Kronikk i DN: Dette er en krisepakke for nedstengning – ikke for aktivitet

I en kronikk i Dagens Næringsliv 13. november skriver Simen Markussen om regjeringens nye kompensasjonsordning for næringslivet. Ordningen er anslått til fem milliarder kroner, frem til februar, og skal dekke en andel av bedrifters uunngåelige kostnader i tilfeller hvor bedriften har kraftig fall i omsetning sammenlignet med tilsvarende måned året før.

Markussen argumenterer for at kompensasjonsordningen ikke burde vært fremlagt i det hele tatt. I stedet burde det vært foreslått ordninger som stimulerer til aktivitet og omstilling.

Uten en kompensasjonsordning måtte bedrifter uten tilstrekkelige inntekter eller likviditetsreserver til å dekke løpende kostnader heller kuttet i kostnadene samt hentet inn fremmedkapital (lån) eller egenkapital (nye aksjer).

Dermed vil kapitalmarkedet gjøre jobben sin med å skille de levende fra døde – bedrifter med og uten fremtidsutsikter – noe det antagelig gjør langt bedre enn staten.

Med en kompensasjonsordning vil det derimot være mindre grunn for huseiere å redusere leie eller banken å utsette lån. Det blir også mindre lønnsomt å holde virksomheten i gang, ettersom det reduserer støtten fra staten. Dermed vil bedriftene velge å permittere flere, og dette forsterkes av at permitteringer fortsatt er relativt billig.

I situasjoner hvor det er samfunnsøkonomisk lønnsomt at bedriften opererer med redusert produktivitet, vil det på grunn av kompensasjonsordningen likevel kunne være bedriftsøkonomisk lønnsomt å permittere og stenge ned driften.

Det som er mer underlig er at regjeringen ikke har brukt tiden siden dette til å etablere en bedre ordning, i tråd med de rådene den har fått fra sitt eget ekspertutvalg.

 

Les hele kronikken her.

Les mer om koronapandemiens konsekvenser for norsk økonomi på Skatteforsks temaside.

Published 16. november 2020 - 17:30 - Updated 7. desember 2020 - 14:34