6 millioner til studie av ungdomsbedrifter i Nord-Etiopia

 

Våren 2018 utlyste Norges forskningsråd (NFR) 100 millioner kroner til forskning på internasjonal utvikling gjennom programmet Norge - global partner (NORGLOBAL2).

Norge har forpliktet seg til arbeidet med å nå FNs bærekraftsmål (SDGs) og NORGLOBAL2 skal produsere og aktivt formidle tverrfaglig forskning av høy internasjonal kvalitet og relevans som kan bidra til global bærekraftig utvikling i tråd med FNs bærekraftsmål.

Stein T. Holden, professor ved Handelshøyskolen

Foto
Håkon Sparre

Totalt 14 nye prosjekter har fått støtte fra NFR og en av dem er et prosjekt "Youth Groups for Sustainable Development: Lessons from the Ethiopian Model" ledet av Stein T. Holden, professor ved Handelshøyskolen, som ble tildelt 6 millioner kroner.

Prosjektet studerer ungdomsbedrifter i Nord-Etiopia.
Bedriftene er nylig etablert i regi av regjeringen for å skape sysselsetting for landløse og nær landløse ungdommer på landsbygda. De etablerer formelle bedrifter med egne vedtekter og et valgt styre. De må lage en forretningsplan som skal godkjennes av lokale myndigheter og må levere regnskaper for revisjon. Ungdomsbedriftene er tildelt et kommunalt landareal som de må forvalte på en bærekraftig måte. Som bedrift investerer de sammen i en godkjent inntektsbringende aktivitet på dette arealet. Det kan være skogplanting, planting av frukttrær, bikuber, husdyr, eller vanning og hagebruk. Nord-Etiopia er tørkeutsatt og har lite nedbør. Produksjonsplanlegging som tar hensyn til klimarisiko er derfor helt nødvendig for å etablere bærekraftige produksjonsbedrifer i området.

Prosjektet har tre hovedkomponenter og kombinerer spørreundersøkelser og eksperimenter:
1. Teste virkningen av ledertrening og insentiver for kvaliteten av lederskap på hvor godt bedriftene fungerer
2. Teste virkningen av opplæring av kvinnelige gruppemedlemmer i produskjonsplanlegging og markedsføring (og mobilbruk) på deres posisjon i gruppene og hvor godt bedriftene fungerer
3. Tester effekten av klimasjokk og opplæring i risikoplanlegging på gruppemedlemmenes preferanser, adferd og strategivalg og på hvor godt bedriftene fungerer.

Prosjektet er fireårig og starter i januar 2019. En census i fem distrikter i 2016 identifiserte 742 ungdomsbedrifter med en gjennomsnittsstørrelse på 19 medlemmer hvorav en tredjedel var kvinner. Hver bedrift har et styre på fem medlemmer med en leder og en viseleder. De fleste av bedriftene er etablert etter 2011. En alvorlig tørke påvirket mange av bedriftene i 2015-16. Prosjektet involverer forskere fra Norges Miljø og Biovitenskaplige Universitet (prosjektleder), Mekelle University i Nord-Etiopia, Christian Michelsen Institutt, Wageningen University (Nederland), University of Queensland (Australia), og Osnabruck University (Tyskland).

Arild Angelsen, professor ved Handelshøyskolen

Foto
NMBU
Under samme utlysning fikk Stein T. Holden og Arild Angelsen, professor ved Handelshøyskolen, inn et annet prosjekt "Access to seeds: from Emergencies to Seed System development (ACCESS)" som er ledet av Ola Westengen fra Institutt for internasjonale miljø- og utviklingsstudier (NORAGRIC), NMBU.

Published 29. oktober 2018 - 10:22 - Updated 20. juli 2021 - 13:10