VU-PPMD240 Videreutdanning i matematikk 2 - Problemløsing, tallteori og matematikkdidaktikk

Studiepoeng:15

Ansvarlig fakultet:Fakultet for realfag og teknologi

Emneansvarlig:Stine Marie Fykse Haraldsen

Campus / nettbasert:Undervises campus Ås

Undervisningens språk:Norsk

Antall plasser:35

Frekvens:Årlig

Forventet arbeidsmengde:Deltakelse på fysiske samlinger: 90 timer. Nettforelesninger ca. 3 timer per uke i ca. 19 uker: ca. 60 timer. Eget arbeid med oppgaveregning, innleveringsoppgaver, etc: 225 timer. Totalt ca. 375 timer. Om lag 21 timer per uke.

Undervisnings- og vurderingsperiode:Emnet starter i vårparallellen, og har undervisning/vurdering i vårparallellen.

Om dette emnet

 • Tallteori: Matematisk induksjon, divisjon og delbarhet, største felles divisor og minste felles multiplum, Euklids algoritme, primtall, Erastothenes' sil, diofantiske likninger, kongruensregning, lineære kongruenser, Fermats lille teorem, gruppeteori, anvendelser inkludert RSA-kryptering. Programmering av utvalgte temaer.
 • Problemløsing: Innføring i problemløsing, Problemløsingstaktikker som bruk av symmetri, ekstremalprinsippet, Dirichlets boksprinsipp, og invarianter. Utvalgte temaer blant grafteori, komplekse tall og genererende funksjoner.
 • Matematikkdidaktikk: Gjennomgang og utforsking av matematikkfagets varierte tenke- og arbeidsmåter, med utgangspunkt i læreplaner, kompetansemål og prinsipper for god matematikkundervisning. Planlegging, gjennomføring og vurdering av og for læring. Ett arbeidskrav i emnet vil kreve kunnskapsdeling i eget kollegium.

Tilpasset opplæring vil være integrert i det matematiske og matematikkdidaktiske innholdet i emnet.

Dette lærer du

Kunnskap:

 • Du kjenner til grunnbegreper og setninger fra den matematiske teorien, og bruksområder for disse.
 • Du har kunnskap om matematikkdidaktiske prinsipper og teorier som sammen gir et variert repertoar av læringsstrategier samt arbeids- og vurderingsmetoder i matematikkfaget.
 • Du har kunnskap om læreplaner og kompetansemål i matematikk rettet mot trinn 8-13.
 • Du har kunnskap om faglige og motivasjonsmessige utfordringer for elever, og hvordan undervisning i matematikk kan tilrettelegges for ulike elever.
 • Du har kunnskap om hvordan IKT og digitale verktøy kan brukes i planlegging, gjennomføring og vurderinger i matematikk.

Ferdigheter:

 • Du kan anvende gjennomgått teori til å løse problemer innenfor tallteori.
 • Du kan bruke gjennomgåtte problemløsingsteknikker for å utforske og løse ulike problemer.
 • Du kan planlegge, gjennomføre og vurdere undervisning basert på forsknings- og erfaringsbasert kunnskap og skolens styringsdokumenter.
 • Du kan lede og legge til rette for undervisningsforløp som fører til gode faglige og sosiale læringsprosesser.
 • Du kan bruke varierte arbeidsmetoder, tilpasse opplæringen, samt skape et motiverende og inkluderende læringsmiljø.
 • Du kan ta i bruk vurderingsformer som bidrar til å fremme læring i faget.
 • Du kan anvende IKT for å fremme god læring og vurderingspraksis i matematikk.

Generell kompetanse:

 • Du kan, med hjelp av kunnskap fra andre deler av matematikken, bedømme gyldigheten av matematiske formuleringer av problemer og løsninger på disse.
 • Du kan med stor grad av selvstendighet reflektere over egen undervisningspraksis i matematikk, videreutvikle egen matematikkdidaktisk kompetanse gjennom faglitteratur, forskning og erfaring, og bidra til både kollegers og skolens utvikling.
 • Du kan formidle matematikkdidaktiske problemstillinger, muntlig og skriftlig.
 • Du kan orientere deg i, og forholde deg kritisk til, faglitteratur.
 • Enveis forelesninger på nett og toveis nettøvinger. 3 samlinger à 5 dager i løpet av semesteret på campus i Ås. Mellom samlingene er det i tillegg et tilbud med regneøvinger. Matematikkdidaktiske prinsipper gjennomgås på samlinger. Mellom samlingene skal studentene bruke prinsippene i praksis og reflektere over dette.

  I løpet av semesteret vil det være obligatoriske innleveringer i matematikk og matematikkdidaktikk.

 • Foruten de fysiske samlingene og nettsamlingene blir informasjon og fagstoff samlet i Canvas. Canvas eller annet nettforum brukes som kommunikasjonsplattform mellom student og faglærere. Det blir også satt opp øvinger med hjelpelærer tilstede.
 • Pensumlitteratur, hjelpelitteratur, m.m. oppgis på kursets Canvasside ved kursstart.
  • Matematikk R1 eller tilsvarende (for eksempel 2MX eller 2MN).
  • 30 studiepoeng i matematikk og/eller matematikkdidaktikk, eller tilsvarende
  • Godkjent lærerutdanning.
 • Kurset har en samlet vurdering som består av to deler som vektes likt: Kurset har én skriftlig delprøve (3,5 timer) i tallteori. I tillegg skal studentene levere en skriftlig (semester)oppgave i matematikkdidaktikk.

  I problemløsingsdelen av kurset så blir det obligatorisk arbeid som må godkjennes for å få karakter i emnet. Vurderingen i tallteori og semesteroppgaven vektes likt i karaktersetting og utgjør samlet hele karakteren for emnet.  Skriftlig eksamen Karakterregel: Bokstavkarakterer Hjelpemiddel: B2 Utdelt kalkulator, spesifiserte andre hjelpemidler Semesteroppgave Karakterregel: Bokstavkarakterer
 • Ekstern sensor deltar sammen med intern sensor ved utformingen av eksamensoppgavene og sensorveiledningen. Ekstern sensor kontrollerer intern sensors vurdering av et tilfeldig utvalg kandidater som en kalibrering med visse mellomrom i henhold til faktultetets retningslinjer for sensur.
 • De fysiske samlingene på campus i Ås er obligatoriske og det kreves 80% oppmøte.

  Det blir jevnlig innleveringsoppgaver i matematikk der et gitt antall må bestås for å få karakter i emnet.

  Det blir også gitt obligatoriske oppgaver i matematikkdidaktikk.

 • Fysiske samlinger i Ås 15 dager, totalt 90 timer. Forelesninger på nett 19 uker ca. 3 timer, totalt ca. 60 timer. Til sammen ca. 150 timer.
 • Lærere tatt opp under Kompetanse for kvalitet videreutdanning i matematikk i regi av Utdanningsdirektoratet.
 • 5 studiepoeng mot VU-PPMD120.

  5 studiepoeng mot VU-PPMD220B.

 • Realfag