Tverrfaglig undervisning (etterutdanning)

.
. Foto: Knut Omholt

Tverrfaglig undervisning er et stort satsingsområde i Fagfornyelsen, og handler om å skape læring hos elever på tvers av fag. Det legger også til rette for at elevene skal se sammenhenger både mellom ulike skolefag og mellom fagene og verden utenfor skolen.

Vi tilbyr oppfølging av lærerteam som vil ta utgangspunkt i de tverrfaglige temaene i Fagfornyelsen ved planlegging, gjennomføring og evaluering av undervisningsopplegg. Vår rolle er å være en utviklingspartner som støtter lærerne i de ulike fasene av utviklingsarbeidet, kommer med innspill og er en kritisk venn. Under finner du lenker til eksempler på prosjekter vi har inngått med skoleeiere.

 • Den nye læreplanen fremhever en aktiv og utforskende elevrolle. Målet er å utdanne dyktige folk til yrkeslivet, men også å forberede elevene på demokratisk deltakelse i samfunnet. Elever som har dårlig erfaringer med skole vil kunne føle seg fremmedgjort i undervisningen. NMBU tilbyr oppfølging av skoler og lærerteam som vil ta utgangspunkt i slike elevers egne livserfaringer ved planlegging, gjennomføring og evaluering av tverrfaglig undervisningsopplegg. 

  Et viktig mål for opplæringen er å fremme elevenes allsidige utvikling og stimulere deres personlige utvikling. Opplæringen skal også støtte elevenes identitetsarbeid, og styrke deres etiske, sosiale og kulturelle kompetanse. Dette skal fremme elevenes evne til demokratisk deltakelse og forståelse.

  Inkludering i skolen innebærer at alle elever skal ha tilhørighet til en klasse og ta del i fellesskapet. Det er viktig å anerkjenne og verdsette mangfoldet av elever, og se elevmangfoldet som en berikelse og ressurs. Forskning viser at elevenes sosiale bakgrunn er utslagsgivende for hvordan undervisningen «treffer». Med sosial bakgrunn mener vi foreldrenes utdannelsesnivå, innvandringskategori (1. eller 2. generasjon) og familiens opprinnelsesland. Dette bildet er imidlertid sammensatt.

  Skolefaglig innhold som tar opp relevante problemstillinger fra elevenes egne liv, kan engasjere elevene. Det kan dessuten være en «vitamininnsprøytning» for faglig og sosial læring samt personlig utvikling. I støttemateriellet til Fagfornyelsen fremheves det at faglig innhold berører ikke bare elevens tanker, men også deres følelser og holdninger til seg selv, hverandre og omverden. Valg av innhold kan således bidra til å bekrefte eller utfordre elevenes identitet og selvbilde, og deres relasjoner i klassen (Udir 2020).

  Elevene skal kunne nå kompetansemålene i fag uavhengig av hvilken erfaringsbakgrunn de har. I noen tilfeller krever dette at lærere utnytter handlingsrommet som finnes i læreplanen til det fulle. Vi ved NMBUs lærerutdanning ønsker å utforske dette handlingsrommet sammen med lærere.

  Rammer:

  • Lærerteam fra én skole
  • Aktuelle fag: De fagene som skolen ønsker å involvere, hvor samfunnsfag er ett av dem
  • Trinn: 8-13
  • 4 samlinger for lærerteam à 2 timer
  • Møter med ledelsen, mellomarbeid og observasjon av timer

  Faglig ansvar

 • Livsvalg, verdier, identitet, selvbilde, mening… det tverrfaglige temaet Folkehelse og livsmestring som skal inn i skolen ved Fagfornyelsen, inneholder essensielle aspekter ved det å utvikle seg som menneske. Det gjør at dette er et viktig og spennende tema med mange muligheter! NMBU tilbyr oppfølging for skoler og lærere som vil ha støtte i tverrfaglig arbeid innen dette området.

  Vi ønsker å samarbeide med lærere fra ulike fag, for eksempel norsk, samfunnsfag, naturfag, KRLE, kunst og håndverk/kunst design og arkitektur. På det viset kan deltakerne se hvilke møtepunkter som kan danne grunnlag for tverrfaglige prosjekter.

  Målet med samarbeidet er at lærerne skal finne mulige vinklinger på temaet i sitt fag og planlegge hva de kan gjøre i sin egen undervisning. De skal kunne se hvordan denne undervisningen kan møte opplegg i andre fag, slik at det som gjøres i de ulike fagene danner en sammenheng og utdyper hverandre til det beste for elevenes danning og læring i fag.

