og kull.

Forskningssamarbeid på tvers av grensene

Derfor har et forskningsnettverk med deltagere fra Norge, Russland og Kina nå gått sammen om å etablere et spesialiserende studieprogram for forurensingsforskning i de arktiske områdene.

– Dette er et prosjekt som bygger på et allerede godt etablert akademisk samarbeid mellom Polar Instituttet i Kina (PRIC, Harbin Institute of Technology (Kina), North-Eastern Federal University (Russland) og NMBU, forteller Roland Kallenborn.

Han er professor ved fakultet for kjemi, bioteknologi og matvitenskap ved NMBU, og norsk koordinator og prosjektleder for det nye studieprogrammet.

– Prosjekt-teamet skal utvide og harmonisere studieprogrammene på masternivå ved de tre deltagende universitetene i Norge, Russland og Kina. Studentene skal utføre bachelor- og masterprosjekter rundt miljøforurensing i Nord-Kina og Nord-Øst Russland (Yakutia – Sakhalin), gjennom utvidet feltarbeid, sier han.

Studenter og forskere skal i samarbeid undersøke de miljø- og helsemessige konsekvensene av dagens økte industriaktiviteter og et Arktisk i endring.

– Det er også planlagt studentutveksling mellom universitetene, så snart koronapandemien er under kontroll naturligvis, forteller Kallenborn.

Støtte fra Norges arktiske universitet og Arktisk Råd

Det nye studieprogrammet ble nylig tildelt støtte på 400 000 kroner fra UiT – Norges arktiske universitet i Tromsø.

Søknadene er vurdert av to uavhengige komiteer i henhold til UArctic sine mål og verdier for 2020-2022, hvor det også er lagt stor vekt på søknadenes kvalitet,” står det i annonseringen av tildelingen.

Prosjektet har også fått støtte fra Arktisk Råd, det eneste politiske samarbeidsorgan på regjeringsnivå for de arktiske statene. Her møtes de åtte statene Canada, Danmark, Finland, Island, Norge, Russland, Sverige og USA, og representanter for arktiske urfolk i disse landene for drøfting av saker av felles interesse. Rådets mandat er å bidra til bærekraftig utvikling og beskyttelse av miljøet i Arktis. 

Published 7. september 2020 - 10:34 - Updated 10. september 2020 - 9:16