VET353 Dyrevelferd

Studiepoeng:9

Ansvarlig fakultet:Veterinærhøgskolen

Emneansvarlig:Andrew Michael Janczak

Campus / nettbasert:Undervises campus Ås

Om dette emnet

Generell beskrivelse av tråden Dyrevelferd

Dyrevelferd går som en rød tråd gjennom studiet. I første til 4. studieår består emnet av 1 til 2 uker per studieår. Hvert studieår = en modul.  I anvendt del integreres dyrevelferd med klinisk undervisning. Forsøksdyrlære er en egen modul.  

Dette lærer du

OVERORDNEDE LÆRINGSUTBYTTEBESKRIVELSER

Kunnskapsmål 

Etter endt undervisning i dyrevelferd skal studenten ha kunnskap om:

 • Etikk, dyrevern, dyrevelferd, etologi og forsøksdyrlære
 • Hvordan dyrevelferd vurderes i enkeltsituasjoner
 • Sentrale dyreetiske perspektiver og konsekvenser for tolkning av dyrevelferd
 • Utvalgte helsemessige, fysiologiske, kognitive, emosjonelle og atferdsmessige sider ved dyrevelferd
 • Sentrale velferdsutfordringer, betydning av husdyrmiljøet inklusiv dyr-menneske relasjoner, avl, og sammenheng mellom miljø, helse, velferd og kvalitetssikring

Ferdighetsmål

Studentene skal kunne:

 • utføre generelle undersøkelser og bruke teknikker som er vanlig ved bruk av dyr i forsøk

Generell kompetanse

Studentene skal kunne

 • Forstå og kommuniser eksisterende perspektiver, metoder og tolkninger fra forskjellige kilder og arbeide selvstendig og profesjonelt ved diskusjon og med praktisk og teoretisk problemløsning
 • Forstå og kommuniser relevante fag-, yrkes- og forskningsetiske problemstillinger
 • Reflektere rundt veterinærenes roller og plikter

LÆRINGSMÅL SOM FORDELES OVER UNDERVISNINGSPERIODER

Kunnskapsmål

Etter endt undervisning i dyrevelferd skal studenten ha kunnskap om:

 • Dyrevelferdsteori
 • Forskjeller og likheter mellom dyreetikk, dyrevern og dyrevelferd
 • Konsekvenser av ulike definisjoner på dyrevelferd for hvordan dyrevelferd vurderes i enkeltsituasjoner
 •  
 • Etologiske begreper med relevans for dyrevelferd
 • Utvalgte helsemessige, fysiologiske, kognitive, emosjonelle og atferdsmessige sider ved dyrevelferd
 • Sentrale velferdsutfordringer hos produksjonsdyr, sports- og familiedyr, og forsøksdyr
 • Dyr-menneske-relasjoner
 • Generelle prinsipper, undersøkelser og teknikker som anvendes ved bruk av dyr i forsøk

Ferdighetsmål

Studentene skal kunne:

 • Lese og forstå fagstoff relatert til dyrevelferd
 • Vurder og tolke dyrevelferd på individ- og besetningsnivå og kjenne begrensningene ved slike tolkninger
 • Delta i faglige og offentlige diskusjoner og debatter knyttet til dyrevelferd
 • Utføre generelle undersøkelser og teknikker som anvendes ved bruk av dyr i forsøk

Generell kompetanse

Studentene skal kunne

 • Forstå og kommuniser eksisterende perspektiver, metoder og tolkninger innenfor fagområdet dyrevelferd og arbeide selvstendig med problemløsning innen feltet
 • Forholde seg kritisk til ulike informasjonskilder
 • Kjenne relevante fag-, yrkes- og forskningsetiske problemstillinger knyttet til dyrevelferd
 • Forstå og kommunisere om faglige problemstillinger, analyser og konklusjoner innenfor fagområdet dyrevelferd
 • Fremstå som reflekterte i forhold til veterinærenes roller og plikter i dyrevernsaker
 • Forholde seg til kompleksiteten i dyrevelferdsbegrepet
 • Drøfte sammenhengen mellom etikk og dyrevelferd
 • Fremstå som profesjonelle i fora der dyrevelferd diskuteres
 • Forberedende lesing av pensumstoffet, selvstendig og organisert kollokvier og plenumsdiskusjoner, praktisk arbeid med forsøksdyr, samt noen foredrag og prøver. 
 • Se pensumliste. En lærer vil være tilgjengelig for spørsmål i deler av den organiserte undervisningstid. 
 • Undervisningen tar utgangspunkt i at deltagerne har lest relevante kapitler fra fagbøkene nedenfor og utdelt undervisningsmateriale før hver undervisningstime. Prøvene sikter på å vurdere læringsutbytte som bør oppnås ved regelmessig arbeid med fagstoffet.  

  Hovedpensum:

  Jensen, P. (Ed.), 2017. The Ethology of Domestic Animals An Introductory Text. CABI, Wallingford, UK. ISBN 9781786391650 (bør kjøpes) 

  Støttelitteratur:

  Michael C. Appleby, I. Anna Olsson, Francisco Galindo, 2018. Animal Welfare. ISBN 9781786390202 (bør kjøpes)

  Styringsgruppen for Dyrevelferd - forsknings- og kunnskapsbehov, 2005. Forskningsbehov innen dyrevelferd i Norge. Rapport fra Styringsgruppen. Norges forskningsråd, Oslo NO. ISBN elektronisk utgave (pdf) 82-12-02157-2. www.forskningsradet.no/publikasjoner. (kan lastes ned)

 • Du må ha godkjent Canvas test for foregående moduler
 • For kull 21 og kull 22: Canvastest i slutten av hver modul (studieår). Denne vurderes som bestått/ikke bestått. Den kan tas så mange ganger man vil innenfor en tidsperiode. For å bestå må minst 80 % være riktig. Dersom studenter stryker eller er syke avtales nytt tidspunkt.

  For kull 23: Muntlig gruppeeksamen i 5. semester med bestått/ikke bestått. Gjennomføres enten ved fysisk oppmøte eller digitalt.  • Modulansvarlig og ekstern sensor vil delta på muntlig gruppe-eksamen.
 • Oppmøte kan være obligatorisk. Dette varsles ved beskrivelsen av undervisningsopplegget for timene i Canvasrommet. Timeedit angir totalrammer for organisert undervisning (obligatorisk og frivillig undervisning). Deltagelse ved obligatorisk undervisning registreres ved opprop. Fom kull 23 er Canvas test i slutten av hver modul (studieår) obligatorisk. Resultat angis som godkjent/ikke godkjent. 
 • Informasjon om dette finnes i TimeEdit - timeplan systemet.
 • VET