VU-PPUN300 Universitetspedagogikk for ansatte med undervisningsoppgaver

Studiepoeng:10

Ansvarlig fakultet:Fakultet for realfag og teknologi

Emneansvarlig:Linda Helén Godager

Campus / nettbasert:Undervises campus Ås

Undervisningens språk:Norsk

Antall plasser:20

Frekvens:Årlig

Forventet arbeidsmengde:250 timer

Undervisnings- og vurderingsperiode:Emnet starter i vår-parallellen. Emnet har undervisning/vurdering i vår- og høstparallellen.

Om dette emnet

Emnet behandler tema som er sentrale i å utvikle kompetanse til å fremme god undervisning og læring. Deltakerne skal etter å ha avsluttet emnet kunne legge til rette for studentenes læring ved å vurdere, velge og begrunne hensiktsmessige mål og innhold for sine undervisningsopplegg, og finne metoder som er hensiktsmessige i forhold til dette innenfor fagområdet de underviser i.

Ved påbygning med et refleksjonsnotat og et en-dagsseminar vil VU-PPUN300 gi basiskompetanse i universitetspedagogikk (tilsvarende PPUN400) for deltakere som ansettes i faste vitenskapelige stillinger med undervisningsoppgaver.

Dette lærer du

Kunnskap

Kandidaten kan redegjøre for

 • læringsteorier som er relevante i forhold til sin undervisning
 • aktuelle didaktiske spørsmål og tilnærminger innen sitt fag
 • de prinsipper som kan legges til grunn i planlegging av undervisning
 • hvordan det studieprogrammet som ens undervisning hører inn under er bygget opp og hvordan en som teknisk-/administrativt ansatt kan anvende sin kompetanse innenfor dette
 • prinsipper for hvordan en kan veilede enkeltstudenter og grupper
 • aktuelle undervisningsmetoder og undervisningsprinsipper, i spennet fra forelesning til problembasert læring
 • hvordan en kan analysere og beskrive arbeidsoppgaver og hvordan en kan spesifisere kvalifikasjoner som trengs i å utføre oppgavene
 • hvordan en kan legge opp vurdering av og for læring
 • hvordan studiekvalitetsarbeid og evaluering av undervisning er lagt opp ved NMBU
 • NMBUs læringsfilosofi og dens teoretiske og praktiske implikasjoner.

Ferdigheter

Kandidaten kan

 • anvende den ovennevnte kunnskapen til å legge opp sin undervisning i den enkelte økt og over tid med sikte på å fremme studentenes læring
 • bidra til å utvikle læringsmiljøet blant studenter og ansatte
 • reflektere over sin undervisning og videreutvikle denne
 • finne fagstoff som kan belyse spørsmål en støter på i opplegg og utvikling av egen undervisning.

Generell kompetanse

Kandidaten

 • har innsikt i etiske problemstillinger som kan melde seg i undervisningen og kan uttrykke overfor impliserte hvilke hensyn som må tas i betraktning
 • kan formidle eget utviklingsarbeid muntlig og skriftlig
 • kan kommunisere med andre lærere som er involvert i det aktuelle emne og studieprogram om hvordan undervisningen skal legges opp, og i denne forbindelse kunne vise til relevante pedagogiske perspektiv.
 • Forelesninger om sentrale pedagogiske prinsipper, teorier og begreper. Diskusjon deltakerne imellom, i grupper og plenum, for å utveksle erfaringer og tilegne seg stoffet i emnet. Øvinger i å presentere, demonstrere, instruere og veilede oppgaver. Utvikle opplegg for utprøving i egen undervisning. Skrive prosjektoppgave på grunnlag av tiltakene i egen undervisning.
 • Det gis veiledning i øvinger i samlingene og under skriving av prosjektoppgaven. Deltakerne arbeider i skrivegrupper med å gi tilbakemelding på hverandres undervisningsopplegg og skriftlige fremstilling av dette.
 • Litteraturliste blir oppgitt ved kursstart.
 • Deltakere må ha undervisningserfaring fra universitet/høgskole.
 • Individuell skriftlig oppgave.

  Vurderingsuttrykk er Bestått/Ikke bestått.  Oppgave Karakterregel: Bestått/ Ikke bestått
 • Ekstern sensor deltar i vurdering av et tilfeldig utvalg av de skriftlige oppgavene.
 • Være til stede i en annen deltakers undervisning og gi tilbakemelding på denne.

  Ha en annen deltaker på besøk som observatør i sin egen undervisning og skrive en rapport på grunnlag av tilbakemeldingen.

  Delta i minimum 80% av undervisningen i emnet.

 • Informasjon om påmelding til emnet blir lagt ut på NMBU sin internside, under aktuelle saker, semesteret før oppstart av nytt kurs. Det er krav om minst 10 påmeldte studenter for at kurset gjennomføres.
 • Vårparallell: En samling à 4 dager og en samling à 3 dager

  Høstparallell: En samling à 3 dager

  Undervisningstiden består av 15 timer forelesninger, 20 timer diskusjoner og gruppeoppgaver, 15 timer praktiske øvinger, 10 timer forberedelse og presentasjon av tiltak i egen undervisning.

 • Emnet er beregnet for stipendiater, post.docs, teknisk og administrativt personale som underviser i UH-sektoren.