Sveriges Finanspolitiske Råds rapport for 2021 fremlagt

17. mai la Sveriges Finanspolitiske råd frem sin rapport for 2021. Rådet er en statlig myndighet som har i oppgave å gjøre en uavhengig vurdering av den svenske regjeringens økonomiske politikk. Rådet ble opprettet i 2007 og består av seks medlemmer og et sekretariat med fem ansatte, inkludert Skatteforsk-leder Annette Alstadsæter.
 
Oppgaven til rådet er å vurdere om finanspolitikken er forenelig med bærekraftige offentlige finanser og budsjettpolitiske mål. I tillegg skal det vurderes hvorvidt finanspolitikken er på linje med konjunkturutviklingen, langsiktig vedvarende vekst og bærekraftig sysselsetting.
 
Det finanspolitiske rådet konkluderer i rapporten med at de økonomiske koronatiltakene gjennom det siste året i hovedsak hadde riktig størrelsesorden og innretning. Rådet påpeker at gjentatte endringer i regelverket for støtteordninger har skapt unødvendig mye usikkerhet. Det er også viktig å utforme støtten på en måte som muliggjør innhenting av informasjon underveis i krisen, slik at støttetiltakene løpende kan evalueres og justeres. Rådet etterlyser en klar plan fra regjeringen for overgangen tilbake til normalen.
 
Prinsippet er at hele budsjettet skal behandles samlet i Riksdagen for å sikre en helhetlig økonomisk politikk. Rådet ser med uro at det flere ganger de siste årene, og sist nå i 2021, ble bevilget penger til formål utenom ordinær budsjettbehandling, noe som kan svekke de budsjettprosessen. Denne bekymringen ble delt av finansminister Magdalena Anderson under diskusjonen av rapporten i Riksdagen.
 
Lave renter setter begrensninger for å drive effektiv stabiliseringspolitikk gjennom pengepolitikk. Det kan derfor være behov for en mer aktiv stabiliseringspololitisk rolle for finanspolitikken fremover. Rådet framhever at det er behov for å ta med seg erfaringene fra denne krisen og utforme en større finanspolitisk verktøykasse fremover.


 
Rapporten ble publisert 17. mai, og ble presentert i Riksdagen med en utspørring i finanskomiteen 20. mai. Rådet arrangerte også et webinar 24. mai der hovedinnholdet i rapporten ble presentert og kommentert.
 
 
Rapporten i sin helhet finner du her.

Video fra webinaret der rapporten presenteres 20. mai finnes her.

Published 25. mai 2021 - 21:51 - Updated 12. august 2021 - 22:29