VET329 Differensiering i smådyrmedisin

Studiepoeng:36.5

Ansvarlig fakultet:Veterinærhøgskolen

Emneansvarlig:Ellen Margrete Skancke

Undervisningens språk:Norsk

Antall plasser:Inntil 25 studenter kan tas opp til differensiering i smådyrsykdommer.

Frekvens:Årlig

Forventet arbeidsmengde:Se semester plan

Undervisnings- og vurderingsperiode:Se semesterplan

Om dette emnet

Innhold klinisk del smådyr

I klinikken i smådyrdifferensieringen legges det vekt på å praktisere det studenten har lært i aktiv klinikk og få anledning til mer selvstendig å utrede og behandle pasienter, herunder også kundekontakt. Det blir lagt opp til mer ferdighetstrening enn i aktiv klinikk. Studentene skal skrive utdypende journaler på et definert antall pasienter. 11 uker (vår/høst)

Kurs i anestesi og smertebehandling

Undervisningen legger vekt på den teoretiske bakgrunnen for sedasjon, anestesi og smertebehandling i veterinærsmådyrpraksis. 1 uke høst.

Kurs i klinisk nevrologi, smådyr

Kurset omhandler den kliniske utredningen av hunder og katter med nevrologiske symptomer, inklusive diagnostikk, behandlingsalternativ og prognose ved de vanligste nevrologiske diagnosene. Videobaserte interaktive kasusgjennomganger blandes med forelesninger, hjemmeoppgaver samt praktisk øvelse i nevrologisk undersøkelse. 2 uker høst.

Kurs i radiologi

Radiologi omhandler bruk av bildediagnostikk i smådyrpraksis. Hovedvekten blir lagt på røntgendiagnostikk, men andre modaliteter som ultralyd, scintigrafi og CT vil også bli gjennomgått. 2 uker vår.

Kurs i klinisk patologi

Prinsipper for prøvetaking, vurdering av preanalytiske faktorer og tolkning av prøvesvar innenfor klinisk kjemi, klinisk endokrinologi, hematologi og cytologi. Praktiske øvelser i preparering av hematologiske/cytologiske utstryk og mikroskopering. Det legges spesielt vekt på tolkning av prøvesvar fra hund og katt. 1 uke vår eller høst

Kurs i reproduksjon og obstetrikk

Reproduksjon og obstetrikk (fysiologi og patologi) hos hund og katt. Diagnostikk og terapi av reproduksjonslidelse, obstetriske problemer og pediatri. Innføring i de vanligste operasjonene relatert til kjønnsorganene som utføres på hund og katt. 1 uke høst

Valgfri del - 1 uke 

- Kurs i klinisk kommunikasjon, psykisk helse og klinikkdrift VET342. 1 uke vår 

- Ekstra arbeid med oppgaven. 1 uke

- Ulønnet hospitering ved DNV godkjent klinikk. 1 uke

Dette lærer du

Formål Differensiering i smådyrmedisin 

Undervisningen skal gi studenten dypere teoretiske kunnskaper innen sykdomsutvikling, diagnostikk, behandling og forebyggende helsearbeid hos familiedyr og generelt styrke studentens kliniske ferdigheter innen sykdomsutvikling, diagnostikk, behandling og forebyggende helsearbeid hos smådyr.

Formål og Læringsutbytte:

Klinisk del smådyr

Bygger på læringsutbyttebeskrivelse fra 9. semester.

Studentene skal etter endt klinisk undervisning:

 • ha tilegnet seg gode kunnskaper for selvstendig å kunne praktisere klinisk diagnostikk, utføre behandling og gi råd om sykdomsprofylakse
 • ha gode etiske holdninger som er til gagn for veterinærstanden og for kundene vi skal betjene. 

Anestesi og smertebehandling

Etter endt undervisning skal studenten:

 • Inneha gode kunnskaper til å planlegge og gjennomføre sedasjon, anestesi og smertebehandling av smådyrpasienter.

Radiologi

Undervisningen skal gi en grundig innføring i bildediagnostikk som verktøy for smådyrpraksis, og gi studentene kunnskap om den praktiske gjennomføringen fra bildetagning til tolkning.

Studenten skal etter endt undervisning kunne forestå bildediagnostikk i smådyrpraksis.

Klinisk patologi

Undervisningen skal gi studenten et godt grunnlag for å kunne bruke klinisk kjemi, klinisk endokrinologi, hematologi og cytologi i sin smådyrpraksis.

Etter endt undervisning skal studenten kunne:

 • Vurdere indikasjoner for ulike prøver, kjenne de vanligste preanalytiske faktorer som påvirker prøveresultatene og ha en grunnleggende forståelse for tolkning av prøvesvar.
 • Framstille celleutstryk (hematologi/cytologi) av diagnostisk kvalitet.

Reproduksjon og obstetrikk

Å lære studentene generelle prinsipper knyttet til reproduksjonsfysiologi- og patologi hos hunndyr og hanndyr av katt og hund samt kunnskap om de vanlige operasjoner relatert til reproduksjonsorganene. Innføring i obstetriske problemstillinger som fødselshjelp, jurhelse og puerperiets sykdommer samt pediatri.

Studentene skal etter endt undervisning kunne:

 • Redegjøre for de generelle prinsipper knyttet til reproduksjonsfysiologi- og patologi hos hunndyr og hanndyr av katt og hund, ilder og kanin og andre gnagere.
 • Stille drektighetsdiagnose hos hund, ha kjennskap til normale og unormale forhold i tilknytning til fødsel, utføre fødselshjelp hos hund og katt, samt kunne diagnostisere og behandle jursykdommer og puerperale sykdommer.
 • Redegjøre for sykdommer og behandling av valper og kattunger. 

Klinisk nevrologi

Undervisningen skal gi studenten en grundig gjennomgang av temaet nevrologi hos hund og katt.

Etter endt undervisning skal studenten kunne utrede pasienter med nevrologiske symptomer, samt diagnostisere og kunne de vanligste differensialdiagnosene for nevrologiske sjukdommer hos hund og katt.

Valgfri del

Den valgfrie delen består av en uke. Studentene kan da velge å hospitere på ekstern klinikk eller bruke 1 uke ekstra på fordypningsoppgaven, dersom det er behov for det. Alternativt vil kurset i klinisk kommunikasjon og psykisk helse kunne gjøre studenten ytterligere rustet til den kliniske hverdagen. Psykisk helse er svært  viktig, og  kurset bidrar blant annet til en mer åpenhet om tema, og fakta informasjon om hjelpeordninger. Dette er et kurs studentene anbefales å ta.

 • Klinisk aktivitet

  I klinikkukene på medisinsk (IM)og kirurgisk (KK) enhet, deltar studentene i det daglige arbeidet med utredning, diagnostikk og behandling av pasienter som henvises til Dyresykehuset - smådyr. De følger pasienten gjennom hele oppholdet, og veiledes av interns og seniorveterinærer. Under ukene på poliklinisk, akutt og intensiv-enheten (PAI), deltar differensieringsstudentene pr i dag på akutt og intensiv enhet, og opplegget er det samme som for de foregående enhetene. Kun sporadisk deltar differensieringsstudenten på poliklinisk enhet. 

  Studentene deltar på kvelds og nattevakter, i tillegg til at de har en hel uke med nattevakt. Oppgavene på kvelds og nattevakt vil være utredning, diagnostikk og evt behandling av akutt pasienter og oppfølging/behandling av intensiv pasienter og evt andre inneliggende.

  Studentene må levere inn én dyptgående journal fra hver av enhetene, for vurdering . 

  Anestesi og smertebehandling

  I tillegg til de teoretiske gjennomgangene så skal studenten i klinikkukene delta på anestesi, og en av pasientene beskrives som en kasustikk.

  Radiologi

  Radiologi blir lagt opp som en kombinasjon av forelesninger og oppgaveløsninger. I tillegg til grunnleggende røntgenteknikk og fysikk vil alle steg i undersøkelsen av de enkelte kroppsdeler bli systematisk gjennomgått. Hvilke pasienter som er aktuelle for de ulike typene undersøkelser, hvordan undersøkelsene gjøres, valg av projeksjoner, vurdering av bilder osv. blir gjennomgått.

  Klinisk nevrologi

  Videobaserte kasusgjennomganger og diskusjoner om utredning av pasienter med nevrologiske symptomer samt forelesninger om sjukdommer i nervesystemet hos hund og katt.

  Klinisk patologi

  Kurset inneholder forelesninger, gruppearbeid med kasus og gjennomgang av disse, mikroskopering av blodutstryk og cytologi utstryk fra aktuelle kasus. Det er hovedvekt på hematologi og cytologi. Det også gjennomgang av klinisk kjemiske variabler fra aktuelle kasus samt urinundersøkelse.

  Reproduksjon og obstetrikk

  Læringsaktivitetene til Differentieringskurset reproduksjon, obstetrikk og pediatri er egentrening med ultralyd av kjønnsveier, kasusgjennomgang av mammae, forelesninger, gruppeoppgaver med gjennomgang og omvisning på privatklinikk.

  Valgfritt: Ekstern hospitering (1 uke)

  Den valgfri klinikkuken kan tas ved eksternklinikk. 

  Det kreves da 100 % tilstedeværelse og godkjente journaler.

  Hospitering ved klinikker i Norge kan kun foretas ved DNV-godkjente klinikker eller andre klinikker som godkjennes av Seksjon for smådyrsykdommer, SportFaMed

  Dette kan også foregå ved anerkjente klinikker i utlandet etter retningsansvarlig sin godkjenning. Det er en forutsetning at dette er full dag smådyrpraksis. Studenten skal også skrive en reflektiv rapport om hospiteringen. Omfang av rapporten avgjøres av retningsansvarlig.

