Programmering i fag

Programmering er et nyttig verktøy som lar elever utforske og lære innen realfag, og vektlegges i Fagfornyelsen. Hvis du er realfagslærer og har lyst til å lære mer om hvordan du kan bruke programmering i undervisningen din, kan en av våre utviklingspakker være noe for deg.

Hvorfor skal du lære programmering?

Etter Fagfornyelsen skal alle elever lære seg å bruke og lage programmer i realfag. For at de skal kunne lære seg dette, trenger de lærere som:

 • kan programmere
 • kan lære bort programmering
 • kan bruke programmering som et læringsfremmende verktøy i undervisning

Våre utviklingspakker

Hensikten med våre kompetansepakker er å hjelpe deg å få kunnskapen, kompetansen og verktøyene du trenger for å kunne implementere programmering på en god måte i undervisningen din. Vi vil også vise deg hvordan du kan bruke programmering for å øke elevenes forståelse for og kunnskap om realfag. Det er elevens læring i faget som vil være i sentrum, mens programmeringen er et verktøy.

 • I samarbeid med Vitenparken tilbyr vi denne samlingsbaserte kompetansepakka som tar for seg både blokkbasert og tekstbasert programmering, og overgangen mellom disse. Her jobber vi med programmering i relevante fag (matematikk, naturfag, musikk og kunst og håndtverk), med vekt på praktiske opplegg og bruk av fysiske programmeringsverktøy som Micro:Bit. Målgruppen er lærere på mellom- og ungdomstrinnet.

  Mange elever og lærere synes at overgangen fra blokkbasert programmering på barne- og ungdomstrinnet til tekstbasert programmering i videregående skole er krevende. Målet med denne kompetansepakka er å gi deg trygghet og håndfaste idéer slik at du kan bruke programmering som et nyttig verktøy for læring i fagene, og håndtere overgangen fra blokkbasert til tekstbasert programmering. Vi legger også vekt på bruk av fysiske verktøy og konkreter.

  Kompetansepakka tar utgangspunkt i de nye læreplanene i realfag, og følgende innholdselementer vil stå sentralt:

  • Introduksjon til blokk- og tekstprogrammering
  • Praktisk programmering med mange eksempler
  • Konkrete eksempler på undervisningsopplegg
  • Utfordringer knytta til overgangen mellom blokk og tekst

  Micro:bit og MakeCode vil være våre primære plattformer for blokkbasert programmering. Disse kan brukes både på iPad, PC og Chromebook. Innen tekstprogrammering vil vi bruke Python, som er kraftig og fleksibelt, og et av verdens mest brukte programmeringsspråk. Vi legger til rette for kollektiv kompetanseutvikling og at du skal få delt kunnskapen din med andre ved din skole mellom samlingene. Du trenger ingen forkunnskaper.

  Kurset er utviklet sammen med Vitenparken, som har lang erfaring med å gjennomføre kurs i blokkprogrammering for lærere i grunnskolen. Lærerutdanninga ved NMBU har tilsvarende erfaring med å gjennomføre etterutdanning i tekstprogrammering for lærere i videregående skole.

  Vi tilpasser opplegget til skoleeiers behov, både med hensyn til innhold, omfang og gjennomføring. Denne samlingsrekka har vært gitt til Asker, Oslo og Nordre Follo tidligere år, og vil i 2023/2024 gis i Asker og Oslo.

 • I denne kompetansepakka vil lærere fra ulike skoler få en introduksjon til programmering i Python, og didaktisk bruk av programmering i undervisning. Vi kan jobbe med eksempler fra alle realfagene, eller fokusere mer på bestemte fag, avhengig av ønsker og behov.

  Innhold

  Denne kompetansepakka har som mål å øke realfagslæreres praktiske og didaktiske kompetanse knyttet til bruk av programmering i undervisninga. Lærerutdanninga ved NMBU har lang erfaring med å gjennomføre etterutdanning i programmering for lærere i videregående skole, og har gjennomført flere samlingsrekker i Oslo og Viken.

  I kompetansepakka har vi som mål at deltakerne skal:

  • Lære grunnleggende Python-programmering
  • Kunne formidle programmering til elevene
  • Lære hvordan programmering kan brukes didaktisk for å øke læringen til elever
  • Motivere lærere for bruk av programmering i realfagene
  • Kunne implementere programmering innen realfagene (matematikk, naturfag, fysikk, biologi, kjemi og geofag)
  • Kunne videreutvikle egen programmeringskompetanse etter endt kurs

  Dette tilbudet har tidligere blitt gitt i form av 6 samlinger à 4 timer. På de tre første samlingene var hovedfokuset på opplæring i Python, og enkle programmeringsopplegg innen matematikk og naturfag. På de tre siste samlingene jobbet vi med mer avanserte programmeringsopplegg til undervisning i matematikk, naturfag, fysikk, biologi, kjemi og geofag.

  For fremtidige tilbud vil vi tilpasse omfang og innhold til ulike skoleeiere. Hvis dere ønsker opplæring i grunnleggende programmering, vil vi knytte dette innholdet til relevante undervisningseksempler. I den didaktiske delen av kompetansepakka viser og diskuterer vi hvordan dere programmering for å styrke realfagene. Dette viser vi med konkrete eksempler og forslag til undervisningsopplegg som har blitt gjennomført og testa på elever, og modifisert etter utprøving. Alle de didaktiske undervisningsoppleggene vi presenterer er knyttet opp mot konkrete kompetansemål i fagene. Vi kan dessuten sette av tid til at lærerne får utvikle eller videreutvikle egne undervisningsopplegg i realfag med programmering.

