CLTS Arbeidsnotat om minnelige avtaler ved grunnerverv

CLTS 6/17Arbeidsnotatet er publisert som CLTS Arbeidsnotat og kan lastes ned her.

Sammendrag

Statens vegvesens grunnerverv ender i større grad enn før med minnelig avtale enn skjønn. Etter 2000 har ca. 95 % av alle deres grunnerverv endt med minnelig avtale. Med bakgrunn i dette ønsker vi å undersøke hvorfor grunneiere inngår minnelig avtale. Vi har utarbeidet en spørreundersøkelse som vi har sendt til grunneiere som har inngått minnelig avtale ved grunnerverv. Spørreundersøkelsen har en svarprosent på 39,45 % og svarene har blitt brukt til forskjellige typer analyser, som sammen med resultatene har dannet grunnlaget for drøfting av problemstillinger.

Analysene avslører at grunneierne har angitt forskjellige ting som utslagsgivende for deres avtale. Gjennomsnitt viser at vegens betydning for lokalsamfunnet er mest utslagsgivende. Videre kommer det frem at noen inngår avtale for å unngå skjønn, mens andre er fornøyd med erstatningen. Grunneiere inngår minnelig avtale fordi de får dekket behov som er nødvendig for dem for at de skal godta avtalen.

 

Published 20. mars 2017 - 14:50 - Updated 1. november 2017 - 13:55