  Temaet er beskrevet i Overordnet del, og varianter av denne beskrivelsen er tatt inn i de enkelte læreplaner. Når en skal lage undervisningsopplegg i skolen, vil utgangspunktet være de overordnede fremstillinger av temaet, men en må også rette seg mot kompetansemål i hvert av de involverte fagene. Vi vil i samarbeid med lærere ta for oss kjernepunktene i beskrivelsen av temaet i læreplanverket og utforske det videre i lys av lærernes ideer.

  Siden temaet er sammensatt, vil vi nærme oss det fra flere perspektiv, som i forening skal danne en helhetlig betraktning. Vi tar sikte på at lærere skal kunne lage tverrfaglig undervisningsopplegg som gjør elever i stand til både å se inn i seg selv og å rette oppmerksomheten utover og sette sitt liv inn i en større sammenheng. Aktuelle tilnærminger vil være:

  • Skjønnlitteratur, myter, eventyr og biografier som forteller i symboler eller realistisk om typiske utfordringer i livet
  • Religioners og livssyns perspektiver på de eksistensielle spørsmål og det spirituelles betydning
  • Psykologiske teorier om hvordan psyken kan anses sammensatt av en rekke delpersonligheter som interagerer med hverandre og danner grunnlag for identitet og forhold til fellesskapet
  • Nevrobiologiens fremstilling av hvordan nervesystemet er bygget opp og fungerer, hvordan psyke og kropp påvirker hverandre og hvordan kjemiske stoffer virker inn
  • Perspektiver på forholdet mellom skapende aktiviteter og personlig utvikling

  Rammer:

  • Lærerteam fra én skole
  • Aktuelle fag: De fagene som skolen ønsker å involvere
  • Trinn: 8-13
  • 4 samlinger for lærerteam à 2 timer
  • Møter med ledelsen, mellomarbeid og observasjon av timer

  Faglig ansvar

 • Vi tilbyr samarbeid med skoler og lærere som ønsker å utvikle og prøve ut tverrfaglig undervisning i tråd med Fagfornyelsen. NMBU har miljøer som forsker på de store globale spørsmålene om miljø, bærekraftig utvikling, bedre folke- og dyrehelse, klimautfordringer, fornybare energikilder, matproduksjon og areal- og ressursforvalting.

  Overordna del av den nye læreplanen er et godt utgangspunkt for tverrfaglig undervisning om bærekraftig utvikling i ulike fag. Målet med denne innsatsen er at elevene utvikler kompetanse gjennom arbeid med problemstillinger fra ulike fag. Elevene skal få innsikt i utfordringer og kontroverser knyttet til bærekraftig utvikling. De skal forstå hvordan vi gjennom kunnskap og samarbeid kan finne løsninger, og de skal lære om sammenhenger mellom handlinger og konsekvenser. 

  Bærekraftig utvikling er et mangefasettert begrep. I ulike fag vektlegges ulike dimensjoner, som for eksempel sosiale dimensjoner, økonomiske dimensjoner og naturvitenskapelige dimensjoner. Vi vil legge vekt på å gi elevene unike erfaringer ved bruk av elevaktiv læring hvor også elevene plasserer seg selv og sine interesser i møte med bærekraftig utvikling. På denne måten vil elevene jobbe tverrfaglig med bærekraftig utvikling på en elevsentrert og engasjerende måte. I tillegg skal elevene tilegne seg kunnskap om samspillet mellom natur, individ, teknologi, arbeidsliv og samfunn. Det er et mål å fremme elevenes evne til kritisk tenkning, og å inspirere dem til å ta bevisste valg i hverdagen, på fritiden og på arbeidsplassen.

  Et eksempel er vårt samarbeid med Ski vgs. De har gjennomført tverrfaglige prosjekt der tema er livssyklusanalyse av forbruksprodukter. Her har elever valgt å utforske produkter som de selv har et forhold til. Prosjektet resulterte i at Ski vgs. fikk Utdanningsforbundets klimapris i 2019. Les mer om prosjektet i artikkelen fra Østlandets blad

  Lærerutdanningen ved NMBU tilbyr oppfølging av lærerteam som vil ta utgangspunkt i bærekraftig utvikling ved planlegging, gjennomføring og evaluering av undervisningsopplegg i gjeldende fag. Lærerutdanningens rolle er å være en utviklingspartner som støtter lærerne i de ulike fasene av utviklingsarbeidet, kommer med innspill og er en kritisk venn. Oppfølgingen tilpasses skolens behov.

  Rammer:

  • Lærerteam fra én skole
  • Aktuelle fag: De fagene som skolen ønsker å involvere, hvor naturfag er ett av dem
  • Trinn: 8-13
  • 4 samlinger for lærerteam à 2 timer
  • Møter med ledelsen, mellomarbeid og observasjon av timer

  Faglig ansvar

Kontakt oss

Er du skoleeier og lurer på hvordan vi kan tilpasse utviklingsprosjekter innen tverrfaglig undervisning for din skole? Ta kontakt!