Bærekraftig akvakultur i utdanning og yrke (VU-PPBA200)

Kurset er for deg som er yrkesfaglærer innen akvakultur, instruktør eller faglige leder i bedrifter som er eller ønsker å bli godkjente opplæringsbedrifter. Kurset tar utgangspunkt i læreplaner i akvakultur for andre og tredje klasse på videregående, og gir deg 30 studiepoeng.

Påmeldingsfrist

21/05/2024
Påmelding

Oppstartsdato

Onsdag 25/09

Studiepoeng

30

Laks som svømmer

Om kurset

I dagens oppdrettsnæring er laks den desidert største oppdrettsarten, og etterspørselen fortsetter å øke. Samtidig blir oppdrettsnæringen hindret i å utvide produksjonen, blant annet på grunn av lakselus, mangel på egnede lokaliteter for produksjon og begrenset tilgang på ferskvann. Oppdrettsnæringen er derfor i rask utvikling, med vekt på bærekraft og ny teknologi. En sentral del ved denne utviklingen er økt bruk av teknologi for gjenbruk av vann (RAS-teknologi). Som følge av endringene i oppdrettsnæringen og den raske utviklingen innen teknologi, kan det være utfordrende for lærere i videregående skole å holde tritt.

Dette videreutdanningstilbudet inneholder en fagspesifikk del, hvor du får oppdatert fagkunnskap i bærekraftig akvakultur og ny teknologi. Ny kunnskap og teknologi medfører også et behov for å utvikle tilpassede didaktiske og pedagogiske tilnærminger. For å møte disse utfordringene inneholder kurset en pedagogisk og yrkesdidaktisk del, som kobles tett opp mot den fagspesifikke delen av kurset.

Videreutdanningstilbudet tar utgangspunkt i nye læreplaner i Vg2 akvakultur og Vg3 akvakulturfaget. Teknologi setter preg på samfunnsutviklingen og på bærekraftig utvikling. Økt teknologisk kompetanse kan bidra til nye løsninger, men det kan også skape nye utfordringer med hensyn til bærekraft. I kurset legger vi derfor stor vekt på overordnet del av læreplanen og hvordan du kan gjøre det tverrfaglige temaet bærekraftig utvikling til en sentral del av undervisningen din.

 • Fagspesifikk del:

  • Nye produksjonsformer og teknologi - Bærekraft knyttet til produksjonsformene - Landbasert produksjon og intro til RAS
  • Generell vannkvalitet – Instrumentering og overvåking i RAS – Biologiske forutsetninger, fiskehelse og fiskevelferd – Smittespredning og forebygging
  • Gasser løst i vann: teknologi og utstyr – Oppvarming/nedkjøling av vann i RAS inkl. introduksjon ventilasjon – pH-kontroll i RAS
  • Partikkelfjerning og slambehandling – Fôringsutstyr og fôrtyper for RAS
  • Ammoniakkfjerning, biofilter – Desinfeksjon – RAS-teknologi og bærekraftig utvikling
  • Vanntransport – Drift/driftsplanlegging og anleggsdesign
  • Nullutslippsanlegg – aquaponic og bioflokk

  Pedagogisk og yrkesdidaktisk del:

  • Pedagogiske og yrkesdidaktiske metoder, teorier og prinsipper for faglig fordypning og praktisk bruk i undervisningen og opplæringen i akvakultur, spesielt den delen som omhandler ny teknologi.
  • Omvendt læreplanarbeid - læreplananalyse
  • Praksis for vurdering av måloppnåelse, der vi tar for oss ulike metoder for vurdering for læring, med fokus på elevenes ulike læreforutsetninger.
 • Gjennom hele kurset skal du arbeide med et utviklingsprosjekt som tar utgangspunkt i en egen problemstilling innen undervisning eller opplæring i akvakultur, og prosjektet skal knyttes til din egen Gjennom hele kurset skal du arbeide med et utviklingsprosjekt som tar utgangspunkt i en egen problemstilling innen undervisning eller opplæring i akvakultur, og prosjektet skal knyttes til din egen arbeidsplass. Du vil få en innføring i aksjonslæring, et verktøy som kan brukes for å systematisk analysere og utvikle din egen undervisning. Du vil dele erfaringer fra prosjektet med de andre deltakerne, og sammen skal dere reflektere over og skape ny innsikt innen ulike problemstillinger.

 • Kurset er en kombinasjon av samlinger og nettbasert opplæring. Du vil delta på fire fysiske todagerssamlinger og to nettbaserte todagerssamlinger. Tre av de fysiske samlingene vil foregå på campus Ås, og det er mulighet for å gjennomføre en samling på en deltagende skole. Dette blir avklart ved studiestart. Samlingene består av forelesninger, diskusjoner, erfaringsdelingsseminarer og praktisk arbeid. På campus får du tilgang til ulike laboratoriefasiliteter, fiskeanlegg med RAS, vannanalyselaboratorium, tekniske laboratorier og et skolelaboratorium hvor vi kan gjennomføre praktiske øvelser og demonstrasjoner.

 • Uke 39 - onsdag 25. til torsdag 26. september

  Uke 46 - onsdag 13. til torsdag 14. november

  Uke 50 - onsdag 11. til torsdag 12. desember

  Uke 5 - onsdag 29. til torsdag 30. januar

  Uke 12 - onsdag 19. til torsdag 20. mars

  Uke 21 - onsdag 21. til torsdag 22. mai

 • Emnet vurderes som bestått/ikke bestått, og bestått eksamen gir 30 studiepoeng fra NMBU. Eksamen er muntlig og vil være tilknyttet utviklingsprosjektet. Det er krav om minst 80 % frammøte på kurset for å kunne gå opp til eksamen.

  Hvis du gjennomfører minst 80 % av kurset uten å avlegge eksamen, vil du få utstedt et kursbevis (etterutdanning).

 • Pris: Kr 30 000

  Kostnader til reise, opphold, mat og kurslitteratur inngår ikke i avgiften og må påregnes i tillegg.

  Hvis du jobber som lærer i skolen kan du søke Udir om midler til å dekke kursavgiften gjennom KfK-ordningen.

Påmelding

Påmelding er bindende. Avmelding etter påmeldingsfrist belastes med en avgift på kr 10 000. Ved avmelding senere enn 10 virkedager før kursstart eller ved manglende fremmøte belastes full kursavgift. Det tas forbehold om at det er nok påmeldte til at kurset kan gjennomføres.

Frist for å søke stipend- eller vikarordning hos Udir er 1. mars. http://www.udir.no/videreutdanning 

 • Kurset vil gjennomføres med følgende lærere:

Kontaktpersoner: