VET350B Husdyrpraksis

Ansvarlig fakultet:Veterinærhøgskolen

Emneansvarlig:Sveinung Eskeland

Campus / nettbasert:Undervises campus Ås

Undervisningens språk:Norsk

Frekvens:Årlig

Undervisnings- og vurderingsperiode:Emnet starter i høstsemesteret. Emnet har undervisning/vurdering i høstsemesteret året etter

Om dette emnet

Mellom første og andre året på studiet, skal studenten arbeide fire veker med husdyrproduksjon. Godkjende produksjonar er: Mjølkeproduksjon på ku eller geit, smågris-/ slaktegrisproduksjon, fjørfeproduksjon eller havbasert fiskeoppdrett.

Ei av dei fire vekene kan bytast ut med ei veke lammingspraksis på våren

Emneansvarlig har mulighet til å dispensere fra krav i særlige tilfeller og på bakgrunn av en faglig vurdering

Se egne retningslinjer for praksisen

Dette lærer du

Det overordnede målet med praksisen er å gi studentene innsikt i normal drift av en produksjonsdyrbesetning. I henhold til European Coordination Committee for Veterinary Training (ECCVT) «Day One Competences»* bør det fokuseres spesielt på følgende:

KUNNSKAPER • Beskrive de grunnleggende prinsippene for hold og fôring av aktuell art, samt gjengi dyreflyten i besetningen og beskrive hvordan de ulike dyregruppene håndteres (1.20). • Beskrive hvilke sykdomsforebyggende og helsefremmende tiltak som anvendes i besetningen, for eksempel vaksinasjon, parasittbehandling, smittesluser/soner (1.36) • Nevne aktuelle systemer for registrering av sykdom/fødsel/død/tilvekst/ytelse i besetningen

FERDIGHETER • Håndtere dyrene ved det daglige stellet og utføre vanlige gjøremål for den aktuelle dyrearten, for eksempel melking, fôring, merking, lusetelling o.l. • Gjenkjenne normal oppførsel og reaksjon hos dyrearten (ku/geit/gris/fisk/fjørfe) • Vurdere eventuelle sammenhenger mellom miljø, fôring, oppstalling, håndtering og velferd/helse i besetningen. • Anvende besetningens rutiner for smittevern i praksis (1.28)

GENERELL KOMPETANSE • Vurdere produsentens motivasjon og behov i forbindelse med driften (1.4, 1.7) • Beskrive hvilke faglige rådgivere produsenten har tilgang til, og benytter (1.6)

*www.eaeve.org/fileadmin/downloads/eccvt/List_of_subjects_and_Day_One_Competences_approved_o

 • Delta aktivt i drifta med den aktuelle dyrearten som er på bruket dei jobbar.
 • Vere i aktiv dialog med eigar og/eller dei som er tilsette på garden/bruket for å søke opp så mykje kunskap som råd
 • Ingen
 • Etter praksisen skal det leveres inn ein skriftlig rapport på Canvas med hverandre-vurdering.

  Så skal det løysast oppgåver i grupper i ein halv dags obligatorisk opplegg i byrjinga av 2. studieår

  Vurderinga er bestått/ikke bestått • 4 veker husdyrpraksis på sumaren mellom 1. og 2. studieår eller 1 veke med lammingspraksis på våren i 2. semester og 3 veker med husdyrpraksis på sumaren mellom 1. og 2. studieår.

  Det er tillatt maksimum 1 dag gyldig fravær per uke. Fravær utover dette må tas igjen og student må selv organisere gjentak.

  Dokumentasjon på gyldig fravær må sendes til seksjon for studie og forskning.

 • VET
 • Student på veterinærstudiet (VET)