Store forskjeller i utslipp i felt på norsk sokkel

Forskningen viser at det er høyere utslipp fra oljefelt enn gassfelt, og at myndighetenes satsning på økt utvinning av olje på den norske kontinentalsokkelen er lite miljøvennlig.

I en artikkel i Samfunnsøkonomen 18. november presenterer de funn fra 43 olje- og gassfelt på den norske kontinentalsokkelen som viser at utslippene av CO2 på norsk sokkel varierer mye mellom felt og over tid, og de har sett på hva som har påvirket utslippene i perioden 1997-2012 (artikkelen kan du laste ned her). Det er første gang det er gjort en slik detaljstudie i Norge.

Høyere utslipp fra oljefelt enn gassfelt
Et av funnene i undersøkelsen er at utslippene per produsert enhet er fem ganger så høye fra norske oljefelter som fra sammenlignbare norske gassfelter. Dersom man tar bort de elektrifiserte gassfeltene, så er utslippene tre ganger så høye fra oljefeltene.

Eldre felt forurenser merKnut Einar Rosendahl
- Vi finner også at utslipp per produsert enhet stiger betydelig når produksjonen ved et felt avtar. Det er for så vidt ikke overraskende at utslippsintensiteten øker, men det er interessant hvor fort den øker når et felt går over i halefasen, sier Knut Einar Rosendahl (bildet).

Undersøkelsen viser at når oljefeltene har nådd førti prosent av gammelt toppnivå, så er CO2-utslippene mer enn doblet per enhet.

- Økt utvinningsgrad gir økte utslipp
Innen olje- og energipolitikken har det vært ett nasjonalt satsingsområde å få mest mulig verdier ut av eksisterende felt. Det pekes på at hver ekstra prosent i utvinningsgrad øker inntektene fra norsk sokkel med flere hundre milliarder kroner. Rosendahl har inntrykk av at det ikke snakkes så mye om utslipp i sammenheng med økt oljeutvinning.

-  Resultatene våre viser at økt utvinningsgrad vil som regel innebære høyere utslippsintensitet, altså høyere utslipp per produsert enhet på disse feltene, sier han.

Utslippene per produsert fat øker betydelig i halefasen til et felt, det vil si når produksjonen avtar fra sitt toppnivå. Et typisk eksempel på dette er vist i Figur 3 (se under), som viser utviklingen for Ekofiskfeltet. Mens utslipp per enhet lå i overkant av 40 kg CO2 per toe mens produksjonen var på sitt maksimale, har utslippsintensiteten gradvis økt til 90 kg i 2012, da produksjonen var litt under halvparten av toppnivået.Utslippene per produsert fat øker betydelig i halefasen til et felt, det vil si når produksjonen avtar fra sitt toppnivå

Stor interesse for resultateneEkaterina Gavenas
Artikkelen i Samfunnsøkonomen bygger på masteroppgaven "On the way to a Cleaner Future: a Study of CO2 Emissions on Norwegian Continental Shelf", som Ekaterina Gavenas (bildet) leverte våren 2014. Knut Einar Rosendahl var hennes veileder på oppgaven. I forhold til masteroppgaven, så inneholder artikkelen, som de nå har skrevet sammen, reviderte estimeringer og analyser.

Teknisk Ukeblad omtalte resultatene i masteroppgaven i august "Utslipp på sokkelen: Disse 5 feltene slipper ut mest på sokkelen", mens Dagens Næringsliv omtalte artikkelen til Gavenas og Rosendahl i saken "Klimautslipp øker raskt", samme dag som artikkelen ble publisert i Samfunnsøkonomen.

Published 18. november 2014 - 12:12 - Updated 7. juli 2021 - 13:14