VET355 Organsystemer 2

Studiepoeng:16.5

Ansvarlig fakultet:Veterinærhøgskolen

Emneansvarlig:Ida Beitnes Johansen

Campus / nettbasert:Undervises campus Ås

Undervisningens språk:Norsk

Frekvens:Årlig

Undervisnings- og vurderingsperiode:Høst

Om dette emnet

Anatomi, fysiologi, blod og immunsystem, avl og genetikk.

Emnet er delt i 3 organblokker:

Nervesystemet og endokrinologi,

Anatomi og fysiologi

Reproduksjon og obstetrikk.

Anatomi, fysiologi og genetikk

Hud, blod og immunsystem 

Anatomi, fysiologi og immunologi.

Emnet skal gi studentene kunnskap om oppbygging og funksjon av dyrearter med relevans til veterinærmedisin og deres fysiologiske behov. 

Arter som det forventes kunnskap innen er selskapsdyr inkl. hund, katt, hest og exotics og produksjonsdyr som drøytryggere, gris, fjørfe og laksefisk

Det undervises komparativt pattedyr, fugl og fisk

Dette lærer du

Læringsutbytte bestå av kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse.

Kunnskap: Etter endt undervisning skal studenten kunne

- Gjengi organsystemenes embryologi, og beskrive og forklare komparative aspekter, oppbygning (makro og mikro), topografi, funksjon på molekyl-, celle- og organnivå, samt relasjon til andre organsystemer.

- Forstå og kunne redegjøre for hvilken betydning den anatomiske strukturen  disse organsystemene har for funksjonen.

- Navngi strukturer og organer slik de fremstår med billeddannende metoder.

-forstå og beskrive grunnleggende genetiske prinsipper og hvordan disse påvirker nedarvingen av egenskaper i et individ, i en familie og i en populasjon

- ha innsikt i hva en genetisk markør er og hvordan disse kan benyttes til kartlegging av genetiske egenskaper

- Kunne redegjøre for kroppens ytre forsvarsmekanismer på hud og slimhinner og prinsippene bak betennelse. Beskrive forskjellen mellom medfødt og ervervet immunitet og hvilke celler som er involvert i disse. Redegjøre for immunorganenes overordnede funksjon samt utvikling av immunsystemets celler.

Ferdigheter: Etter endt undervisning skal studenten kunne

- identifisere organsystemene inkludert deres delstrukturer og vev, i dyr man dissekerer selv, i preparater og i digitale histologiske snitt.

- Identifisere tilgjengelige deler av organsystemene inkludert deres delstrukturer i levende dyr av ulik alder ved hjelp av både inspeksjon, palpasjon, auskultasjon, perkusjon og billeddiagnostiske metoder (røntgen, CT, ultralyd etc.), samt lokalisere områder for perkutan prøvetaking og intervensjon.

- Dissekere i tråd med HMS-krav.

- Identifisere organsystemene inkludert deres delstrukturer og vev, i dyr man dissekerer selv, i preparater og i digitale histologiske snitt.

- Forholde seg til levende dyr, utføre disseksjoner og bruke grunnleggende laboratorieutstyr og -metoder relatert til organsystemene, alt i samsvar med HMS-krav lært i virveldyret (VET 351).

- Samarbeide om å søke og anvende kunnskap til å løse case-oppgaver knyttet til de aktuelle organsystemene, og diskutere og presentere sin del av gruppearbeidet i grupper/plenum ved bruk av faguttrykk. 

- Anvende teoretisk kunnskap i praktiske øvelser og laboratoriekurs.

Generell kompetanse: Etter endt undervisning skal studenten kunne 

- reflektere over/vurdere eget kunnskapsnivå og ferdighetsnivå i forhold til læringsutbyttet, innbefattet identifisering av egne faglige styrker og svakheter.

 • Undervisningen gis i form av forelesninger, demonstrasjoner og laboratorie- og disseksjonskurs, samt studier på levende dyr. I tillegg skal studentene arbeide med omvendt klasserom, kollokvieoppgaver, gruppearbeid og case-oppgaver. Studentene blir introdusert for ulike bildediagnostiske modaliteter inkl. radiologisk fremstilling av anatomi. 
 • Se canvas
 • I slutten av emnet avlegges en campus-basert individuell muntlig eksamen som dekker alle delemnene, og som bedømmes med gradert karakter (A-E/Ikke bestått). Nærmere informasjon blir gitt på canvas.

  Muntlig eksamen Karakterregel: Bokstavkarakterer
 • Avsluttende eksamen bedømmes av ekstern(e) sensor(er) jf. gjeldende eksamensreglerverk.
 • Enkelte deler av undervisningen er obligatorisk, jf. emnesiden/timeplan (Canvas). Det tillates fravær fra inntil 10% av obligatorisk undervisning med begrunnelse. Ved fravær utover dette må studenten ta kontakt med underviser og vise at temaet er grundig studert på egen hånd, f eks ved å vise til egne notater og å kunne svare på spørsmål.

  Underveis skal studenten bestå tre sett flervalgsoppgaver (ett for hver organblokk). 

 • Krav til eget utstyr:

  Bærbar PC med tilganger til aktuelle studieverktøy (Canvas m.m.).

  Lærebøker som angitt på hjemmeområdet (Canvas).

 • VET
 • VET