VET328 Differensiering i produksjonsdyrmedisin og mattrygghet

Studiepoeng:36.5

Ansvarlig fakultet:Veterinærhøgskolen

Emneansvarlig:Camilla Kielland, Marina Elisabeth Aspholm, Eystein Skjerve, Ane Christine Wammer Nødtvedt, Marianne Oropeza-Moe, Atle Viktor Meling Domke

Undervisningens språk:Norsk

Frekvens:Årlig

Forventet arbeidsmengde:Som standard ligger det 30 aktive timer bak 1 ECTS, og dette anvendes for alle delene av fordypningen.

Undervisnings- og vurderingsperiode:Se semesterplan

Om dette emnet

Fordypningen er satt sammen av mange ulike kurs og aktiviteter. For detaljer for hvert kurs/ hver aktivitet henvises til VET328 på Canvas, der fordypningen er presentert i form av moduler. De enkelte modulene er kort presentert nedenfor.

Ambulatorisk klinikk

Ansvarlig Helene Ween

I ambulatorisk klinisk inngår arbeid med storfe- småfe og grisepraksis. Til sammen 1 uke praktisk arbeid brukes på minimum 3 besøk i «Min besetning».

Klinisk reproduksjon

Ansvarlig Anette Krogenæs

Kurset er på en uke og omfatter klinisk arbeid i reproduksjonsklinikken og i storfebesetninger. Studentene får praktisk trening i klinisk undersøkelse av kjønnsorganer hos storfe, teoretiske gjennomganger og tid til egen fordypning.

Stasjonærklinikken - Medisin/kirurgi

Ansvarlig Lisbeth Hektoen

Fordypningsuka inneholder klinisk arbeid på storfe, gris og noe småfe. Studentene skal også gis mulighet til å fordype seg i noen sentrale temaer innen produksjonsdyrmedisin gjennom selvstudium og presentasjon av kasus. De vil bli tillagt større ansvar i forhold til tidligere klinikkperioder, og vil delvis delta i undervisningen av yngre studenter.

Småfepraksis og sykdommer rundt lamming

Ansvarlig Snorre Stuen

Undervisningen går over to uker i Sandnes og legger vekt på diagnostikk og behandling av tilstander og sykdommer rundt lamming hos søye og lam..

Rådgivning og tilsyn i besetninger

Ansvarlig: Snorre Stuen

Undervisningen går over 10 dager ved NMBU Veterinærhøgskolens seksjon i Sandnes. Perioden inneholder besetningsrådgivning i svinebesetning og fjørfebesetninger (slaktekylling og eggproduksjon). I tilsyn med besetninger gis en innføring i praktisk tilsyn med dyrehelse og dyrevelferd. Studentene får være med mattilsynet i realistiske tilsynssituasjoner i besetninger med småfe, pelsdyr, storfe, fjørfe og svin.

Besetningsmedisin storfe

Ansvarlig: Camilla Kielland

Besetningsmedisin, storfe har en samlet lengde på 10 dager. Undervisningen er en kombinasjon av teoriundervisning og praktisk aktivitet i felt. Det legges opp til dagsbesøk hos Geno på Hamar og Tine på Ås. Det blir 2 besetningsbesøk med besetningsutredninger som fokuserer på henholdsvis reproduksjon og kalvehelse. Studentene leverer skriftlig rapport fra disse to besøkene. Dessuten blir det et besetningsbesøk med fokus på automatiske melkesystemer. I tillegg vil kurset omfatte en temadag om kjøttfé, samt andre temadager som er aktuelle (f eks smittevern, klauvhelse mm). En dag blir i helhet brukt til gjennomgang av utredningene fra besetningsbesøkene innen reproduksjon og kalvehelse.

Besetningsmedisin småfe

Ansvarlig Snorre Stuen

Undervisningen foregår ved NMBU Veterinærhøgskolen i Sandnes. Undervisningen omfatter å foreta dybdegjennomgang av 1-2 saueflokker med registreringer av flokkdata, undersøkelser av enkeltdyr, prøveuttak, analyse og vurdering av resultater, vurderinger av årsakssammenhenger drift-sykdom, kost-nytte vurderinger ved forebyggende tiltak, utforming av konkret rapport med rådgivning om praktisk strategisk forebygging i flokken.

Besetningsmedisin svin

Ansvarlig i Sandnes: Marianne Oropeza Moe

Ansvarlig i Ås: Birgit Ranheim

Undervisningen foregår ved NMBU Veterinærhøgskolen Adamstuen/Ås og Sandnes. Forelesere i teoridelen er fra NMBU Veterinærhøgskolen, VI, Animalia, Norsvin og andre faginstanser. Besetningsrådgivning tar utgangspunkt i besetninger med aktuelle problemer slik som for eksempel spedgris- eller avvenningsdiaré, luftveis- eller reproduksjonsproblemer. Studentene får bakgrunnsdata for besetningene og skal ved besøket innhente mer data og informasjon om besetningen og sjukdomskomplekset og utføre besetningsgjennomgangen mest mulig selvstendig. Studentgrupper på ca. 3 får ansvaret for besetningsrapport med forebyggende tiltak. Kurset omfatter skriving og godkjenning av besetningsrapporter som skal være av slik kvalitet at de kan sendes besetningseier og praktiserende veterinær/helsetjenesteveterinær.

Kirurgi

Ansvarlig: Terje Fjeldaas

Kurset i kirurgi på produksjonsdyr går over 5 dager. Det legges opp til best mulig integrering av teoretisk og praktisk undervisning.

