Beste masteroppgave ved Handelshøyskolen

BIBSYS Brage

BIBSYS Brage

Foto
BIBSYS Brage
Handelshøyskolens pris for beste masteroppgave i 2015 tildeles Øyvind Stokka, masterkandidat i samfunnsøkonomi, for oppgaven "Output-Based Allocation of Emission Permits in the EU ETS -A Quasi-Experimental Approach". Det er veilederne ved Handelshøyskolen som nominerer kandidater til prisen for beste masteroppgave ved Handelshøyskolen.


Som årets masteroppgave ved Handelshøyskolen blir Øyvinds oppgave også nominert til prisen for beste masteroppgave ved NMBU.

Juryens begrunnelse

Øyvind Stokkas masteroppgave tar opp et svært aktuelt tema innen klimadebatten, nemlig om endringene i EUs kvotesystem for klimagasser fra 2. til 3. fase i 2013 har redusert klimagassutslippene per produsert enhet (dvs. utslippsintensiteten) for de norske bedriftene som er med i kvotesystemet. Kvotesystemet er regnet som EUs og Norges viktigste virkemiddel i klimapolitikken, og det er derfor svært viktig å få økt kunnskap om hvor effektivt dette virkemidlet er. En viktig faktor i kvotesystemet er hvordan kvotene tildeles. Mens kvotene i fase 1 og 2 (2005-12) i stor grad var basert på bedriftenes tidligere eller anslåtte utslipp, blir kvotene i fase 3 (2013-20) i stor grad basert på bedriftenes tidligere eller anslåtte produksjon. Teoretiske studier har vist at en slik endring kan føre til at bedriftene vil redusere sine utslipp per produsert enhet. Det er nettopp denne hypotesen Stokka tester i sin Masteroppgave.

Ved bruk av data for 338 bedrifter i og utenfor kvotesystemet utfører Stokka en økonometrisk paneldata-analyse, der han bruker såkalt «propensity score matching» for å undersøke effektene på de regulerte bedriftene. Han konkluderer at endringen i tildelingsregler fra 2. til 3. fase ikke medførte signifikante endringer i utslippsintensiteten for bedriftene.

Øyvind Stokka

Øyvind Stokka

Foto
Privat
Stokka viser i sin oppgave at han har svært god forståelse for miljø-økonomisk teori, og at han har opparbeidet betydelig kompetanse innen økonometrisk analyse. Oppgaven har en klart formulert målsetting og hypotese basert på teorien, som så testes i en svært grundig økonometrisk analyse.

Stokka har vist stor grad av selvstendighet i utforming av økonometrisk modeller og innhenting av relevante data fra ulike kilder. Han viser også en meget god evne til selvstendig refleksjon i diskusjonen av modellen, og hvordan resultatene bør tolkes jfr. teorien og tidligere studier. Han skriver dessuten meget godt, og lykkes meget bra i å framstille komplekse problemstillinger og modeller på en klar og konsis måte.

Utdeling
Prisen for beste masteroppgave ved Handelshøyskolen 2015 skal deles ut på gradsdagen som i år arrangeres den 15. juni.

Published 14. mars 2016 - 10:54 - Updated 28. november 2016 - 10:07