  Kompetansepakka er både for de med lite/ingen erfaring innen programmering, og de som har programmeringserfaring fra før.

  Samlinger og organisering

  Etterutdanningen består av to deler:

  • 3 samlinger à 4 timer i høsthalvåret (nybegynner)
  • 3 samlinger à 4 timer i vårhalvåret (viderekommen)

  Samlingene vil gjennomføres på NMBUs campus Ås. Mellom hver samling vil du få mellomarbeid og programmeringsoppgaver som kan gjøres i kollegiet.

  Mål

  Hovedmålet er å øke realfagslæreres praktiske og didaktiske kompetanse knyttet til bruk av programmering i undervisning for at elever skal lære realfag.

  Kurset har følgende delmål:

  • Lære grunnleggende Python-programmering
  • Kunne formidle programmering til elevene
  • Lære hvordan programmering kan brukes didaktisk for å øke læringen til elever
  • Motivere lærere for bruk av programmering i realfagene
  • Kunne implementere programmering innen realfagene (matematikk, naturfag, fysikk, biologi, kjemi og geofag)
  • Kunne videreutvikle egen programmeringskompetanse etter endt kurs
 • Målet med dette utviklingsprosjektet er å hjelpe skoler og lærere i lærerteam med å utvikle undervisningsopplegg med programmering i realfag. Målgruppen er lærere i ungdomsskole og videregående skole.

  Etterutdanninga tar utgangspunkt i LK20 og lærernes erfaringer for å gi en skolebasert oppfølging i bruk av programmering med språket Python i realfagsundervisning. Vi vil reise til den enkelte skole og gi oppfølging av lærerteam som ønsker å utvikle undervisningsopplegg der programmering brukes som et verktøy for å fremme læring, forståelse og utforsking i realfag.

  Faglig input fra vår side kan være å gjennomgå programmering eller holde inspirasjonsforedrag med eksempler på undervisning med programmering i realfag. I utarbeidingen av nye opplegg vil vi vektlegge deres behov og hvilke realfaglige tema dere er interessert i, og hjelpe dere i utviklingsarbeidet. Vi blir også gjerne med inn i klasserommet for å observere hvordan dere gjennomfører undervisningen og effekten den har på elevene.

  Vår rolle er å være en utviklingspartner som støtter deg i de ulike fasene av utviklingsarbeidet, kommer med innspill og er en kritisk venn. Vi tilpasser oppfølgingen etter behovene til din skole.

  Hvordan bruke datasett i undervisning

  En av styrkene til programmering som verktøy, er at det gir mulighet til å bruke store, reelle datasett i undervisninga – men dette kan være utfordrende hvis man ikke har erfaring med det fra før. Det kan også være lærerne i teamet er interesserte i å finne og formatere egne datasett. Vi kan bidra både på det rent tekniske med formatering og innlasting av datasett, og i de didaktiske diskusjonene rundt hva som er gode datasett og hvordan det kan bidra til å øke forståelse i faget.

  Hvordan lage undervisningsopplegg med programmering

  Det er mange ting å tenke på når du skal lage gode undervisningsopplegg med programmering der faget står i fokus (og ikke programmeringa i seg selv). Dette gjelder både når du lager noe helt fra bunnen, og når du lager opplegg med utgangspunkt i andre opplegg. Vi vil være en samarbeidspartner i å utvikle kompetanse i lærerteam knytta til oppbygging, utprøving og tilpasninger av undervisningsopplegg med programmering.

  Rammer

  Dette tilbudet har blitt gjennomført med skoler i Oslo tidligere, både ungdomsskoler og videregående skoler. Da gikk opplegget over 4 samlinger/besøk à 2 timer, men omfanget og oppfølginga tilpasses skolens behov og ønsker.

  • Lærerteam fra én skole
  • Aktuelle fag: Ett eller flere av realfagene
  • Trinn: 8-13
  • Samlinger for lærerteam: 4 samlinger à 2 timer, eller 5 samlinger à 1,5 time
  • 2 møter med ledelse/teamledelse, planlegging og evaluering
 • Hensikten med lærernettverk i programmering er å skape samarbeid på tvers av skoler mellom lærere som ønsker å videreutvikle bruk av programmering i undervisning. I dette nettverket vil vi ta utgangspunkt i læreplan, litteratur og lærernes erfaringer, knytta til programmering i skolen.

  Mulige temaer for samlinger er:

  • Elevforutsetninger
  • Didaktisk bruk av programmering
  • Differensiering
  • Gode oppgaver
  • Vurdering
  • Utforskende programmering
  • Integrering av programmering i fag

  Opplegget justeres underveis i tråd med deltakernes kompetanse og behov. I samlingene tar vi utgangspunkt i lærernes egen undervisning, og de områdene de ønsker å utforske og forbedre.

  Nettverket vil ha plass til inntil 20 lærere fra ulike skoler, og lærerne vil møtes på fysiske eller digitale samlinger gjennom året. Vi vil også legge opp til mellomarbeid mellom samlingene. Omfanget vil tilpasses skoleeiers behov.

  På lærerutdanninga ved NMBU har vi gode erfaringer med å tilrettelegge for nettverk av ressurslærere i naturfag, som du kan lese mer om her.

  Vi har sett at lærerne i nettverket har hatt stort utbytte av å delta i nettverket, og vi ser behov for noe liknende i programmering. Vi vil gjerne inngå samarbeid med skoleeiere om etterutdanning av ressurslærere i programmering. Ta kontakt!