 • Anbefalt litteratur,  treningsklinikk, digitalt undervisningsmateriell
 • Samme litteratur som i 7., 8. og 9. semester. Anbefales å søke kunnskap i vitenskapelig litteratur knyttet til pasienter studentene møter i klinikken.
 • Fullført 1.-9.semester på veterinærmedisinstudiet
 • Vurdering klinisk del smådyr

  For å bestå klinikkperioden må alle studiekrav være bestått. I tillegg må studenten ha vært tilstrekkelig tilstede og inneha allment akseptable faglige og etiske normer som omtales i del 2 av dokumentet: Klinikkrotasjon 8. og 9. semester, informasjon og skjema.

  Vurdering av faglig fordypningstemaer

  For å bestå den faglige fordypningen må evt. journaler, oppgaver, presentasjoner og tester være godkjent i tråd med det som er beskrevet for det enkelte tema. Studenten må evt. vente til neste år dersom ikke journaler, oppgaver, presentasjoner og tester godkjennes etter 3 forsøk. I tillegg må minimum tilstedeværelse være oppfylt. Ved gyldig fravær på mer enn 20 % avtales det hospitering og en oppgave som må godkjennes av temaansvarlig. Ved ikke gyldig fravær må studenten følge temaet neste år.

  Temaansvarlig fører lister over studenter med godkjent temaer i faglig fordypning som arkiveres. Temaansvarlig kvitterer ut temaet som godkjent på sensurskjemaet til studenten.

  Vurdering av valgfri del

  Tilstedeværelse og obligatoriske aktiviteter må være gjennomført for å få dette godkjent. Det er studentens ansvar å sørge for at valgfridel blir gjennomført, og det vil ikke bli gitt erstatningsundervisning for dette med mindre studenten kan dokumentere gyldig fravær.

  Kursansvarlig gir kursbevis/attest og/eller kvitterer på sensurskjema hvor valgfri del blir ført opp. Kun 100 % gjennomførte valgfrie opplegg blir godkjent. 

  Vurdering differensieringsretningen

  For å bestå differensieringsretningen i smådyrmedisin må følgende 2 deler være bestått:

  • Fordypningsoppgave (15 studiepoeng): Bestått. Norsk og Engelsk navn skal påføres vitnemålet
  • Fordypning i smådyrmedisin: Bestått. Består av obligatorisk del (klinikk og temaer) og valgfri del.

  Sensurskjema og 2 eksemplarer av fordypningsoppgave må være levert Studieavdelingen seinest to uker før semesterslutt for at vitnemål skal bli utstedt til eksamensavslutning. • Fordypningsoppgaven må godkjennes av sensor utenfor seksjonen.
 • Obligatorisk undervisning og studiekrav: klinisk del smådyr

  Klinikktjenesten er fordelt på seksjonens poliklinikk, akutt og intensiv, anestesi, kirurgisk klinikk og medisinsk klinikk. Studentene skal skrive journaler/kasuistikker fra sitt opphold på hver enhet, og disse skal godkjennes av faglærer.

  •  
  • Studentene skal i klinikkperioden ha fra 2 kvelds-/nattevakter pr. uke. Dette inkluderer helger og røde dager.
  • Studenter skal demonstrere kasus for yngre studenter.
  • En av rotasjonsukene er nattevaktrotasjon

  Klinikk er obligatorisk. Helge- og nattevakter er obligatoriske. For klinikk tillates inntil 1 dag fravær pr. uke og inntil 1 dags fravær pr. nattevaktrotasjon pr. 5 dagers vakt ved gyldig fravær. All fravær på vakt må tas igjen.

  Obligatorisk undervisning og studiekrav: anestesi og smertebehandling

  Studenten skal delta på anestesi en uke i løpet av klinikkperioden.

  Senest 14. dager etter klinikkrotasjon i anestesi skal studenten levere inn en anestesikasustikk basert på en pasient studenten har hatt ansvar for i klinikken. Kasuistikken skal godkjennes av underviser. Hver fordypningstudent skal skrive sin egen kasuistikk, og det er bare én student som kan skrive om hver enkelt anestesi.

  Obligatorisk undervisning og studiekrav radiologi

  Minst 80 % tilstedeværelse

  Obligatorisk undervisning og studiekrav klinisk patologi

  Minst 80 % tilstedeværelse og bestått multiple choice test.

  Obligatorisk undervisning og studiekrav reproduksjon og obstetrikk

  Minst 80 % tilstedeværelse

  Obligatorisk undervisning og studiekrav klinisk nevrologi

  80 % frammøte på undervisningen samt deltagelse i fremlegging av hjemmeoppgaver.

 • Godkjenning av eksterne klinikker:

  Klinikker i Norge må være DNV-sertifiserte eller godkjent av seksjonsleder ved Seksjon for smådyrsykdommer, SportFaMed

  Hospitering ved klinikker på universiteter skal foretas på institusjon som er EAEVE/AVMA akkreditert.

  Hospitering ved utenlandsk klinikk må utover dette godkjennes av retningsansvarlig.

 • Det er ikke lagt opp til strukturert undervisning utover veiledning i klinikk og faglige gjennomganger knyttet til pasienter.
 • VET
 • Tatt opp til Veterinærmedisinsk studium og fullført 1.-9.semester på veterinærmedisin studiet