Innlegg i DN: Formuesskatten gir flere i jobb, ikke færre

I et innlegg i Dagens Næringsliv 6. oktober skriver Marie Bjørneby (NMBU), Simen Markussen (Frischsenteret) og Knut Røed (Frischsenteret) om funnene deres i en rapport om formuesskatt som nylig ble offentliggjort.

Forskerne skriver at hovedfunnet er at formuesskatten øker sysselsettingen i små og mellomstore, familieeide bedrifter– litt. Om skattereglene endres slik at eieren må betale én krone mer i formuesskatt, øker foretakets lønnsutgifter med cirka 30 øre.

Bjørneby, Markussen og Røed skriver videre at den viktigste virkningen av formuesskatten for sysselsetting er knyttet til verdsetting av formue. Selskapene som studeres er unoterte og verdsettes dermed av ligningsmyndighetene etter hva bedriftene har av eiendeler og gjeld. Ettersom kostnader knyttet til ansatte i bedriften er fritatt for formuesskatt, vil en eier kunne redusere sin egen formuesskatt ved å nettopp investere i ansettelser i bedriften.

For et lite mindretall av eierne finner forskerne indikasjoner på at formuesskatten reduserer sysselsettingen. Dette gjelder eiere der formuesskatten utgjør mer enn ti prosent av deres likvide formue (ca. ti prosent av datamaterialet).

Avslutningsvis skriver Bjørneby, Markussen og Røed om hvordan ulike type endringer av formuesskatten har stor betydning for virkningen. Funnene i rapporten tyder på at redusert sats, som var hovedvirkemiddelet fra 2013-15, gjorde unoterte selskaper relativt sett mindre attraktive som «skattehull», og derfor reduserte sysselsettingen.

Rapporten er skrevet på oppdrag fra Nærings- og fiskeridepartementet. I rapporten undersøkes det hvordan sysselsetting og investeringer i små og mellomstore, nært eide foretak påvirkes av at eieren betaler formuesskatt. Forskerne har benyttet registerdata der de har koblet eier med foretak, beregnet skattebyrde med ulike regelsett og fulgt sysselsettingen i disse foretakene. I praksis har de studert ca. 40.000-50.000 majoritetseiere, med en gjennomsnittlig formuesskatt på 29.000 kr, i årene 2005-2015.

Hele innlegget kan leses her

Forskningsartikkelen som rapporten er basert på, Does the Wealth Tax Kill Jobs?, finner du her

Published 6. oktober 2020 - 7:15 - Updated 6. oktober 2020 - 7:15