Veterinær samfunnsmedisin

Ansvarlig: Eystein Skjerve

Kurset går over to uker. Tema inkluderer kompleterende undervisning for å dekke kompetansekravene til "offentlig veterinær" i Matilsynet. Studenter i ProdMat fordypningen får denne dokumentasjonen som en del av vitnemålet. Den såkalte "Hygienepakken" er sentral i denne del av kurset. I tillegg problematiseres begrepet "risikobasert tilsyn" og bruk av risikonalyse som en verktay i samspillet mellom Mattilsynet, husdyrnæringa og veterinærens rolle innen dette samspillet. I kurset gis også en mere detalert opplæring i sjukdomsovervåkning og sjukdomskontoll for våre viktigste husdyr, der epidemiologiske metoder brukes innen populasjonsretta sjukdomskontroll.

Produksjonshygiene

Ansvarlig: Marina Aspholm

Kurset går over to uker og fokuserer på aspekter ved industriell matproduksjon, vannverk og hvordan HACCP-systemer fungerer. Via bedriftsbesøk, besøk på vannverk og importkontrollstajoner gir innblikk i sentrale deler av matproduksjonskjeden

Innhold valgfritt fordypning mattrygghet

Studentene kan fordype seg innen problemstillinger knyttet til Mattilsynet, industri, teknologi, epidemiologi, mikrobiologi, toksikologi eller risikovurderinger.

Dette lærer du

Læringsutbyttet i fordypningen skal bygge opp til de såkalte "dag-en-ferdigheter" for en student som er ferdig med fordypningen i ProdMat. Læringsutbyttet er konkretisert under hver enkelt modul, som angitt på Canvas.
 • Læringa i fordypningen skal foregå mest mulig med eget arbeid, gruppearbeid og en del kurs, men med eget ansvar for å skaffe seg spesifikke kunnskaper og ferdigheter.
 • Undervisere vil i stor grad være tilgjengelige underveis i alle delene av fordypningen. Det legges vekt på refleksjon og analyse i diskusjon med studentene.
 • Fordypningen baseres i hovedak på pensumet i grunnstudiet fram til 9. semester. I kliniske fag er det samme som i 7., 8. og 9. semester.
 • Fullført 1.-9.semester på veterinærmedisin studiet
 • 1. Valgfri del

  Tilstedeværelse og obligatoriske aktiviteter må være gjennomført for å få dette godkjent. Det er studentens ansvar å sørge for at valgfridel blir gjennomført, og det vil ikke bli gitt erstatningsundervisning for dette med mindre studenten kan dokumentere gyldig fravær.

  Kursansvarlig gir kursbevis/attest og/eller kvitterer på sensurskjema hvor valgfri del blir ført opp. Kun 100 % gjennomførte valgfrie opplegg blir godkjent.

  2. Fordypningsoppgave

  For å bestå differensieringsretningen i produksjonsdyrmedisin og mattrygghet må følgende 2 deler være bestått:

  • Fordypningsoppgave (15,0 studiepoeng): Bestått (Norsk og Engelsk navn skal påføres vitnemålet).
  • Fordypning i produksjonsdyrmedisin og mattrygghet :
   • Enten: Obligatorisk del (klinikk og temaer) og valgfri del .
   • Eller: Fordypning i produksjonsdyrmedisin og mattrygghet med ekstra vekt på mattrygghet

  Sensurskjema og 2 eksemplarer av fordypningsoppgave må være levert Studieavdelingen seinest to uker før semesterslutt for at vitnemål skal bli utstedt til eksamensavslutning. • Det er egne evalueringer for hver del av fordypningen. Detaljer finnes på Canvas.
 • Obligatorisk undervisning ved institutt for produksjonsdyrmedisin

  I differensieringsåret gjelder samme regler som 8. og 9. semester for rotasjoner.

  Husk karantenereglene som gjelder for Produksjonsdyrretningen etter utenlandsbesøk.

  Gyldig fravær er: Egen sykdom og sykt barn < 12 år

  Andre spesielle forhold og krevende studentverv må avklares med studieavdelingen i forkant for å få det godkjent som gyldig fravær. Kontakt kursansvarlig direkte i forbindelse med gyldig fravær. Eventuelt gyldig fravær fra kurs må tas igjen etter kursansvarlige sin anvisning.

  I tillegg gjelder:

  • Ved ambulatorisk klinikk

  Helge- og nattevakter er obligatoriske (mimimum 4 kvelder og 1 helgedag). All fravær på vakt må tas igjen. Det kreves også godkjenning av 2 innleverte journaler og 3 besetningsrapporter.

  • Ved seksjon for småfesjukdommer

  Alle studenter må delta på kveldsvakt. Det forventes lange dager i fjøset. Krav til frammøte er 9 av 10 arbeidsdager.

  Obligatorisk undervisning ved institutt for mattrygghet og infeksjonsbiologi

  Forelesninger er i utgangspunktet ikke obligatoriske. Imidlertid kan visse forelesninger som er avgjørende for ekskursjoner, gårdsbesøk mm. være obligatoriske. Dette angis i såfall på Canvas. En del av disse vil finnes som videoforelesninger.

  Alle ekskursjoner og feltarbeid er obligatoriske. Det samme gjelder innlevering av de oppgaver og rapporter som er en del av differensieringsåret.

 • Krav til eget utstyr

  I klinikk: Arbeidstøy, vernesko, klokke, stetoskop og saks.

 • Dette varierer mellom delene av fordypningen. Informasjon om dette finnes på Canvas.
 • VET
 • Tatt opp til Veterinærmedisinsk studium og fullført 1.-9.semester på veterinærmedisin studiet