VU-PPMD230 Videreutdanning i matematikk 2 - Lineær algebra og matematikkdidaktikk

Studiepoeng:15

Ansvarlig fakultet:Fakultet for realfag og teknologi

Emneansvarlig:Marte Bråtalien

Campus / nettbasert:Undervises campus Ås

Undervisningens språk:Norsk

Antall plasser:35

Frekvens:Årlig.

Forventet arbeidsmengde:Deltakelse på fysiske samlinger: 90 timer. Nettforelesninger ca 3 timer per uke i 13 uker: 40 timer. Eget arbeid med oppgaveregning, innleveringsoppgaver, etc: 245 timer. Til sammen 375 timer, om lag 21 timer per uke.

Undervisnings- og vurderingsperiode:Emnet starter i høstparallellen og har undervisning/vurdering i høstparallellen.

Om dette emnet

 • Lineær algebra: Lineære likningssystemer, Gauss-eliminasjon, inverse matriser, determinanter, basiser, egenverdier og egenvektorer, vektorrom og underrom, lineære transformasjoner, skifte av basis, indreprodukter og indreproduktrom, norm og lengde, ortogonalitet, minste kvadraters problemer, ortogonale projeksjoner. Hvis tid: Utvalgte temaer blant kvadratiske former, singulærverdidekomposisjon, prinsipalkomponentanalyse, Tikhonov-regularisering.
 • Matematikkdidaktikk: Gjennomgang og utforsking av matematikkfagets varierte tenke- og arbeidsmåter, med utgangspunkt i læreplaner, kompetansemål og prinsipper for god matematikkundervisning. Planlegging, gjennomføring og vurdering av og for læring, med utgangspunkt i matematikkdidaktiske prinsipper for god matematikkundervisning.

Tilpasset opplæring vil være integrert i det matematiske og matematikkdidaktiske innholdet i emnet.

Dette lærer du

Kunnskap

Studentene skal:

 • kjenne til grunnbegreper og setninger fra teorien.
 • kjenne til grunnleggende metodikk innen lineær algebra.
 • ha kunnskap om matematikkdidaktiske prinsipper og teorier som sammen gir et variert repertoar av læringsstrategier samt arbeids- og vurderingsmetoder i matematikkfaget.
 • ha kunnskap om læreplaner og kompetansemål i matematikk rettet mot trinn 8-13.

Ferdigheter

Studentene skal

 • kjenne til grunnleggende metoder for løsning av likningssystemer, også numerisk.
 • kunne bruke teorien til å løse problemer innen lineær algebra.
 • kunne planlegge, gjennomføre og vurdere undervisning basert på forsknings- og erfaringsbasert kunnskap og skolens styringsdokumenter.
 • kunne lede og legge til rette for undervisningsforløp som fører til gode faglige og sosiale læringsprosesser.
 • kunne bruke varierte arbeidsmetoder, tilpasse opplæringen, samt skape et motiverende og inkluderende læringsmiljø.
 • kunne ta i bruk vurderingsformer som bidrar til å fremme læring i faget.

Generell kompetanse

 • Studentene skal kunne reflektere over egen undervisningspraksis i matematikk, videreutvikle egen matematikkdidaktisk kompetanse gjennom faglitteratur, forskning og erfaring, og bidra til både kollegers og skolens utvikling.
 • Studentene skal kunne formidle matematikkdidaktiske problemstillinger, muntlig og skriftlig.
 • Studentene skal kunne orientere seg i, og forholde seg kritisk til, faglitteratur.
 • Enveis forelesninger på nett og toveis nettøvinger. 3 samlinger à 5 dager i løpet av semesteret på campus i Ås. Mellom samlingene er det i tillegg et tilbud med regneøvinger. Matematikkdidaktiske prinsipper gjennomgås på samlinger. Mellom samlingene skal studentene bruke prinsippene i praksis og reflektere over dette.

  I løpet av semesteret vil det være obligatoriske innleveringer i matematikk og matematikkdidaktikk.

 • Foruten de fysiske samlingene og nettsamlingene blir informasjon og fagstoff samlet i Canvas. Canvas eller annet nettforum brukes som kommunikasjonsplattform mellom student og faglærere. Det blir også satt opp øvinger med hjelpelærer tilstede.
 • Pensumlitteratur, hjelpelitteratur, m.m. oppgis på kursets Canvasside ved kursstart.
  • Matematikk R1 eller tilsvarende (for eksempel 2MX eller 2MN).
  • Godkjent lærerutdanning.
 • Skriftlig avsluttende eksamen 3.5 timer. Karakterskala A-F.

  Obligatoriske arbeidskrav må være godkjent.  En skriftlig eksamen Karakterregel: Bokstavkarakterer
 • Ekstern sensor deltar sammen med intern sensor ved utformingen av eksamensoppgavene og sensorveiledningen. Ekstern sensor kontrollerer intern sensors vurdering av et tilfeldig utvalg kandidater som en kalibrering med visse mellomrom i henhold til fakultetets retningslinjer for sensur.
 • De fysiske samlingene på campus i Ås er obligatoriske og det kreves 80% oppmøte.

  Det blir jevnlig innleveringsoppgaver i matematikk der et gitt antall må bestås for å få karakter i emnet.

  I matematikkdidaktikk skal studentene sette teori ut i praksis mellom samlingene, og produsere refleksjonsnotater. Disse skal leveres inn og må være godkjent for å få karakter i emnet.

 • Fysiske samlinger i Ås 15 dager, totalt 90 timer. Forelesninger på nett ca. 13 uker ca. 3 timer, totalt ca. 40 timer. Til sammen ca. 130 timer.
 • Lærere tatt opp under Kompetanse for kvalitet videreutdanning i matematikk i regi av Utdanningsdirektoratet.
 • 5 studiepoeng mot MATH113.

  7 studiepoeng mot MATH280.

 • Realfag