Vil bidra til mer bærekraftig bruk av landområder

FN-rapporten slår fast at mennesker aldri før har påvirket jordens landarealer så mye som nå. Denne utnyttelsen har ført til økte klimagassutslipp, tap av naturlige økosystemer og mindre naturmangfold.

Samtidig forsterkes belastningen på landarealene av klimaendringene. Dette påvirker blant annet matsikkerheten og medfører risiko for menneskers helse, livsgrunnlag og infrastruktur.

Grunnleggende for samfunnet vårt

- Landarealer er grunnleggende for samfunnet vårt. Vi er avhengig av landressurser for mange tjenester og produkter som ofte står i et motsetningsforhold til hverandre. Landområdene skal gi oss mat, fôr, fiber, fornybar energi og materialer, samtidig som vi må bevare biologisk mangfold og økosystemer, sa professor Francesco Cherubini i forbindelse med rapportlanseringen i Miljødirektoratets webinar 8. august.  

Cherubini er én av hovedforfatterne av rapporten og direktør ved program for Industriell Økologi ved NTNU. Han er også en av forskningspartnerne i Bio4Fuels, og leder ett av prosjektene ved senteret.

- Dagens bruk av landområder er enestående i menneskets historie. I 2015 var rundt tre firedeler av klodens landarealer påvirket av menneskelig bruk. Denne rapporten tar for seg hvordan vi best bør håndtere landressurser under et varmere klima, sa han.

Hele den engelske tittelen på FN-rapporten er: "An IPCC special report on climate change, desertification, land degradation, sustainable land management, food security, and greenhouse gas fluxes in terrestrial ecosystems."

- Rapportens lange tittel reflekterer kompleksiteten og viktigheten av dette temaet, sa Cherubini.

NTNU-professoren har jobbet med kapittel seks i rapporten om koblingene mellom forørkning, landforringelse, matsikkerhet og utslipp og opptak av drivhusgasser. Dette kapittelet tar også for seg synergier, avveininger og helhetlige handlingsalternativer.

Mennesker bidrar til både utslipp og opptak

Menneskelig aktivitet bidrar både til utslipp og opptak av CO2. Landarealer kan være viktige for utslippsreduksjon, men tiltak som bruk av areal til bioenergivekster kan legge press på landarealene hvis det brukes i for stort omfang. Dette kan føre til ytterligere forringelse av landområder og negative konsekvenser for matsikkerhet og bærekraftig utvikling.

Ifølge FN-rapporten er det mulig å holde den globale oppvarmingen under 1,5 grader med begrenset bruk av landarealer til bioenergi og CO2-opptak. Dette fordrer raske og inngående endringer i bruk av energi- og landsystemer, byplanlegging og infrastruktur, og store atferds- og livsstilsendringer.

Hvordan kan Bio4Fuels bidra?

Bio4Fuels er et nyskapende forskningssenter for miljøvennlig energi. Målet er å utvikle avansert biodrivstoff som er bærekraftige i et miljøperspektiv, og som vil kunne produseres kommersielt.

Senteret forsker blant annet på hvordan biodrivstoff kan produseres fra celluloseholdige rester fra skognæringen og landbruket i Skandinavia, på en måte som er bærekraftig både med tanke på økonomi og miljø.  

- Bio4Fuels kan gi et viktig bidrag gjennom å utvikle teknologi og verdikjeder for produksjon av avansert biodrivstoff. Vi har gode forutsetninger for å lykkes med dette i Norge: biodrivstoffproduksjon her i landet kan basere seg på bærekraftig produsert råstoff som ikke konkurrerer med matproduksjon, vi har gode rammebetingelser og sterke forsknings- og teknologimiljøer, sier Erlend Grøner Krogstad i Norges Skogeierforbund, en av partnerne i Bio4Fuels. Grøner Krogstad sitter også i styret til forskningssenteret.

- Det er veldig bra at FNs klimapanel har fått utarbeidet en spesialrapport om klimaendringer og landarealer. Spesialrapporten viser blant annet hvor viktig bærekraftig skogbruk er for å redusere den globale oppvarmingen, sier Grøner Krogstad.

God forvaltning av landarealer

Riktig ressursbruk er et viktig tema å adresse når det gjelder biodrivstoff for å hindre at klimaproblemet forsterkes.

- Det som vil bli viktig er en god forvaltning av landarealer, noe forskningssenteret også må svare på, sier Ingo Machenbach, i Silva Green Fuel (Statkraft AS), også en av industripartnerne til Bio4Fuels.

Machenbach er dessuten styreleder i Bio4Fuels.

Han trekker fram at professor Francesco Cherubini og miljøet rundt industriell økologi ved NTNU er en viktig brikke i arbeidet i Bio4Fuels.

 

Om FN-rapporten

  • I 2016 ble det besluttet at FNs klimapanel skulle utarbeide en spesialrapport om landarealenes betydning for klimaet. Rapporten omhandler tema som utslipp, opptak, karbonlagre og klimatiltak i naturlige og forvaltede økosystemer, økosystemtjenester, matsikkerhet, forørkning og landforringelse.

  • Den tar også for seg ulike handlingsalternativer (med tilhørende risiko og synergier) som økt bruk av bioenergi og BioCCS, økt bruk av naturbaserte løsninger for opptak av klimagasser (f.eks. karbonlagring i skog og jord), konkurranse om landarealer til ulike formål og bærekraftig utvikling.

  • Den fulle engelske tittelen er: " Climate Change and Land: An IPCC special report on climate change, desertification, land degradation, sustainable land management, food security, and greenhouse gas fluxes in terrestrial ecosystems."

  • 103 forfattere fra 52 land har vært involvert i utarbeidelsen av spesialrapporten. 62 prosent av forfatterne kommer fra akademia, 31 prosent er representanter fra myndigheter, mens 6 prosent av forfatterne kommer fra organisasjoner og 1 prosent fra privat næringsliv.

Klikk her for å lese hovedfunnene i rapporten

Klikk her for å lese mer på Miljødirektoratets nettsider om rapporten

Published 6. september 2019 - 15:43 - Updated 9. september 2021 - 10:38